„ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA PLĖTOJA TINKLAVEIKĄ: TAPO VAIKO VIP MOKYKLŲ TINKLO NARE

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA  PLĖTOJA TINKLAVEIKĄ:

TAPO VAIKO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS (VIP) MOKYKLŲ TINKLO NARE

 

 

2024 m. vasario 19 d. Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos komanda dalyvavo vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklo forume "Kompetencijų ugdymo kryptys: mokinio pažanga ir mokytojo tobulėjimas", kuris vyko Šiaulių Salduvės progimnazijoje.

Prieš prasidedant forumui progimnazijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartis. Tinklui priklauso 19 Lietuvos mokyklų (iš jų 9 naujos narės):

Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, Šiaulių raj. Dubysos aukštupio mokykla, Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių progimnazija, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija, Pasvalio Svalios progimnazija, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, Kauno Dobkevičiaus progimnazija, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija, Alytaus Šaltinių progimnazija.

I-oje forumo dalyje vyko plenarinis posėdis, kurio metu išklausyti 4 pranešimai apie tinklaveikos galimybes kompetencijų plėtotei; mokinių kompetencijų vertinimą ugdymo procese, mokinių pasiekimų ir pažangos formavimą; refleksijos svarbą siekiant mokytojo profesinio tobulėjimo.

II-oje forumo dalyje stažuočių organizatoriai ir dalyviai grupėse pasidalijo patirtimis.

Apibendrinant forumą VIP tinklo senbuviai ir naujieji vadovai pasidalijo įžvalgomis apie tinklo sėkmes ir pokyčius.

Progimnazija džiaugiasi galėdama bendradarbiauti su mokyklomis, kurioms rūpi mokinių pažanga ir mokytojų profesinis tobulėjimas.

 

 

Kas yra vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas?

VIP tinklas-tai efektyvus bendradarbiavimas, mokytojų stažuotės, profesinės patirties refleksija- siekiant mokinio pažangos.

2019 m. gruodžio mėnesį Šiaulių Salduvės progimnazija inicijavo mokyklų, orientuotų į individualią mokinių pažangą, tinklo kūrimo veiklas. VIP tinklo paskirtis – telkti mokyklas, kuriančias ir taikančias VIP priemones, sistemas, skatinant mokyklų komandas stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo veiklas. VIP asocijuotų mokyklų tinklaveika orientuota į šias mokyklų veiklos kryptis:

  1. reflektuoti mokyklos patirtį ir numatyti tobulėjimo kryptis, formas ir būdus, kauptų veiksmingų praktikų pavyzdžius, duomenis ir jų analizes (mokyklos refleksija);
  2. dalintis patirtimi ir taip perimti veiksmingas praktikas, mokytis vieniems iš kitų, drauge aiškintis aktualijas, įvardinti kylančius iššūkius ir ieškoti jų įveikimo būdų (tinklinė refleksija);
  3. skleisti idėjas mažai patirties turinčioms pedagoginėms bendruomenėms (tinklo plėtotė bendradarbiaujant su į tinklą įsitraukusiomis mokyklomis).

Į pirmąjį etapą buvo pakviestos šios įstaigos: Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija, Vilniaus Trakų Vokės gimnazija. 2020 metais mokyklose organizuotos pasirengimo veiklos: pokalbiai, refleksijos apmąstant savo patirtis mokinių pažangos vertinimo klausimais. Per 2021 metus įvyko šešios keturių mokyklų virtualios sąšaukos.

Antrasis VIP asocijuotų mokyklų tinklo etapas, prasidėjęs 2021 m. spalio mėnesį, buvo skirtas tinklo plėtotei kviečiant prisijungti naujus narius – mokyklų komandas. Gruodžio mėnesį į tinklą įsitraukė dar aštuonios Lietuvos mokyklos: Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Pasvalio Svalios progimnazija, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija, Šiaulių Ragainės progimnazija, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių progimnazija, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Diskutuodami ir tardamiesi visų mokyklų atstovai suplanavo pagrindines bendradarbiavimo tinklaveikoje kryptis:

  • švietimo aktualijų aptarimai, dalijimasis patirtimi virtualių susitikimų metu, kurie vyksta kartą per mėnesį arba tokiu dažnumu, kaip susitariama su Tinklo nariais;
  • mokytojų ar vadovų stažuočių Tinklo mokyklose organizavimas siekiant dalintis patirtimi;
  • patirties sklaida už VIP mokyklų tinklo ribų įtraukiant daugiau narių į tinklaveiką;
  • dalyvavimas kasmetiniame VIP mokyklų tinklo forume.

 

Direktorė                                                                                             Asta Kulbokienė

Nepamirškite padėkoti autoriui