Ataskaita

PRITARTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos tarybos 2017 m. rugpjūčio 22 d.

posėdyje protokolu Nr. V2-2

 

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2016-2017 MOKSLO METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

2016-2017 mokslo metais VGK siekė laiduoti efektyvią, sisteminę pagalbą, padedančią ir skatinančią mokinius lavinti individualius gebėjimus. Buvo organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas, atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka, atliktas mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimas, užbaigta įgyvendinti OLWEUS programa bei pradėta diegti mokykloje OPP programos užtikrinimo sistema.

Mokyklos bendruomenė, įgyvendindama Olweus patyčių prevencijos programą (pradėta diegti mokykloje nuo 2015 m. rugsėjo mėn.), 2016-2017 m. m. ypatingą dėmesį skyrė mokinių tarpusavio santykių problemoms spręsti. Elgesio problemos labiau pasireiškė ir patyčias mokykloje dažniau patyrė pagrindinio ugdymo koncentro klasių tam tikrų amžiaus tarpsnių mokiniai, todėl vienas iš mokyklos siekių buvo bendradarbiavimo kultūros tarp mokyklos bendruomenės narių stiprinimas. Olweus programos nuostatos buvo integruotos į formalų ir neformalų ugdymą, klasių valandėlėse buvo nagrinėjamos amžiaus tarpsnių vertybinės nuostatas, socialinių įgūdžių vystymo svarba, VGK analizuotas mokyklos mikroklimatas, bendravimo kultūros tarp mokyklos bendruomenės narių niuansai.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)  pradėta įgyvendinti nuo 2017 m. kovo mėn. Vadovaudamiesi OPKUS standartu, mokyklos bendruomenės nariai tikisi nuosekliai išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

2016 m. lapkričio 21 – gruodžio 2 dienomis atlikta antrinė (pakartotinė) mokinių apklausa apie patyčių paplitimą mokykloje. 2015 m. buvo išsiaiškintas patyčių mastas mokykloje bei fiksuotas pradinis atskaitos taškas. Nuo šios datos stebima stabili patyčių mažėjimo tendencija.

Visus mokslo metus buvo organizuojamos mokykloje dirbančių suaugusiųjų supervizijos. Supervizijose dalyvavo mokyklos darbuotojai, supervizijos vyko dalyviams aktualiais klausimais kas antrą savaitę po 90 min. 5-iose grupėse, kurioms vadovavo pagalbos mokiniui specialistės Raimonda Bliūdžiuvienė, Vitalija Rimavičienė, Gailina Krakauskienė, Asta Liepinienė, Erika Penkauskienė.  Užsiėmimų metu buvo aptariamas mokyklos mikroklimatas, analizuojamos  intervencijos ir korekcijos strategijos, organizuojami situacijų vaidinimai, diskutuota galimybė diegti mokykloje OP programos kokybės užtikrinimo sistemą, atliktas nuveiktos prevencinės veiklos apibendrinimas. Mokykla siekė, kad visi mokyklos darbuotojai pastebėtų patyčias ir užkirstų joms kelią; visos patyčių apraiškos būtų fiksuojamos (patyčių fiksavimo žurnale užfiksuoti 6 atvejai); naudojama nuobaudų sistema; organizuojami pokalbiai su į patyčias įsitraukusių ar įtrauktų mokinių tėvais.

Rugsėjo – gruodžio mėn. vyko OLWEUS PPP valandėlės 1-10 klasėse, jas sistemingai organizavo ir vedė klasių auklėtojai. Veiklos turinys: OLWEUS PPP principų pateikimas mokiniams, konstruktyvaus mokinių elgesio, susidūrus su patyčiomis, skatinimas, klasės bendruomenės mikroklimato analizė.

Spalio 13 d. mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginyje Marijampolės miesto mokyklų mokiniams „Saugi vaikystė be beržinės košės“. Mokykla tapo socialine patrnere: renginį vedė neformaliojo ugdymo organizatorė A. Paplauskienė ir socialinė pedagogė E.Penkauskienė, programoje dalyvavo mokyklos mokiniai. Šia akcija buvo siekiama atkreipti visuomenės, miesto bendruomenės dėmesį į vaikų patiriamą smurtą ir kurti nepakantumo smurtinei kultūrai atmosferą.

Jau tradicija tapo Tolerancijos dienos mokykloje organizavimas. Įsimintiniausias tarp renginių projektas – konkursas „Mes – būsimi kariai“. Mokykloje svečiavosi Raseinių Šaltinio progimnazijos, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos aštuntokai. Vyresniųjų klasių mokiniai papuošė mokyklą paukšteliais, mokėsi bendrauti ir susidraugauti su kitų Lietuvos mokyklų šaltiniečiais. Pradinių klasių mokiniai aiškinosi žodžio ,,tolerancija“ reikšmę, aptarė, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai atpažįsta, prisimena; vykdė įvairias užduotis.

Buvo organizuotas pradinių klasių mokinių projektas „Būk saugus“, kurį inicijavo ir vykdė pradinių klasių mokytoja Rima Berčiūnienė. Projekto metu įvyko susitikimai su policijos pareigūnėmis, kinologu ir jo šunimi. Mokiniai mokėsi atsakingo elgesio viešose vietose.

Gausiai dalyvauta E-pamokoje „Patyčioms –NeLike!”. Peržiūrose dalyvavo 5, 6, 7, 8, 9 klasių mokiniai. Peržiūrą ir aptarimus organizavo specialioji pedagogė G.Krakauskienė, klasių auklėtojos A.Butrimanskienė, V.Kazlauskienė, A.Miliauskienė, D.Matulaitienė, R.Buckūnienė, S.Povilaitytė. Aptartas patyčių mastas, realios kasdienės situacijos, asmeninės patirtys, galimos pasekmės besityčiojančiam ir patyčias patiriančiam asmeniui, mokytojo rolė bei elgesys ir būdai, kaip kovoti su patyčiomis, facebook profilio kūrimo ir informacijos viešinimo niuansai.

Spalio 26, 27 d. įvyko bendri 1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimai, kurių metu dramos studijos nariai parodė spektaklio ištrauką pagal  Džonatano Livingstono apysaką  „Žuvėdra“ (vadovė Andžela Paplauskienė). Socialinė pedagogė Erika Penkauskienė pristatė, kokie pokyčiai įvyko mokykloje OP programos įgyvendinimo metu. Mokyklos direktorius Jonas Kukukas ragino aktyvesniam bendradarbiavimui mokyklos bendruomenės narius.

Dalyvauta projekte už „Saugę Lietuvą“. Paviešinta 4b klasės mokinių veikla (gerų pavyzdžių dalis). Mokiniai kartu su mokytoja Rima Berčiūniene parašė Nikui laišką Facebook paskyroje, siųsdami jam palinkėjimus ir pristatė klasės valandėles, kurių šūkis – ,,Mes prieš patyčias”.

Per mokslo metus buvo organizuota 16 VGK posėdžių, kurių metu pritarta plano projektui, patvirtintas pagalbos gavėjų sąrašas, pagalbos mokiniui specialistų planai, pritarta specialiųjų poreikių mokinių programoms. Per posėdžius apsvarstyta 45 mokiniai (personaliai), dalyvaujant mokinių tėvams, mokymosi, netinkamo elgesio, blogo mokyklos lankymo, sveikatos, socialinės, mokymo namuose ir kt. problemos. 4 mokinių situacijas teko svarstyti du kartus, 6 mokinių situacijos buvo svarstomos tris ir daugiau kartų.

VGK posėdžiuose buvo aptarti dažniausi mokinių sveikatos sutrikimai bei galimybės ugdyti mokinių pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Mokytoja Vilija Kalinauskienė bei sveikatos priežiūros specialistė Vladislava Bašinskienė organizavo Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo mokykloje renginius: akcijas ( “Apibėk mokyklą“, „Mokyklinė kuprinė. Kokia ji?,  „Koks mano AKS?“, „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“ ir kt.), paskaitas ( „Kad akutės būtų sveikos“, „Asmens higiena“ ir kt.), filmų peržiūras ir aptarimus, darbų, fotografijų  parodas,  sveikatingumo šventes, sveikuoliškų gardumynų mugę, košės dieną ir kt. Socialinės pedagogės rūpinosi programomis „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“. Birželio mėn. buvo organizuota dieninė vasaros vaikų poilsio stovykla 1-4 klasių mokiniams. Stovyklai vadovavo socialinė pedagogė Erika Penkauskienė.

Per visus mokslo metus mokiniams, tėvams, mokytojams buvo teikiamos rekomendacijos bei siūloma specialistų pagalba, per posėdžius, pasitarimus, individualių pokalbių metu ieškota būdų, kaip kurti palankią edukacinės kultūros aplinką, kaip užtikrinti mokinių saugumą, kaip patenkinti individualius mokinių ugdymosi poreikius.

2016-2017 mokslo metų pradžioje mokykloje mokėsi 417 mokinių, iš kurių 90 buvo įrašyti į pagalbos gavėjų sąrašą (48 SUP). Specialiųjų pedagogų pamokas lankė 53 mokiniai. Kryptinga ir efektyvi logopedinė pagalba suteikta 70 mokinių. Psichologinė pagalba teikta 81 mokiniui, 24 tėvams, 8 mokytojams. 20 mokinių buvo parengti dokumentai pirminiam ir pakartotiniam vertinimui PPT.

Mokytojai buvo konsultuojami dėl darbo su SUP mokiniais: dėl pritaikytų ir individualių programų rengimo, ugdymo priemonių parinkimo bei specialių mokymo būdų ir metodų pritaikymo, dėl dokumentų tvarkymo rengiant mokinius pirminiam ir pakartotiniam vertinimui PPT. Mokytojai buvo supažindinti su PPT išvadomis ir rekomendacijomis tolimesniam  mokinių ugdymui.

SUP mokiniai stebėti pamokų ir klasių valandėlių metu bendrojo ugdymo klasėje. Buvo sprendžiama, kaip  efektyviau panaudoti mokytojo padėjėjo pagalbą, gerinti ugdymosi kokybę.

Pagalbos specialistės Vitalija Rimavičienė ir Gailina Krakauskienė kartu su mokiniais dalyvavo kasmetiniame savivaldybės meninės raiškos festivalyje „Aš viską galiu“, šventėje „Sportuok – būk žvalus ir sveikas“, dailyraščio konkurse „Auksinė plunksnelė“.

2016-2017 m. m. socialinę paramą, nemokamą maitinimą mokykloje gavo 68 mokiniai.

Socialinės pedagogės teikė pagalbą mokyklos bendruomenės nariams: organizavo pokalbius su mokiniais, mokytojais, tėvais, klasių auklėtojais sprendžiant įvairias problemas, lankėsi mokinių namuose. Pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo klasių mokinių tėvų susirinkimuose, siekė ramios, nekonfliktinės kultūros palaikymo mokykloje.

Išanalizavus įrašų skaičių socialinių pedagogių žurnaluose galima teigti, kad mokykloje sumažėjo patyčių atvejų. Tam turėjo įtakos kryptinga patyčių mažinimo veikla mokyklos bendruomenėje, kuri vyko visus mokslo metus. Mokyklai išlieka aktuali motyvuoto ugdymosi problema: 42 kartus taikytos poveikio priemonės (dominuoja asmens iškvietimas ir ugdymosi vietos pakeitimas), surašyti protokolai.

Kas mėnesį buvo leidžiami prevencinis ir sveikatinimo stendai, gaminami informaciniai lankstinukai, mokyklos pagalbos mokiniui specialistai organizavo klasių valandėles, grupines konsultacijas, prevencinių filmų peržiūrą ir aptarimą. Buvo atlikta tiriamoji veikla: parengtas mokyklos socialinis pasas, atliktas pirmokų, penktokų ir devintokų adaptacijos tyrimas ir kt. Organizuoti prevenciniai projektai, akcijos, veiksmo savaitės ir kt. renginiai. Socialinė pedagogė – karjeros koordinatorė A. Liepinienė tęsė darbą ES projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Visi specialistai glaudžiai bendradarbiavo su socialiniais partneriais, atliko budėjimo pareigas. Socialinė pedagogė Asta liepinienė adminstravo mokyklos Facebook puslapį.

VGK nariai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalijosi gerąja patirtimi.

2016-2017 mokslo metų VGK ataskaita parengta vadovaujantis individualiomis specialiųjų pedagogių – logopedžių Gailinos Krakauskienės, Vitalijos Rimavičienės, socialinių pedagogių Astos Liepinienės, Erikos Penkauskienės, psichologės Raimondos Bliūdžiuvienės – ataskaitomis, posėdžių nutarimų sprendimais ir kita informacine medžiaga.

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                           Rima Baronienė