Vizija, misija, vertybės

Progimnazijos vizija

Progimnazija ugdo mokinio prigimtines galias, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, kritinį mąstymą; padeda moksleiviui rinktis polinkius, interesus ir gabumus atitinkantį ugdymosi kelią, stiprinti mokymosi motyvaciją, tinkamai pasiruošti tolimesniam mokslui, studijoms bei mokymuisi visą gyvenimą.

Progimnazija atvira vaikui ir jo individualioms ypatybėms, ugdo išprususią, kūrybingą, veiklią asmenybę, gebančią būti naudinga valstybei.

Progimnazija ugdo asmens komunikacinius gebėjimus, bendradarbiavimo kultūrą ir demokratinei visuomenei būtinas vertybines orientacijas.

Progimnazija siekia Europos mokyklos standartų, kad taptų bendruomene, kurios kiekvienas narys su pasididžiavimu skelbtų: „Aš esu iš „Šaltinio“ progimnazijos”.

Progimnazijos misija

Progimnazija vykdo bendrojo lavinimo pradinio ir pagrindinio mokslo 1-osios dalies programą.

Tenkina progimnazijos ugdytinių ir mokytojų poreikius įgyti siekiamą standartais ar norminiais aktais apibrėžtą išsilavinimą, kvalifikaciją.

Padeda žmogui integruotis į informacinę visuomenę, moko ugdytinius kelti sau maksimalius reikalavimus, kritiškai save vertinti, išlaikyti žmogiškąjį orumą.

Padeda brandinti vertybines nuostatas, sutvirtinančias tautos išlikimui būtinus dorovės, patriotizmo, demokratinės gyvensenos pamatus.

Orientuoja ugdymo turinį į praktiką, rengia ugdytinius pozityviai veiklai, šeimai, tobulinimuisi visą gyvenimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30