Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos komisijoje

1.

Rima Baronienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Erika Penkauskienė

Socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį

Pavaduotoja

3.

Živilė Siderienė

Mokytojo padėjėja

Sekretorė

4.

Asta Strumilaitė

Socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį

Narė

5.

Gailina Krakauskienė

Specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį

Narė

6.

Anžela Paplauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį

Narė

7.

Rasa Berteškaitė

Psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei krizių valdymo sritį

Narė

8.

Vladislava Bašinskienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį

Narė

9.

Vilma Šapalienė

Pradinių klasių mokytoja, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį

Narė

10.

Sigita Kukukienė

Biologijos mokytoja, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį

Narė

11.

Povilas Rutkauskas

Tėvų atstovas

Narys

 

Marijampolės ,,Šaltinio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis patvirtinta 2022 m. rugsėjo 5 d. progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.V-86 (1.3E).

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2023 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024-01-16 20:08:06 25.99 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-13 19:34:13 34.01 KB
2022-2023 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2024-01-14 11:40:38 28.8 KB
2017 m. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-30 18:30:09 24.41 KB
Įsakymas dėl 2023-2024 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo 2024-01-16 20:10:02 26.07 KB

Vaiko gerovės tarybos funkcijos: 

 • remdamasi Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 • rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 • organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;
 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje;
 • kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 •  pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 • įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30