Vidaus tvarkos taisyklės

 

PATVIRTINTA

Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2014 m.gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. V1-46

 

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DARBO  TVARKOS   TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos (toliau vadinama – mokykla) darbo tvarkos taisyklės (toliau taisyklės) reglamentuoja mokyklos vidaus tvarką. Jų tikslas – apibrėžti bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų, kitų mokyklos darbuotojų.
 2. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos ir administracijos teisės aktais, pareigybės aprašymu , Lietuvos higienos norma HN 21:2011 ,,Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, mokyklos nuostatais.
 3. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.
 4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotojai, organizuojantys darbą mokykloje, vadovaujantis LR įstatymais, priimantys sprendimus bei įgyvendinantys parengtas mokyklos veiklos, plėtros ir veiklos administravimo programas.

Darbdavys (direktorius) – darbo teisinių santykių subjektas, įdarbinantis darbuotojus. Darbdavys, tai asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą. Darbdavio teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja darbo įstatymai, Civilinis kodeksas.

Darbuotojas yra fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą.

Aptarnaujantis (techninis) personalas – asmenys, nevykdantys mokyklos administracinių funkcijų, bet aptarnaujantys organizaciją.

Mokytojo darbo vieta – mokykla ir mokyklos teritorija, kita edukacinė aplinka.

Darbuotojų kolektyvą sudaro visi darbuotojai, darbo santykiais susiję su darbdaviu.

Darbuotojų atstovai – profesinės(-ių) sąjungos (-ų) organizacijos, atstovaujančios darbuotojų teisėms ir interesams, bei juos ginančios esant darbo santykiams. Profesinės (-ių) sąjungos (-ų) organizacijos, gindamos darbuotojų darbo, profesines, ekonomines ir socialines teises bei interesus, vadovaujasi profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Darbo kodeksu, savo įstatais, mokyklos nuostatais, šiomis taisyklėmis.

 

 

 1. DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS

 

 1.   Mokykloje numatoma 5 darbo dienų savaitė, pamokų pradžia 8.00 val., pamokos trukmė – 45 min., pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.; į pamokas kviečiama skambučiu.
 2. Kiekvienos klasės pamokų pradžią ir pabaigą reglamentuoja pamokų tvarkaraščiai.
 3.   Administracijai ir techniniam personalui nustatoma 8 valandų darbo diena ir 40 valandų savaitė. Pedagoginiams darbuotojams, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta tvarka nustatoma sutrumpinta darbo laiko savaitė:

 

2

 

mokytojams – ne daugiau kaip 36 valandos per savaitę. Visiems dirbantiems darbo laikas nurodamas darbo sutartyje.

 1. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
 2. Mokykloje nedirbama šiomis švenčių dienomis:

9.1. Sausio 1-ąją – Naujųjų metų diena;

9.2. Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo diena;

9.3. Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena;

9.4. Krikščionių Velykų švenčių dienomis;

9.5. Gegužės 1-ąją – Tarptautinė darbo diena;

9.6. Birželio 24-ąją – Joninių (Rasos) diena;

9.7. Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena;

9.8. Rugpjūčio 15-ąją – Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų) diena;

9.9. Lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų diena;

9.10. Gruodžio 24-ąją – Kūčių diena;

9.11. Gruodžio 25-ąją ir 26-ąją – Kalėdų dienos.

 1. Darbuotojų darbo dienos pradžia 8.00 val., pabaiga 17.00 val.
 2. Administracijos, buhalterijos darbuotojų, bibliotekos darbuotojų pietų pertrauka 1.0 val. (pradžia 12.00 val., pabaiga 13.00 val.). Pertrauka pavalgyti ir pailsėti į darbo laiką neįskaitoma. Mokyklos valytojams, kiemsargiams sudaromos sąlygos pavalgyti darbo metu.
 3. Jeigu darbuotojui reikia išeiti iš darbo anksčiau, jis privalo informuoti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir gauti jo sutikimą.
 4. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą laiku dėl atitinkamos priežasties, privalo informuoti mokyklos administraciją.
 5. Susirgęs darbuotojas privalo nedelsiant įspėti administraciją bei atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą asmenį.
 6. Įvykus nelaimingam atsitikimui būtina nedelsiant informuoti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
 7. Nelaimingais atsitikimais laikomi tokie, kurie įvyko darbo metu, vykstant į darbą ir iš jo.
 8. Mokyklos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal grafiką arba šalių sutartu laiku Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 9. Nemokamos atostogos suteikiamos įstatymų , kolektyvinės sutarties, numatytomis tvarkomis.
 10. Moksleivių atostogų laiką reglamentuoja mokyklos ugdymo planas.

 

 • MOKYKLOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

 1. Pareigybių sąrašą tvirtina direktorius, mokytojų skaičių lemia mokinių ir klasių komplektų skaičius.
 2. Mokyklos savivalda:

21.1. Mokyklos taryba – aukščiausioji  mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams ar rūpintojams) ir vietos bendruomenei.  Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

21.2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.

Mokytojų tarybą sudaro: direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

21.3. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kas dveji metai.

 

3

 

21.4. Administracijos pasitarimas – nuolat veikiantis mokykloje pasitarimas, padedantis direktoriui kolegialiai vadovauti visam darbui mokykloje, garantuojantis sistemingą ir gerą įvairių

mokyklos darbo sričių kontrolę. Administracijos pasitarimo pirmininkas – direktorius, nariai – pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, buhalteris.

21.5. Veikia pradinių klasių, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, menų ir technologijų, sporto, matematikos ir informacinių technologijų,  gamtos mokslų ir socialinių mokslų metodinės grupės.

21.6. Veikia Vaiko gerovės komisija, kuri rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu.

21.7. Veikia mokyklos įsivertinimo grupė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyus psichologus) atestacijos komisija.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR ATLEIDIMAS

 

 1. Mokyklos darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, galiojančia kolektyvine sutartimi.
 2. Jei į laisvą vietą yra daugiau nei vienas pretendentas, profesinį tinkamumą įvertina administracija (išsilavinimas, kvalifikacija, rekomendacijos ir kt.)
 3. Mokytojų darbo krūvis nustatomas kiekvienais mokslo metais, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių ir ugdymo planą.
 4. Dėl objektyvių priežasčių darbo krūvis gali keistis per mokslo metus abipusiu mokytojo ir mokyklos vadovų susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą.
 5. Darbuotojai supažindinami su Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos nuostatais, pareigybės aprašymu ir kitais susijusiais su jų darbu dokumentais. Asmenims, kuriems privalu, turi išklausyti visų rūšių instruktažus, susipažinti su darbų saugos instrukcijomis, įsigyti darbo pažymėjimą.

 

 1. MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR IŠVYKIMAS

 

 1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Marijampolės savivaldybės patvirtintu ,,Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“.
 2. Naujai atvykę mokytis mokiniai įrašomi į klasę pagal ankstesnės mokyklos išduotą ugdymosi pažymą arba gimimo liudijimą, arba pagal PPT atliktą brandumo testą. Naujai atvykę mokiniai įrašomi į tą klasę, kurioje jie pageidauja mokytis, o nesant pageidavimui – į tą klasę, kurioje mokinių skaičius yra mažiausias.
 3. Naujas klases administracija komplektuoja, atsižvelgdama į tėvų pageidavimus (jei gali).

 

 

 1. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

 

 1. Bendrieji reikalavimai:

30.1. Siekiant užtikrinti mokinių fizinį ir psichologinį saugumą mokykloje turi būti gera darbo drausmė, atidus dėmesys bendruomenės nariams ir pavyzdinga elgesio kultūra.

30.2. Darbe turi būti palaikoma dalykinė atmosfera.

30.3. Kiekviena darbo vieta (klasė, kabinetas, pagalbinės patalpos) turi būti tvarkinga.

30.4.Mokyklos patalpose ir teritorijoje turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų ir neleidžiama rūkyti tabako gaminių ir elektroninių cigarečių.

30.5. Visi darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami dirbti.

 

4

 

30.6. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

30.7. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius.

30.8. Darbo dienos pabaigoje mokytojai, pagalbinio personalo darbuotojai, privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, uždaryti langus ir užrakinti patalpą.

30.9 Darbuotojas, be administracijos sutikimo, neturi teisės kviestis į mokyklą ne bendruomenės narį.

30.10. Mokyklos budėtojas neturi teisės leisti į mokyklos patalpas pašalinių  žmonių.

 1. Reikalavimai mokytojams:

31.1. Mokytojas dirba pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.

31.2. Laiku atvyksta į darbą, laiku pradeda ir baigia pamokas.

31.3. Dėl svarbios priežasties negalėdamas atvykti į pamokas, praneša mokyklos vadovams iš anksto, blogiausiu atveju – tą pačią dieną prieš pamokas, ne vėliau kaip 30 min. prieš savo pamokos pradžią. Neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties, pamokos praleidimas ar pavėlavimas į pamoką laikomas darbo tvarkos pažeidimu.

31.4. Norėdami išvykti dėl asmeninių priežasčių, raštu kreipiasi į mokyklos direktorių.

31.5. Dirba pagal  Bendruosius ir mokyklos ugdymo planus, siūlo savo individualias programas; pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir formas.

31.6.Ruošia mokinius mokyklos, miesto, zoninėms, respublikinėms olimpiadoms, varžyboms, parodoms, konkursams, vadovaudamiesi ,,Olimpiadų organizavimo mokykloje tvarka“.

31.7. Suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

31.8. Užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą.

31.9. Draudžiama palikti mokinius vienus pamokos metu.

31.10. Dirba su visais klasėje esančiais mokiniais. Neleidžia mokiniams išeiti iš pamokos dar jai nepasibaigus, išskyrus atvejus, kai tėvai pateikia prašymą raštu. Ypatingais atvejais dėl elgesio problemų pamokoje mokytojas gali kreiptis į administraciją, soc. pedagogą, psichologą. Su netinkamai besielgiančiais mokiniais bendrauti  vadovaujantis  „Rekomendacijomis dėl poveikių priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

31.11. Jeigu reikia išleisti mokinius iš pamokų į sporto varžybas ar renginius, suinteresuotas mokytojas suderina su mokyklos direktoriumi, gavęs ne vėliau kaip dieną prieš renginį iš direktoriaus leidimą, įsakymo kopiją pakabina mokytojų kambaryje.

31.12.Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas ar klasės auklėtojas privalo mokiniui suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir toliau vadovautis ,,Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais“.

31.13. Laikosi raštvedybos reikalavimų ir reikalauja iš mokinių rašto kultūros.

31.14. Tobulina savo kvalifikaciją.

31.15. Reguliariai tikrina mokinių žinias, nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus. Jei mokinys gauna nepatenkinamą pažymį, leisti jam taisytis. Vertindamas žinias atkreipia dėmesį į mokinio pastangas.

31.16. Pusmečio įvertinimą veda taikydamas matematines aritmetinio vidurkio ir skaičių apvalinimo taisykles.

31.17. Bendruose mokyklos renginiuose dalyvauja visi mokytojai. Renginiuose, kuriuose dalyvauja atskirų klasių mokinių grupės, dalyvauja ir tų klasių auklėtojai.

31.18. Dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose. Jei negali dalyvauti, iš anksto praneša mokyklos direktoriui.

31.19. Nesant dalyko mokytojui, mokytojo ligos atveju organizuojamas pamokų pavadavimas arba keičiamas pamokų tvarkaraštis.

5

 

31.20. Vaduojantis mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, atlieka ir kitas vaduojamojo funkcijas: budi, pateikia reikiamas ataskaitas ir kt..

31.21. Tvarkai mokykloje palaikyti vadovaujantis ,,Budėjimo mokykloje tvarka“ organizuojamas mokytojų budėjimas pagal tvarkaraštį, kurį parengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar neformalaus ugdymo organizatorius ir tvirtina mokyklos direktorius.

31.22. Jei budintys mokytojai kurią nors pertrauką yra užimti, informuoja budintį administratorių ir pats susitaria su kitu mokytoju dėl pavadavimo.

31.23. Neformaliojo ugdymo vadovai dirba pagal patvirtintą neformalaus ugdymo organizavimo tvarką.

 1. Reikalavimai klasės auklėtojui:

32.1. Kartu su mokiniais ir/ar tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) planuoja ir organizuoja vadovaujamos klasės veiklą.

32.2. Supažindina klasės mokinius ir jų tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) su mokinio elgesio, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kt.

32.3. Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse arba mokyklos tarybos ar mokyklos vadovo nustatyta tvarka užtikrina ugdomų mokinių saugumą ugdymo proceso metu.

32.4. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas.

32.5. Ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines, patriotines nuostatas.

32.6. Skatina auklėtinius dalyvauti mokyklos savivaldoje.

32.7. Padeda mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį.

32.8. Padeda mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį.

32.9. Integruoja specialiųjų poreikių mokinius į klasės bendruomenę.

32.10. Organizuoja auklėjamuosius renginius (klasės valandėles, išvykas, ekskursijas, etinius pokalbius, specialistų paskaitas, konkursus, šventes, muges, vakarus, vakarones, viktorinas ir kt.) ir atsako už mokinio saugumą išvykos ar savo organizuoto renginio metu.

32.11. Rengia vadovaujamos klasės mokinių tėvų susirinkimus.

32.12. Organizuoja ir veda mokinių gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimus, žalingų įpročių prevenciją.

32.13.Kontroliuoja mokinių pamokų lankomumą, stebėti mokinių elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų vykdymą, apie tai nuolat informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus), reguliariai teikia socialiniam pedagogui mokyklos nelankančių mokinių sąrašus, prireikus apie mokinių elgesį informuoja mokyklos administraciją ir imasi adekvačių prevencijos priemonių, siekiant išspręsti įvairaus pobūdžio mokinių problemas.

32.14. Prireikus kartu su socialiniu pedagogu lanko vaikus namuose.

32.15.Nedelsiant imasi adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus: mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą.

32.16. Kartu su kitais pagalbos mokiniui specialistais organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

32.17. Laiku tvarko vadovaujamos klasės mokinių dokumentus.

32.18.Vykdo mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose klasės vadovui deleguojamas funkcijas.

32.19. Pasirašo netinkamai besielgiančio klasės mokinio, kuriam taikytos poveikio priemonės, aktą ir apie tai informuoja mokinio tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus).

32.20. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas ir atsako už jų viršijimą.

32.21. Po posėdžio per tris darbo dienas supažindina tėvus su pusmečio, metiniais rezultatais. Jei mokinys paliekamas kartoti kurso ar gavo papildomus darbus, tėvai per tris darbo dienas informuojami raštu.

 

6

 

32.22. Jei auklėtinis išvyksta iš mokyklos, klasės auklėtojas sutvarko dokumentus (pažymą apie mokinio įvertinimus, asmens bylą, atsiskaitymą su biblioteka).

 1. Skatinimas ir drausminimas.

33.1. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus mokyklos direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka. Skatinti darbuotojus apdovanojimui rekomenduoja mokyklos administracija, profsąjungos organizacijos komitetas, mokyklos,  mokytojų, mokinių tarybos.

33.2. Darbuotojai už puikų tiesioginių pareigų atlikimą, visuomeninę veiklą, projektinę veiklą, darbą įvairiose darbo grupėse, mokyklos vardo garsinimą (laimėti konkursai, olimpiados, varžybos), renginių organizavimą mokykloje ir mieste skatinami tokiais būdais: padėka (raštu, žodžiu), padėkos raštu, vardine dovana, prašoma aukštesnių institucijų paskatinti darbuotoją.

33.3. Paskatinimai skelbiami direktoriaus įsakymu ir supažindinama visa mokyklos bendruomenė.

33.4. Nuobaudos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

 

 

 • REIKALAVIMAI MOKINIAMS

 

 1. Mokinių teisės.

34.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį pagrindinį išsilavinimą.

34.2. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.

34.3. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos, etikos) programą.

34.4. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius.

34.5. Puoselėti kalbą, kultūrą, tradicijas.

34.6. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

34.7.  Pasitikrinti savo pasiekimus.

34.8. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir  švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje.

34.9. Gauti informaciją apie savo ugdymosi rezultatus, savo pasiekimų vertinimą ir kitą su ugdymu susijusią informaciją.

34.10. Dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka.

34.11.Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėja kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, padeda tenkinti  jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. Mokinių ir jaunimo organizacijos savo veiklą grindžia nustatyta tarka įregistruotais įstatais, jų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

34.l2. Lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose.

 1. Mokinių pareigos.

35.1. Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio švietimo programas iki 16 metų.

35.2. Gerbti gimtąją kalbą ir kultūrą

35.3. Lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinių elgesio taisyklių ir vidaus darbo tvarkos taisyklių.

35.4. Pagarbiai elgtis su mokyklos bendruomenės nariais, nepažeisti jų teisių.

35.5. Įėjus į klasę mokytojui ar svečiui atsistoti ir pasisveikinti.

35.6. Pamokų, renginių metu elgtis drausmingai, netrukdyti, reaguoti į mokytojų pastabas, išklausyti kitus, pagarbiai reikšti savo nuomonę, nesinaudoti mobiliais telefonais.

35.7. Dalyvauti mokyklos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, apklausose.

35..8. Sąžiningai atlikti skirtas užduotis.

35.9.  Dalyvauti mokyklos renginiuose.

7

 

35.10. Turėti reikalingas mokymosi priemones.

35.11. Be priežasties nepraleidinėti pamokų.

35.12. Praleidus pamokas dėl ligos, atnešti medicininę pažymą, jei praleidžiama daugiau nei 3 dienų pamokos arba tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) pateisinimą, jei praleidžiamos ne daugiau kaip 3 dienų pamokos.

35.14. Mokykloje dėvėti švarią ir tvarkingą mokyklinę uniformą bei avalynę. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose ar kituose su sportine veikla susijusiuose renginiuose.

35.15. Mokyklos patalpose nesistumdyti, nebėgioti, netrukdyti kitiems, netriukšmauti. Vykdyti mokytojų ir budėtojų reikalavimus.

35.16. Po pamokos palikti tvarkingą darbo vietą.

35.17. Gerbti ir saugoti mokyklos turtą. Sugadinus mokyklos turtą, tėvai atlygina mokinio  padarytą žalą.

35.18. Pertraukų ir atskirais atvejais pasitaikančių laisvų pamokų metu būti mokyklos pastate ar mokyklos teritorijoje.

35.19. Mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros. Rastus daiktus  perduoti rūbininkei.

35.20. Mokinių budėjimas vykdomas vadovaujantis „Budėjimo mokykloje tvarka“.

 1. Mokiniams draudžiama:

36.1. Smurtauti, pamokinių ir popamokinių renginių metu mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, platinti ir nešiotis narkotines ir psichotropines medžiagas, alkoholį, tabako gaminius ir elektronines cigaretes, pirotechnines priemones. Žaisti azartinius žaidimus.

36.2. Gadinti mokyklos inventorių, mokymosi priemones, vadovėlius ir bibliotekos knygas.

36.3. Savavališkai pasišalinti iš pamokų.

36.4. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.

36.5. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu. Mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

36.6. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją.

36.7. Keiktis, įžūliai elgtis su bendraamžiais, mokytojais ir kitais mokyklos darbuotojais, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti pamokas, šiukšlinti mokyklos patalpose ir teritorijoje.

36.8. Išeiti iš mokyklos teritorijos nepasibaigus pamokoms.

36.9. Būti mokykloje po pamokų ar užsiėmimų be mokytojo priežiūros.

36.10. Kviestis į mokykla pašalinius asmenis.

 1. Mokinių skatinimas ir drausminimas:

37.1. Mokiniai gali būti skatinami už:

37.1.1. pastangas ugdymo procese;

37.1.2. puikius ir gerus ugdymosi rezultatus;

37.1.3. dalyvavimą ir pasiektus rezultatus olimpiadose, konkursuose, projektinėje veikloje;

37.1.4.dalyvavimą įvairiose akcijose, mokyklos neformalaus ugdymo veikloje, mokinių savivaldoje, budėjimą mokykloje ir kt.;

37.1.5. pagarbą mokyklos simbolikai, t.y. mokyklinės uniformos dėvėjimą.

37.2. Mokiniai skatinami tokiomis priemonėmis:

37.2.1. padėka (raštu ar žodžiu);

37.2.2. padėkos raštas;

37.2.3. atminimo dovana;

37.2.4. ekskursija;

8

 

37.2.5. nuotraukos įdėjimas į internetinę svetainę, į garbės lentą.

37.3. Mokiniams, nesilaikantiems mokinio elgesio taisyklių, taikomos šios drausminės nuobaudos:

37.3.1. Klasės auklėtojo, mokytojo pastaba (žodžiu, raštu);

37.3.2. Svarstymas klasės kolektyve, mokytojų tarybos, administracijos posėdžiuose;

37.3.3. Svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

37.3.4. Direktoriaus pastaba (raštu, įsegant į asmens bylą) Vaiko gerovės komisijos teikimu;

37.3.5.Direktoriaus papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą) Vaiko gerovės komisijos teikimu;

37.3.6. Direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą)  Vaiko gerovės komisijos teikimu;

37.3.7. Kreipimasis į savivaldybės administraciją dėl poveikio priemonių taikymo pagal ,,Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“.

37.4. Moksleiviui piktybiškai sugadinus mokyklos turtą, jo tėvai (globėjai) privalo atlyginti žalą.

37.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais už rūkymą, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimą mokykloje ar jos teritorijoje moksleiviai gali būti perduodami policijai ir visais atvejais informuojami tėvai (globėjai).

 

 

VIII.  REIKALAVIMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

 

 1. Tėvų (globėjų) teisės:

38.1.Nemokamai gauti informaciją apie mokykloje vykdomas ugdymo programas, neformalųjį ugdymą.

38.2. Gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus.

38.3. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.

 1. Tėvų (globėjų) pareigos:

39.1. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.

39.2. Parinkti vaikui iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.

39.3. Užtikrinti vaiko mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą.

39.4. Nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais.

39.5. Aprūpinti vaiką individualiomis mokymo priemonėmis.

39.6. Sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.

39.7. Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų mokyklai reikiamą informaciją, kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 15 d. pristatyti ,,Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (Forma Nr.027-1/a) iš šeimos gydytojo.

39.8. Informuoti klasės auklėtoją vaikui neatvykus į mokyklą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties.

39.9. Neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui mokykloje, kurį atliktų mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

39.10. Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams.

39.11.Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį

39.12. Bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

39.13. Bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovybe koreguojant vaiko elgesį.

39.14. Atlyginti vaiko padarytą tyčinę žalą mokyklai.

9

 

39.15. Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose, mokyklos savivaldoje.

 

 

 1.   MOKYKLOS  DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

 1. Mokykloje gauti raštai, dokumentai registruojami.
 2. Mokykloje užregistruoti raštai laikomi oficialiai gautais.
 3. Mokyklai adresuoti elektroniniu paštu, faksu raštai, jeigu juose nurodyti siuntėjo vardas, pavardė, adresas, kuriuo jie pageidauja gauti atsakymą, telefonas, registruojami bendra tvarka.

Raštai gali būti registruojami kompiuterinėse laikmenose, kur fiksuojama rašto gavimo data, numeris, pavadinimas, siuntėjas ir kita informacija.

 1. Mokyklos siunčiami raštai registruojami.
 2. Darbuotojai apie jiems skirtus raštus informuojami.

 

 

 1. EKSTREMALIOS SITUACIJOS

                                                                      

 

 1. Įvykus nelaimingam atsitikimui, ekstremaliai situacijai, nedelsiant būtina pranešti mokyklos direktoriui ar kitam administracijos atstovui, reikalui esant, iškviesti greitąją medicininę pagalbą, gelbėjimo tarnybas.
 2. Įvykus ekstremaliai situacijai, vadovautis Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.V1-38 patvirtintu Ekstremalių situacijų valdymo planu.

 

 

 1. DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PRIĖMIMAS, KEITIMAS IR GALIOJIMAS

 

 1. Darbo tvarkos taisykles, Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus mokyklos direktorius pristato darbuotojų susirinkime.
 2. Pritarus darbuotojams, naująsias darbo tvarkos taisykles tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su darbuotojų atstovais, ir jos paskelbiamos viešai.
 3. Per penkias darbo dienas nuo taisyklių paskelbimo darbuotojai privalo susipažinti su jomis ir pasirašyti darbuotojų registracijos žurnale.
 4. Darbuotojams nepritarus taisyklių pakeitimams, jos turi būti koreguojamos, pateiktos svarstyti kitame susirinkime.
 5. Darbo tvarkos taisyklės galioja neterminuotai, naujos rengiamos, jei to pageidauja bent ketvirtadalis bendruomenės narių.
 6. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių privalo laikytis visi darbuotojai ir mokiniai.

 

_______________________________________________________