Priėmimas į progimnaziją

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB

Mokinių priėmimas į progimnaziją

1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarka, atsižvelgiant į nustatytas  Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijas, laikantis Marijampolės savivaldybės tarybos mokyklai nustatyto klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus.

2. Mokiniai, mokykloje norintys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio  ugdymo programas, pateikia prašymą bei mokymosi pasiekimų  pažymėjimą  arba  pažymą  apie  mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje. Prašymą  už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

3. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai nustatytoje aptarnavimo teritorijoje.

4. Specialiųjų poreikių vaikai, gyvenantys mokyklai nustatytoje aptarnavimo teritorijoje, priimami į mokyklą ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.

5. Esant laisvų vietų, į mokyklą gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitų mokyklų aptarnaujamoje teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje.

6. Jei į mokyklą jau priimti visi norintys mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami:

 • vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje;
 • vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • vaikai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

7. Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaiko priėmimo į mokyklą mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir specialiojo ugdymo programas pateikiami mokyklos direktoriaus vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.

8. Prašymai mokytis nuo mokslo metų pradžios mokykloje priimami:

 • į pirmą klasę – nuo kovo 1 dienos iki rugpjūčio 15 dienos;
 • į penktą klasę – nuo birželio 2 iki rugpjūčio 15 dienos;
 • į šeštą – dešimtą klases – nuo mokslo metų pabaigos iki rugpjūčio 15 dienos.

9. Mokykloje formuojamuose klasių komplektuose ar priešmokyklinio ugdymo grupėse esant laisvų vietų, mokyklos direktorius savo įsakymu gali pratęsti prašymų priėmimo terminą arba skelbia papildomą priėmimą į laisvas vietas.

10.  Per mokslo metus prašymai mokykloje registruojami ir mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose.

11. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis mokyklos aptarnavimo teritorijoje, o mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę laikantis nuostatos, kad mokykloje maksimalus klasės ar grupės mokinių skaičius negali būti didinamas daugiau kaip dviem mokiniais.  Nesant galimybių laikytis šio reikalavimo, mokinys siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą.

12. Iš užsienio atvykę (grįžę) asmenys, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, į mokyklą priimami po to, kai mokykla atlieka jų užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio  mokslo programos dalies vertinimą. Esant reikalui, mokykla sudaro sąlygas moksleiviui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.

13. Mokykla su visais naujai priimtais mokiniais pasirašo mokymo  sutartis:

 • vaiko iki 14 metų mokymo sutartį jo vardu pasirašo tėvai (globėjai), atsižvelgdami į vaiko interesus;
 • vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą;
 • sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir pasekmės;
 • švietimo santykiai mokykloje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos;
 • sutartis registruojama mokykloje.

14. Mokykloje naudojamos sutarties forma tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

15. Mokinys, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, apsvarsčius  Mokyklos taryboje, suderinus su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, gali būti pašalintas iš mokyklos. Šiuo atveju mokykla nutraukia sutartį su mokiniu.

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30