Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijos konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Asta Strumilaitė Vyresnioji socialinė pedagogė

136 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.30 – 12.00

-

12.00 – 13.00

Antradienis

-

-

12.00 – 13.00

Trečiadienis

8.30 – 11.00

-

11.00 – 15.00

Ketvirtadienis

8.30 – 12.00

-

12.00 – 13.00
Penktadienis - -

10.30 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 607 22989

El. paštas Rašyti

Erika Penkauskienė Socialinė pedagogė

136 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00 – 12.00

-

12.00 – 16.00

Antradienis

8.00 – 12.00

-

12.00 – 16.00

Trečiadienis

8.00 – 11.00

-

11.00 – 16.00

Ketvirtadienis

8.00 – 11.00

-

11.00 – 16.00
Penktadienis 8.00 – 12.00 -

-

Kontaktai Mobilusis +370 607 22989

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • dirba su socialinių, emocinių sunkumų turinčiais mokiniais, stokojančiais mokymosi motyvacijos, vengiančiais lankyti mokyklą;
 • sprendžia socialines pedagogines problemas, vykdo įvairių lygių prevenciją, siekia sėkmingos mokinių socializacijos;
 • sprendžia konfliktus, tarpininkauja ieškant kompromisų.

Informacija

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, vykdančioje ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pradinio ir pagrindinio ugdymų programų mokytojais, klasių auklėtojais, pailgintos dienos grupės auklėtojais ir kitais progimnazijos specialistais, tėvais (globėjais), bendruomene.

Turi problemų, klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi laukiamas 136 kabinete!

Socialinio pedagogo veikla progimnazijoje:

 • vertina socialinės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis formaliojo ir neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus  socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu;
 • dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus)
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus), rengia kasmetines ataskaitas, suvestines apie socialinę situaciją mokykloje;
 • planuoja ir derina su progimnazijos administracija metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30