Veiklos planas

PATVIRTINTA
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus 2017  m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. V1-113

 

PRITARTA
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės
mokyklos tarybos 2017 m. rugpjūčio 22 d.
posėdyje protokolu Nr. V2-2

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas – rūpinimasis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, kitų su vaiko gerove susijusių funkcijų atlikimas.

Uždaviniai:

 1. Atlikti mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 2. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą.
 3. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
 4. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 5. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 6. Spręsti SUP mokinių karjeros klausimus.
 7. Inicijuoti veikas, susijusias su vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonėmis.
 8. Organizuoti krizės valdymo priemones.
 9. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos, savivaldybės institucijomis bei organizacijomis.
 10. Atlikti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 11. Įgyvendinti OPKUS (OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemą).

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos planavimas Iki rugsėjo 1d. R. Baronienė
2. Ugdymo turinio planavimo dokumentų formų koregavimas, konsultavimas ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais Iki rugsėjo 11 d.,

2-ą pusmetį –  iki vasario 1 d.

G. Krakauskienė

metodinių gr. pirmininkai,

mokytojai

3. Specialistų darbo grafikų derinimas 09 mėn. R.Baronienė
4.

 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pasitarimų, posėdžių organizavimas. Temos:

 

,,OPKUS plano įgyvendinimo ypatumai”

,,Vėlavimų į pamokas problemos  aptarimas”

,,Mokyklos nelankymo problemų analizė”

,, Mokyklos  mikroklimato aptarimas”

,,Konsultacijų vadyba”

,,Pritaikytų ir individualizuotų programų įgyvendinimo problemos. Mokinio individualios pažangos stebėjimas”

,, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgianties mokiniams analizė”

,,10 klasių mokinių ugymosi problemos”

,,Prevencinių  projektų aptarimas”

Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį

9 mėn.

10 mėn.

11 mėn.

12 mėn.

01 mėn.

02 mėn.

 

 

03 mėn.

 

04 mėn.

05 mėn.

 

R. Baronienė

Ž. Siderienė

5. Sveikatingumo būklės mokykloje ataskaita 10 mėn. V. Bašinskienė
  6. Mokyklos ugdymosi aplinkos, mokinių saugumo vertinimas, ugdymo (-si) poreikių analizė, kylančių problemų ir jų priežasčių šalinimas.  Adaptacijos   tyrimai. 10, 02, 05 mėn. R. Bliūdžiuvienė

E. Penkauskienė

7. Saugios mokyklos ugdymosi aplinkos kūrimas. Klasių bendruomenių mikroklimatas. Socialinio paso parengimas. 11 mėn. E. Penkauskienė

S. Kukukienė

R. Berčiūnienė

8. Mokinių nenoro lankyti mokyklą priežasčių analizė, mokyklos nelankymo mažinimas, nesėkmingo mokymosi priežasčių šalinimas. Per mokslo metus E. Penkauskienė,

R. Bliūdžiuvienė

9. Netinkamo elgesio mokykloje analizė, patyčių, smurto, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų pravencijos vykdymas. Projektinės veiklos, aktyviųjų paskaitų, akcijų ir kt. organizavimas. Per mokslo metus E. Penkauskienė,

A.Paplauskienė,

R. Berčiūnienė,

S. Kukukienė

10. Mokiniams paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vykdymas, rekomendacijų pedagogams bei tėvams teikimas. Pagal poreikį E. Penkauskienė,

R. Bliūdžiuvienė

11. Vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemų analizė, pasiūlymų dėl šių santykių gerinimo teikimas. 12, 03 mėn. arba pagal poreikį E. Penkauskienė,

R. Bliūdžiuvienė

12. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Per mokslo metus

pagal poreikį

VGK nariai
13. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo problemų aptarimas. Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį G. Krakauskienė

V. Rimavičienė

14. Marijampolės savivaldybės PPT pirminio mokinio gebėjimų vertinimo ir rekomendacijų analizės duomenų panaudojimas ugdymo(si) procese Per mokslo metus Švietimo pagalbos specialistai
15. Mokytojų konsultavimas, rekomendacijų teikimas dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų. 09, 02 mėn. arba pagal poreikį G. Krakauskienė

V. Rimavičienė

16. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimas. Mokymai. 12, 01 mėn. R. Baronienė
17. Namų mokymo organizavimas, problemų aptarimas. 9, 2, 6 mėn. R. Baronienė
18. Krizės valdymo priemonių organizavimas, mokykloje įvykus krizei. Pagal poreikį R. Bliūdžiuvienė
19. Mokinių karjeros ugdymo organizavimas Per mokslo metus A. Liepinienė,

klasių auklėtojai

20. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vaiko gerovės klausimais. Per mokslo metus VGK nariai
21. Vaizdinės (video, stendinės ir kt.) medžiagos   rengimas mokyklos bendruomenės nariams. Per mokslo metus R. Berčiūnienė

VGK nariai

22. VGK veiklos analizė, įsivertinimas, 2018-2019 m. m. veiklos prioritetų nustatymas. 06 mėn. R. Baronienė

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                Rima Baronienė