Apie progimnaziją

Istorija

Pirmieji žingsniai

1992 m. rugsėjo 1d. Marijampolėje, naujame Mokolų mikrorajone, duris atvėrė dar viena, jau aštuntoji vidurinė mokykla.
1987 m. Nr.9502 pritaikytas tipinis 1504 vietų mokyklos projektas. Mokyklos projektą parengė Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialas.
1988-07-15 Kapsuko mieste buvo parinktas statybinis sklypas naujai mokyklai statyti. Jį tvirtino 8 asmenų sudaryta Liaudies deputatų komisija.(Patvirtinta 1988-01-19 sprendimu Nr.22).
1988-09-29 patvirtinamu potvarkiu pradėtas projektavimas.
1990-09-03 miesto Valdybos potvarkiu Nr. 209, šis projektas patvirtintas.
1990 m. rugsėjo mėn. mokykla Mokolų mikrorajone pradėta statyti.
1990-12-17 Nr. A-77 miesto Valdyboje įregistruota statyba.

Mokykla buvo perduota dviem etapais:

1. 1992-09-10 meras B. Beržinis patvirtino 860 vietų vidurinės mokyklos pastato pirmojo etapo (be aktų, sporto salių, valgyklos ir baseino patalpų) priėmimo aktą. Šio akto tvirtinimui buvo pakviesti dalyvauti V.Botyrius, V.Ratkus, A.Banaitis, V.Zygmanta.

2. 1993-01-22 mero pavaduotojo A.Miciaus tvirtinimu, nutarta 860 vietų vidurinę mokyklą (su visomis pagalbinėmis patalpomis) pripažinti tinkamą naudojimui. Aktą pasirašė V.Botyrius, V.Ratkus, A.Banaitis, V.Zigmanta.

1992m. rugsėjo 1d. naujos mokyklos Mokolų mikrorajone iškilmingas atidarymas ir Rugsėjo 1 – osios šventė. Iškilmėse dalyvavo mokyklos direktorius J.Kukukas ir trys jo pavaduotojai: S.Žilinskas, V.Klasavičius, R.Baronienė, gausus būrys mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Besikuriančią mokyklos bendruomenę sveikino miesto meras B.Beržinis, Švietimo skyriaus vedėjas A.Mikuckis. Po šventės, rugsėjo antrąją, moksleiviai į naują mokyklą ėjo nešinti ne vadovėliais, o valymo priemonėmis: pirmąsias dvi savaites vyko mokyklos patalpų valymo, tvarkymo, baldų tvėrimo darbai. Tad pirmieji mokslo metai šioje mokykloje prasidėjo rugsėjo 14 d. Sunkūs buvo pirmieji metai. Reikėjo kurti savo tradicijas, mokyklos nuostatas, formuoti kolektyvą. Viskas buvo nauja ir neįprasta, visko trūko (pradedant vadovėliais, kitomis mokymo priemonėmis). Mokyklos kontingentas buvo labai įvairus. Vieni moksleiviai buvo atėję į mokyklą pagal gyvenamąją vietą, o kiti atskalūnai iš kitų mokyklų: pastačius „aštuntukę“, daugelis mokyklų „apsivalė“. Į „aštuntukę“ atsiuntė nemaža „sunkių“ mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos. Ir vis tik mokykla pamažu tvirtėjo: kūrė savas tradicijas, kovojo dėl geresnio pažangumo, siekė (ir tebesiekia) tapti viso mikrorajono kultūros židiniu.

Gyvavimo istorija

Trumpa mokyklos gyvavimo istorija: kalba skaičiai

1992 – 1993 mokslo metai

Tai kūrimosi metai. Per šiuos mokslo metus mokėsi 1268 mokiniai. Buvo sudarytos 56 klasės, tačiau pirmaisiais metais nebuvo sukomplektuota ketvirtųjų, devintųjų, vienuoliktųjų ir dvyliktųjų klasių. Taigi nebuvo išleidžiami ir pirmieji abiturientai. Berniukų ir mergaičių skaičius mokykloje buvo beveik vienodas. Dirbo 87 mokytojai. Užsienio kalbas mokiniai rinkosi taip: rusų kalbos mokėsi 676, anglų – 271, o vokiečių 219 mokinių. Kadangi visi mokiniai negalėjo mokytis pirmoje pamainoje, buvo įvesta antroji pamaina, kurioje šiais mokslo metais mokėsi 345 mokiniai. Šioje pamainoje mokėsi trečiokai ir septintokai. Mokykloje dar nebuvo dėstoma etika, todėl visi mokiniai mokėsi tikybos.

1993 – 1994 mokslo metai

Šiais mokslo metais mokykloje mokėsi 1569 mokiniai. Buvo sudaryta 70 klasių komplektų, tarp kurių nebuvo pirmųjų klasių, nes jos mokėsi gretimame darželyje. Jau turime devintokus, tačiau abiturientų dar nėra. Mokosi 755 mergaitės ir 814 berniukų. Dirba 91 mokytojas. Jau dėstoma ir etika. Šį dalyką pasirenka 55 mokiniai, 1514 mokosi tikybos. Rusų kalbos mokosi 822, anglų kalbos – 410, vokiečių – 302 mokiniai. Antrojoje pamainoje šiais mokslo metais mokosi 354 mokiniai: trečiokai, ketvirtokai, šeštokai ir septintokai.

1994 – 1995 mokslo metai

Mokyklą lanko 1476 mokiniai. Sudaryti 68 klasių komplektai. Turime pirmąją abiturientų laidą, kurią sudaro 30 mokinių. Mokykloje yra 723 mergaitės ir 753 berniukai, kuriuos moko 96 mokytojai. Mokykloje pradėti skaičiuoti mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Tokių mokinių yra 71. Rusų kalbos mokosi 895, anglų – 340, vokiečių – 241 mokinys. Etikos mokosi 281, tikybos – 1195 mokiniai. Antrojoje pamainoje mokosi 553 mokiniai.

1995 – 1996 mokslo metai

Šiais mokslo metais mokykloje mokosi 1395 mokiniai. Buvo sudaryti 65 klasių komplektai. 89 mokytojai mokė 664 mergaičių ir 731 berniuką. Specialiųjų poreikių mokinių net 162. Rusų kalbos mokosi 933, anglų – 401, vokiečių – 322 mokiniai. Etiką mokosi 496 mokiniai. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 121, išklausyto kurso– 18 mokinių, 9-tos klasės kurso kartoti liko 1 mokinys. Abiturientų – 18, brandos atestatus gavo 17, 1 mokinys – išklausyto kurso pažymėjimą.

1996 – 1997 mokslo metai

Per šiuos mokslo metus mokėsi 1356 mokinių, kurie buvo išskirstyti į 64 klases. Mokykloje dirbo 96 mokytojai. Mokėsi 713 mergaičių ir 643 berniukai. Buvo 67 vaikai, turintys specialiųjų poreikių. Rusų kalbos mokosi 767, anglų kalbos – 431, vokiečių – 429 mokiniai. Etikos mokosi 317, o tikybos – 1039 mokiniai. Antrojoje pamainoje mokosi 569 mokiniai (trečiokai, ketvirtokai, šeštokai ir septintokai). Pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimus gavo 126 mokiniai, išklausyto kurso– 22 mokiniai. Abiturientų buvo 37, iš kurių 2 baigė mokyklą su pagyrimu. 19 abiturientų savo mokslą tęsė aukštosiose mokyklose.

1997 – 1998 mokslo metai

Mokosi 1320 mokinių. Sukomplektuota 61 klasė. Mokykloje dirbo 93 mokytojai, kurie mokė 714 mergaičių ir 606 berniukus. Buvo 69 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Rusų kalbos mokosi 581 mokinys, anglų kalbos – 572, vokiečių – 432 mokiniai. Etikos mokosi 331, o tikybos – 989 mokiniai. Per šiuos mokslo metus vykusiose visose olimpiadose mūsų mokykla užėmė 3-ąją vietą. Mus aplenkė Rygiškių Jono gimnazija ir 6-oji vidurinė mokykla. Šiais metais mokyklą baigė 29 abiturientai, vienam iš jų įteiktas atestatas su pagyrimu. 13 buvusiųjų abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas.

1998 – 1999 mokslo metai

Šiais mokslo metais mokėsi 1355 mokiniai, kuriuos mokė 86 mokytojai. 723 mergaitės ir 632 berniukai buvo išskirstyta į 60 klasių. Buvo 57 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Rusų kalbos mokosi 472 mokiniai, anglų kalbos – 601, vokiečių – 405 mokiniai. Etikos mokosi 384, tikybos – 971 mokinys. Antrojoje pamainoje mokėsi 499 vaikai. Vidurinę mokyklą baigė 57 moksleiviai, iš kurių buvo tik 16 mergaičių. 2 moksleiviai mokyklą baigė su pagyrimu.

1999 – 2000 mokslo metai

Mokykloje mokosi 1315 mokinių, kurie buvo išskirstyti į 57 klases. 711 mergaičių ir 604 berniukams dėstė 87 mokytojai. Buvo 77 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Rusų kalbos mokosi 753 mokiniai, anglų kalbos – 626, vokiečių – 376 mokiniai. Buvo 452 vaikai, kurie mokėsi etikos, ir 863, pasirinkę tikybą. Antrojoje pamainoje mokėsi 521 mokinys. Mokykloje įsteigta Ateitininkų draugija, Jūrų skautai. 79 mokiniams buvo įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, o viena moksleivė buvo atleista nuo egzaminų. Buvo įteikti 55 atestatai abiturientams, 1 su pagyrimu, 24 buvę dvyliktokai tęsė mokslus aukštosiose mokyklose.

2000 – 2001 mokslo metai

Mokėsi 1296 mokiniai. Buvo sudarytos 55 klasės, kurioms dėstė 86 mokytojai. Mokėsi 680 mergaičių ir 616 berniukų. Buvo 99 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Rusų kalbos mokėsi 690 mokinių, anglų kalbos – 793, vokiečių – 382 mokiniai. Etiką pasirinko 533 mokiniai, o tikybą – 763. antrojoje pamainoje mokėsi 492 mokiniai. Įvedamas anglų kalbos mokymas antrosiomis klasėmis. Šiais metais įvedamas profilinis mokymas vienuoliktoms klasėms. Sudaroma viena realinė ir dvi humanitarinės klasės. Vidurinę mokyklą baigia 55 mokiniai.

2001 – 2002 mokslo metai

Mokosi 1248 mokiniai, kurie buvo išskirstyti į 52 klases. Mokykloje dirba 79 mokytojai. Mokosi 642 mergaitės ir 606 berniukai. Yra 98 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Rusų kalbos mokosi 529 mokiniai, anglų kalbos – 924, vokiečių – 352 mokiniai. Etiką pasirinko 605 mokiniai, o tikybą – 643. Antrojoje pamainoje mokosi tik 301 mokinys, nes šeštosios klasės atkeliamos į pirmąja pamainą. Realinio profilio pakraipos yra 25 vienuoliktokai ir 22 dvyliktokai. Humanitarinį profilį vienuoliktoje klasėje pasirinko 81 mokinys, o dvyliktoje – 41.

2002 – 2003 mokslo metai

Mokėsi 936 mokiniai: 484 mergaitės, 452 berniukai. Juos mokė 82 mokytojai. Sukomplektuotos 47 klasės. Mokykloje mokėsi 67 mokiniai, turinys specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 696 mokiniai, vokiečių -159 mokiniai. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 56 , vokiečių – 125, rusų – 342 mokiniai. Mokyklą baigė 70 abiturientų.

2003 – 2004 mokslo metai

Mokėsi 990 mokiniai: 496 mergaitės, 494 berniukai. Juos mokė 67 mokytojai. Sukomplektuotos 46 klasės. Mokykloje mokėsi 66 mokiniai, turinys specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 769 mokiniai, vokiečių -129 mokiniai. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 64 , vokiečių – 164, rusų – 369 mokiniai.  II –oje pamainoje dar mokėsi 123 mokiniai. Mokyklą baigė 71 abiturientas.

2004 – 2005 mokslo metai

Mokėsi 1086 mokiniai: 530 mergaičių, 556 berniukų. Juos mokė 64 mokytojai. Sukomplektuotos 46 klasės. Mokykloje mokėsi 76 mokiniai, turinys specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 886 mokiniai, vokiečių -100 mokinių. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 52 , vokiečių – 197, rusų – 429 mokiniai. Etikos mokėsi 316, tikybos – 507 mokiniai. II –oje pamainoje  mokėsi 153 mokiniai. Mokyklą baigė 71 abiturientas.

2005 – 2006 mokslo metai

Mokėsi 1022 mokiniai: 509 mergaitės, 513 berniukų. Sukomplektuota 40 klasių. Mokykloje mokėsi 107 mokiniai, turinys specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 866 mokiniai, vokiečių – 59 mokiniai. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 26 , vokiečių – 195, rusų – 404 mokiniai. Etikos mokėsi 322, tikybos – 688 mokiniai.  II –oje pamainoje  mokėsi 70 mokinių. Mokyklą baigė 58 abiturientai.

2006 – 2007 mokslo metai

Mokėsi 984 mokiniai: 494 mergaitės, 490 berniukų.  Sukomplektuotos 39  klasės. Mokykloje mokėsi 81 mokinys, turintis specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 886 mokiniai, vokiečių -31 mokinys. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 16 , vokiečių – 182, rusų – 411 mokinių.  Etikos mokėsi 288, tikybos – 696 mokiniai. II –oje pamainoje  mokėsi 72 mokiniai. Mokyklą baigė 62 (5 su pagyrimu) abiturientai.

2007 – 2008 mokslo metai

Mokėsi 980 mokinių: 492 mergaitės, 488 berniukai. Juos mokė 66 mokytojai. Sukomplektuota 40 klasių. Mokykloje mokėsi 108 mokiniai, turinys specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 913 mokinių, vokiečių – 15 mokinių. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 11 , vokiečių – 172, rusų – 432 mokiniai.  Etikos mokėsi 234, tikybos – 746 mokiniai. Visi mokiniai pradėjo mokytis pirmoje pamainoje.  Mokyklą baigė 66 ( 3 su pagyrimu) abiturientai.

 

2008 – 2009 mokslo metai

Mokėsi 897 mokiniai: 433 mergaitės, 464 berniukai. Sukomplektuota 36 klasės. Mokykloje mokėsi 100 mokinių, turinčių specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 843 mokiniai, vokiečių – 8 mokiniai. II – ąją užsienio kalbą (anglų)  rinkosi 6 , vokiečių – 147, rusų – 437 mokiniai. Etikos mokėsi 239, tikybos – 657 mokiniai.  Mokyklą baigė 70 (3 su pagyrimu) abiturientai.

2009 – 2010 mokslo metai

Mokėsi 806 mokiniai: 401 mergaitė, 405 berniukai. Juos mokė 63 mokytojai. Sukomplektuota 31 klasė. Mokykloje mokėsi 101 mokinys, turintis specialiųjų poreikių. I-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 754 mokiniai. II – ąją užsienio kalbą ( vokiečių) rinkosi 96, rusų – 346 mokiniai.  Etikos mokėsi 184, tikybos – 622 mokiniai. Mokyklą baigė  paskutiniai 65 ( 5 su pagyrimu) abiturientai.

2010 – 2011 mokslo metai

Nuo rugsėjo 1 – osios „Šaltinio“ vidurinė mokykla perorganizuota į „Šaltinio“  pagrindinę mokyklą.  Joje mokėsi 711 mokinių: 346 mergaitės, 365 berniukai. Juos mokė 59 mokytojai. Buvo sukomplektuotos 28 klasės. Mokykloje mokėsi 103 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. 1-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 672 mokiniai. 2 – ąją užsienio kalbą ( vokiečių) rinkosi 73, rusų – 346 mokiniai. Etikos mokėsi 141, tikybos – 570 mokinių.

2011 – 2012 mokslo metai

Mokykloje mokėsi 677 mokiniai: 314 mergaičių, 363 berniukai. Juos mokė 53 mokytojai. Buvo sukomplektuotos 27 klasės. Mokykloje mokėsi 64 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. 1-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 618 mokinių. 2 – ąją užsienio kalbą ( vokiečių) rinkosi 65, rusų – 317 mokinių. Etikos mokėsi 141, tikybos – 526 mokiniai.

2012 – 2013 mokslo metai

Šiais metais mokykloje mokosi 591mokinys: 279 mergaičių, 312 berniukų. Juos moko 56 mokytojai. Sukomplektuotos 25 klasės. Mokykloje mokosi 61 mokinys, turintis specialiųjų poreikių. 1-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 552 mokiniai. 2 – ąją užsienio kalbą ( vokiečių) rinkosi 56, rusų – 295 mokiniai. Etikos mokosi 168, tikybos – 423 mokiniai.

2013 – 2014 mokslo metai

Mokykloje mokėsi 533 mokiniai: 237 mergaitės, 296 berniukai. Juos mokė 53 mokytojai. Buvo sukomplektuotos 24 klasės. Mokykloje mokėsi 57 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. 1-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 498 mokiniai. 2 – ąją užsienio kalbą ( vokiečių) rinkosi 43, rusų – 262 mokiniai. Etikos mokėsi 158, tikybos – 375 mokiniai.

2014 – 2015 mokslo metai

Šiais metais mokykloje mokosi 473 mokiniai: 214 mergaičių, 259 berniukai. Juos moko 52 mokytojai. Sukomplektuotos 22 klasės. Mokykloje mokosi 64 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. 1-ąją užsienio kalbą ( anglų) rinkosi 451 mokinys. 2 – ąją užsienio kalbą ( vokiečių) rinkosi 39, rusų – 224 mokiniai. Etikos mokosi 160, tikybos – 313 mokinių.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30