Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Mokytojų atstovai:

Daiva Matulaitienė

Asta Miliauskienė

Rima Berčiūnienė

Alvyra Butrimanskienė

Sandra Vasiliauskienė

Mokinių atstovai:

Urtė Matulytė 8a

Urtė Navickaitė 7a

Emilis Rutkauskas 7b

Danielė Reklevičiūtė 7c

Simonas Launikonis 5a

Tėvų atstovai:

Gintarė Paškauskienė

Erika Bubnienė

Andrius Vajėga

Vilija Jakučionienė

Jurgita Vasiliauskienė

Dokumentai

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja Progimnazijos strateginį planą, metinę veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;
 • inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją; 60.7. dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;
 • kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
 • teikia siūlymus Marijampolės savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Progimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30