Sudėtis

MARIJAMPOLĖS ,, ŠALTINIO’’ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL  2017-2018 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINO

 

2017 m. spalio 12 d. Nr. V1-121

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319     redakcija) „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo“ 7 punktu:

  1. S k i r i u 2017-2018 mokslo metų Vaiko gerovės komisijos:

Pirmininke – Rimą Baronienę, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pavaduotoja – Eriką Penkauskienę, socialinę pedagogę, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Sekretore – Živilė Siderienė, mokytojo padėjėją.

  1. T v i r t i n u narius:

Gailina Krakauskienė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Asta Liepinienė, mokytojo padėjėja, koordinuoja karjeros sritį;

Andžela Paplauskienė, renginių organizatorė, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Raimonda Bliūdžiuvienė, psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei krizių valdymo sritį;

Vitalija Rimavičienė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritis;

Vladislava Bašinskienė, sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Rima Berčiūnienė, pradinių klasių mokytoja, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Sigita Kukukienė, biologijos mokytoja, 8 b klasės auklėtoja, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Edita Sabaliauskienė, tėvų atstovė, komisijos narė.

  1. T v i r t i n u Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymą Nr. V1-40 „Dėl 2016-2017 mokslo metų Vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo“.

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Kukukas

 

 

Rima Baronienė, 8-34358145