Turinio auditas

74%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-05-31 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)

 

Admin
198 2024-05-31 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pradinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Admin
199 2024-05-31 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pagrindinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
170 2024-05-31 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Admin
172 2024-05-31 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Admin
174 2024-05-31 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Admin
8 2023-02-22 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Pagal dizaino sistema visi sąrašai dedami į lentelę.

Admin
11 2023-02-22 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pagal dizaino sistema sąrašai dedami į lentelę

Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-31 Administracija Bendrieji reikalavimai

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Admin
87 2024-05-31 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti pareigybių aprašus (nuasmenintus).

Admin
155 2024-05-31 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-05-31 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Sena informacija.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Admin
54 2024-05-31 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Admin
55 2024-05-31 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Admin
114 2024-05-31 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Admin
161 2024-05-31 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas kas?

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Admin
162 2024-05-31 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Admin
168 2024-05-31 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Admin
175 2024-05-31 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Admin
184 2024-05-31 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Admin
185 2024-05-31 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Admin
186 2024-05-31 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Admin
187 2024-05-31 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2024-05-31 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Admin
79 2024-05-31 Apie progimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Admin
123 2024-05-31 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Admin
133 2024-05-31 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Admin
164 2024-05-31 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Admin
195 2024-05-31 Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Neutrali

"Ar šiam projektui turite turinio?"

Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-31 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Admin
4 2024-05-31 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašų reikia

Admin
6 2024-05-31 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Admin
7 2024-05-31 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti kas yra tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir pan.

Admin
9 2024-05-31 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Admin
12 2024-05-31 Pasiekimai ir pažanga Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Admin
19 2024-05-31 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Admin
21 2024-05-31 Psichologas Bendrieji reikalavimai Admin
22 2024-05-31 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Admin
23 2024-05-31 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Admin
27 2024-05-31 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Admin
28 2024-05-31 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Admin
30 2024-05-31 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Admin
34 2024-05-31 Ugdymas Neutrali Admin
35 2024-05-31 Ugdymo organizavimas Neutrali Admin
41 2024-05-31 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Admin
43 2024-05-31 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
44 2024-05-31 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
45 2024-05-31 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
46 2024-05-31 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Admin
47 2024-05-31 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Tvarkos aprašų mažokai lyginant su kitomis įstaigomis. Tai gal ką praleidome?

Admin
52 2024-05-31 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitas.

Admin
56 2024-05-31 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Admin
57 2024-05-31 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite pateikite:
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Admin
62 2024-05-31 Progimnazija Neutrali Admin
63 2024-05-31 Vizija, misija, vertybės Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Admin
64 2024-05-31 Progimnazijos himnas Neutrali

Prašome pateikti įstaigos himno žodžius.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Admin
68 2024-05-31 Tvarkaraščiai Neutrali


 

Admin
74 2024-05-31 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Admin
77 2024-05-31 Versija neįgaliesiems Neutrali Admin
78 2024-05-31 Svetainės medis Neutrali Admin
81 2024-05-31 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Admin
82 2024-05-31 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Admin
83 2024-05-31 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Admin
86 2024-05-31 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Admin
104 2024-05-31 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Admin
107 2024-05-31 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio finansines ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų finansines ataskaitas.

Admin
115 2024-05-31 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Admin
116 2024-05-31 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Admin
118 2024-05-31 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Admin
124 2024-05-31 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (I pusmetis) Neutrali Admin
125 2024-05-31 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusmetis Neutrali Admin
129 2024-05-31 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Admin
130 2024-05-31 Slapukų politika Neutrali Admin
145 2024-05-31 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Admin
156 2024-05-31 Turinio auditas Neutrali Admin
159 2024-05-31 Logopedas Bendrieji reikalavimai Admin
160 2024-05-31 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Admin
163 2024-05-31 Savivalda Neutrali Admin
165 2024-05-31 Biblioteka Bendrieji reikalavimai


 

Admin
166 2024-05-31 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Admin
167 2024-05-31 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Admin
171 2024-05-31 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Admin
176 2024-05-31 Olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai Neutrali Admin
177 2024-05-31 NMPP ataskaitos Neutrali Admin
183 2024-05-31 Klasių valandėlių laikas 2023-2024 m. m. Neutrali Admin
188 2024-05-31 Europos sąjungos struktūrinių fondų kokybės krepšelis Neutrali Admin
189 2024-05-31 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Admin
190 2024-05-31 Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį Neutrali Admin
191 2024-05-31 Olweus programa Neutrali Admin
192 2024-05-31 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas Neutrali Admin
193 2024-05-31 Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra Neutrali Admin
196 2024-05-31 Kartu-lengviau išmokti daugiau Neutrali

Čia visas turinys sukeltas per NAUJIENAS= projektinė veikla ir uždėtas TAGS taip Eimnatas man pasak4 daryti nes ten su nuorodom pvz :

Kartu – lengviau išmokt daugiau 6

Ant slenksčio nauji 2012-2013 mokslo metai, kurie padovanos nepamirštamas akimirkas, bus kupini naujų įspūdžių, papildys žinių bagažą. Jiems neįsibėgėjus norisi sugrįžti ir prisiminti projekto „Kartu – lengviau išmokt daugiau“ praėjusių mokslo metų veiklas.Skaityti

Admin
197 2024-05-31 Pailginto mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Admin
200 2024-05-31 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai Admin
201 2024-05-31 Įtraukusis ugdymas Neutrali Admin
202 2024-05-31 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Admin
203 2024-05-31 Steam projektas Neutrali Admin
204 2024-05-31 Kas yra STEAM? Neutrali Admin
205 2024-05-31 STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje Neutrali Admin
206 2024-05-31 STEAM veiklos Neutrali Admin
207 2024-05-31 Praktinės-tiriamosios veiklos 1-2 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 1-2 kl.

Admin
208 2024-05-31 Praktinės-tiriamosios veiklos 3-4 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 3-4 kl.

Admin
209 2024-05-31 Praktinės-tiriamosios veiklos 5-8 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 5-8 kl.

Admin
210 2024-05-31 Kitos STEAM veiklos Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam kitos veiklos

Admin
212 2024-05-31 TV laida „Norim Žinoti“ Neutrali Admin
213 2024-05-31 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Admin
214 2024-05-31 Drausminimo kopėtėlės Neutrali Admin
215 2024-05-31 Atmintinė tėvams Neutrali Admin
217 2024-05-31 Klasių nuotraukos Neutrali Admin
218 2024-05-31 Savanorystė Neutrali Admin
219 2024-05-31 Kas yra savanorystė? Neutrali Admin
220 2024-05-31 Savanorių klubo veiklos planas Neutrali Admin
221 2024-05-31 Savanorių klubo veikla Neutrali

Dėti kaip naujienas TAGS: Savanorių klubas

Admin
222 2024-05-31 2003/2004 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
223 2024-05-31 2004/2005 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
224 2024-05-31 2005/2006 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
225 2024-05-31 2006/2007 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
226 2024-05-31 2007/2008 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
227 2024-05-31 2008/2009 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
228 2024-05-31 2009/2010 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
229 2024-05-31 2010/2011 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
230 2024-05-31 2011-2012 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
231 2024-05-31 2012-2013 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
232 2024-05-31 2013-2014 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
233 2024-05-31 2014-2015 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
234 2024-05-31 2015-2016 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
235 2024-05-31 2016-2017 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
236 2024-05-31 2017-2018 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
237 2024-05-31 2018-2019 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
238 2024-05-31 2019/2020 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
241 2024-05-31 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Admin
242 2024-05-31 ŠVIS Neutrali Admin
243 2024-05-31 Įsivertinimas Neutrali Admin
244 2024-05-31 STEAM klubas Neutrali Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
245 2024-05-31 2022/2023 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
246 2024-05-31 2021/2022 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
247 2024-05-31 eTwinning Neutrali Admin
248 2024-05-31 eTwinning 2022-2023 Neutrali Admin
249 2024-05-31 eTwinning 2023-2024 Neutrali Admin
250 2024-05-31 TŪM programa Neutrali Admin
251 2024-05-31 VIP Asocijuotų Mokyklų Tinklas Neutrali Admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-31 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Admin
2 2024-05-31 Administracija Bendrieji reikalavimai

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Admin
4 2024-05-31 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašų reikia

Admin
6 2024-05-31 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Admin
7 2024-05-31 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti kas yra tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir pan.

Admin
9 2024-05-31 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Admin
12 2024-05-31 Pasiekimai ir pažanga Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Admin
18 2024-05-31 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)

 

Admin
19 2024-05-31 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Admin
21 2024-05-31 Psichologas Bendrieji reikalavimai Admin
22 2024-05-31 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Admin
23 2024-05-31 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Admin
27 2024-05-31 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Admin
28 2024-05-31 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Admin
30 2024-05-31 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Admin
32 2024-05-31 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Admin
34 2024-05-31 Ugdymas Neutrali Admin
35 2024-05-31 Ugdymo organizavimas Neutrali Admin
41 2024-05-31 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Admin
43 2024-05-31 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
44 2024-05-31 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
45 2024-05-31 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
46 2024-05-31 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Admin
47 2024-05-31 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Tvarkos aprašų mažokai lyginant su kitomis įstaigomis. Tai gal ką praleidome?

Admin
52 2024-05-31 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitas.

Admin
53 2024-05-31 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Sena informacija.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Admin
54 2024-05-31 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Admin
55 2024-05-31 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Admin
56 2024-05-31 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Admin
57 2024-05-31 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite pateikite:
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Admin
62 2024-05-31 Progimnazija Neutrali Admin
63 2024-05-31 Vizija, misija, vertybės Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Admin
64 2024-05-31 Progimnazijos himnas Neutrali

Prašome pateikti įstaigos himno žodžius.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Admin
68 2024-05-31 Tvarkaraščiai Neutrali


 

Admin
74 2024-05-31 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Admin
77 2024-05-31 Versija neįgaliesiems Neutrali Admin
78 2024-05-31 Svetainės medis Neutrali Admin
79 2024-05-31 Apie progimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Admin
81 2024-05-31 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Admin
82 2024-05-31 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Admin
83 2024-05-31 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Admin
86 2024-05-31 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Admin
87 2024-05-31 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti pareigybių aprašus (nuasmenintus).

Admin
104 2024-05-31 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Admin
107 2024-05-31 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio finansines ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų finansines ataskaitas.

Admin
114 2024-05-31 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Admin
115 2024-05-31 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Admin
116 2024-05-31 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Admin
118 2024-05-31 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Admin
123 2024-05-31 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Admin
124 2024-05-31 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (I pusmetis) Neutrali Admin
125 2024-05-31 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusmetis Neutrali Admin
129 2024-05-31 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Admin
130 2024-05-31 Slapukų politika Neutrali Admin
133 2024-05-31 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Admin
145 2024-05-31 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Admin
155 2024-05-31 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Admin
156 2024-05-31 Turinio auditas Neutrali Admin
159 2024-05-31 Logopedas Bendrieji reikalavimai Admin
160 2024-05-31 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Admin
161 2024-05-31 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas kas?

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Admin
162 2024-05-31 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Admin
163 2024-05-31 Savivalda Neutrali Admin
164 2024-05-31 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Admin
165 2024-05-31 Biblioteka Bendrieji reikalavimai


 

Admin
166 2024-05-31 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Admin
167 2024-05-31 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Admin
168 2024-05-31 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Admin
170 2024-05-31 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Admin
171 2024-05-31 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Admin
172 2024-05-31 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

Admin
174 2024-05-31 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Admin
175 2024-05-31 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Admin
176 2024-05-31 Olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai Neutrali Admin
177 2024-05-31 NMPP ataskaitos Neutrali Admin
183 2024-05-31 Klasių valandėlių laikas 2023-2024 m. m. Neutrali Admin
184 2024-05-31 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Admin
185 2024-05-31 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Admin
186 2024-05-31 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Admin
187 2024-05-31 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Admin
188 2024-05-31 Europos sąjungos struktūrinių fondų kokybės krepšelis Neutrali Admin
189 2024-05-31 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Admin
190 2024-05-31 Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį Neutrali Admin
191 2024-05-31 Olweus programa Neutrali Admin
192 2024-05-31 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas Neutrali Admin
193 2024-05-31 Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra Neutrali Admin
195 2024-05-31 Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Neutrali

"Ar šiam projektui turite turinio?"

Admin
196 2024-05-31 Kartu-lengviau išmokti daugiau Neutrali

Čia visas turinys sukeltas per NAUJIENAS= projektinė veikla ir uždėtas TAGS taip Eimnatas man pasak4 daryti nes ten su nuorodom pvz :

Kartu – lengviau išmokt daugiau 6

Ant slenksčio nauji 2012-2013 mokslo metai, kurie padovanos nepamirštamas akimirkas, bus kupini naujų įspūdžių, papildys žinių bagažą. Jiems neįsibėgėjus norisi sugrįžti ir prisiminti projekto „Kartu – lengviau išmokt daugiau“ praėjusių mokslo metų veiklas.Skaityti

Admin
197 2024-05-31 Pailginto mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Admin
198 2024-05-31 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pradinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Admin
199 2024-05-31 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pagrindinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Admin
200 2024-05-31 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai Admin
201 2024-05-31 Įtraukusis ugdymas Neutrali Admin
202 2024-05-31 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Admin
203 2024-05-31 Steam projektas Neutrali Admin
204 2024-05-31 Kas yra STEAM? Neutrali Admin
205 2024-05-31 STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje Neutrali Admin
206 2024-05-31 STEAM veiklos Neutrali Admin
207 2024-05-31 Praktinės-tiriamosios veiklos 1-2 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 1-2 kl.

Admin
208 2024-05-31 Praktinės-tiriamosios veiklos 3-4 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 3-4 kl.

Admin
209 2024-05-31 Praktinės-tiriamosios veiklos 5-8 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 5-8 kl.

Admin
210 2024-05-31 Kitos STEAM veiklos Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam kitos veiklos

Admin
212 2024-05-31 TV laida „Norim Žinoti“ Neutrali Admin
213 2024-05-31 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Admin
214 2024-05-31 Drausminimo kopėtėlės Neutrali Admin
215 2024-05-31 Atmintinė tėvams Neutrali Admin
217 2024-05-31 Klasių nuotraukos Neutrali Admin
218 2024-05-31 Savanorystė Neutrali Admin
219 2024-05-31 Kas yra savanorystė? Neutrali Admin
220 2024-05-31 Savanorių klubo veiklos planas Neutrali Admin
221 2024-05-31 Savanorių klubo veikla Neutrali

Dėti kaip naujienas TAGS: Savanorių klubas

Admin
222 2024-05-31 2003/2004 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
223 2024-05-31 2004/2005 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
224 2024-05-31 2005/2006 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
225 2024-05-31 2006/2007 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
226 2024-05-31 2007/2008 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
227 2024-05-31 2008/2009 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
228 2024-05-31 2009/2010 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
229 2024-05-31 2010/2011 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
230 2024-05-31 2011-2012 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
231 2024-05-31 2012-2013 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
232 2024-05-31 2013-2014 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
233 2024-05-31 2014-2015 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
234 2024-05-31 2015-2016 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
235 2024-05-31 2016-2017 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
236 2024-05-31 2017-2018 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
237 2024-05-31 2018-2019 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
238 2024-05-31 2019/2020 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
241 2024-05-31 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Admin
242 2024-05-31 ŠVIS Neutrali Admin
243 2024-05-31 Įsivertinimas Neutrali Admin
244 2024-05-31 STEAM klubas Neutrali Admin
245 2024-05-31 2022/2023 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
246 2024-05-31 2021/2022 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Admin
247 2024-05-31 eTwinning Neutrali Admin
248 2024-05-31 eTwinning 2022-2023 Neutrali Admin
249 2024-05-31 eTwinning 2023-2024 Neutrali Admin
250 2024-05-31 TŪM programa Neutrali Admin
251 2024-05-31 VIP Asocijuotų Mokyklų Tinklas Neutrali Admin
8 2023-02-22 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Pagal dizaino sistema visi sąrašai dedami į lentelę.

Admin
11 2023-02-22 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pagal dizaino sistema sąrašai dedami į lentelę

Admin

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2022-12-03 12:46:00 Įsakymas dėl 2023-2024 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo Admin -
002 2022-12-14 19:05:00 Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas Admin -
003 2022-12-20 17:11:00 Progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2024 metų planas Mindaugas -
004 2023-03-11 11:10:00 Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 12 31 Admin -