Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo, specialisto vardas ir pavardė

Dėstomas dalykas, pareigos

1.

Rima Berčiūnienė

1a klasės mokytoja

2.

Violeta Žmuidienė

1b klasės mokytoja

3.

Palmira Matulevičienė

1c klasės mokytoja

4.

Virginija Lenkauskienė

2a klasės mokytoja

5.

Vilma Šapalienė

2b klasės mokytoja

6.

Rasa Astašauskienė

2c klasės mokytoja

7.

Elvyra Vingelienė

3a klasės mokytoja

8.

Vilija Kalinauskienė

3b klasės mokytoja

9.

Zita Marcinkevičienė

4a klasės mokytoja

10.

Daiva Bingelienė

4b klasės mokytoja

11.

Lina Čižikienė

4c klasės mokytoja

12.

Neringa Beržinskienė

Matematikos mokytoja

13.

Alvyra Butrimanskienė

Matematikos mokytoja

14.

Vilija Kazlauskienė

Matematikos mokytoja

15.

Andriejus Talalajevas

Informacinių technologijų mokytojas

16.

Jurgita Eidukonienė

Vokiečių kalbos mokytoja

17.

Birutė Talalajeva

Dailės mokytoja

18.

Liucija Maurušaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja

19.

Irena Mečkauskaitė

Muzikos mokytoja

20.

Rasa Burinskienė

Muzikos mokytoja

21.

Sonata Skvarnavičienė

Anglų kalbos mokytoja

22.

Sandra Vasiliauskienė

Anglų kalbos mokytoja

23.

Inga Lastauskienė

Anglų kalbos mokytoja

24.

Sigita Kukukienė

Biologijos mokytoja

25.

Rūta Tamašauskienė

Tikybos mokytoja

26.

Vida Rutkauskaitė

Rusų kalbos mokytoja

27.

Dalia Kulbokienė

Geografijos mokytoja

28.

Lina Makauskienė

Anglų kalbos mokytoja

29.

Rasa Motūzaitė

Fizikos mokytoja

30.

Zina Skystimienė

Chemijos mokytoja

31.

Asta Miliauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

32.

Jūratė Pautienienė

Istorijos mokytoja

33.

Anžela Paplauskienė

Istorijos mokytoja

34.

Agnė Dockevičienė

Etikos mokytoja

35.

Skirmantė Daugėlienė

Fizinio ugdymo mokytoja

36.

Laimutė Stegvilienė

Fizinio ugdymo mokytoja

37.

Daiva Matulaitienė

Technologijų mokytoja

38.

Vilija Grinevičiūtė

Technologijų mokytoja

39.

Evelina Kavaliauskienė

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

40.

Jūratė Žaliaduonienė

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

41.

Audronė Mykolaitienė

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

42.

Laima Žmuidaitė

Bibliotekininkė

43.

Erika Penkauskienė

Socialinė pedagogė

44.

Asta Strumilaitė

Socialinė pedagogė

45.

Rasa Berteškaitė

Psichologė

46.

Rima Juškevičienė

Logopedė-spec. pedagogė

47.

Gailina Krakauskienė

Spec. pedagogė-logopedė

48.

Živilė Siderienė

Mokytojo padėjėja

49.

Rima Baronienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

50.

Jonas Kukukas

Direktorius

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl Progimnazijos veiklos programos, aptaria ugdymo planą, Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;
 • priima sprendimus, kurie švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;
 • renka atstovus į Progimnazijos tarybą;
 • renka Progimnazijos metodinės tarybos pirmininką;
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30