Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2020-2021 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Jurdas Jakučionis Mokinių atstovė  
2. Paulina Talačkaitė Mokinių atstovė  
3. Patricija Daugėlaitė Mokinių atstovė  
4. Justas Bačinskas Mokinių atstovė  
5. Gabrielius Bubnys Mokinių atstovė  
6. Povilas Rutkauskas Tėvų atstovas  
7. Marina Paurienė Tėvų atstovas  
8. Edita Juodienė Tėvų atstovas  
9. Ingrida Jusienė Tėvų atstovas  
10. Vilija Jakučionienė Tėvų atstovas  
11. Rima Berčiūnienė Mokytojų atstovė  
12. Jūratė Pautienienė Mokytojų atstovė  
13. Alvyra Butrimanskienė Mokytojų atstovė  
14. Daiva Matulaitienė Mokytojų atstovė  
15. Sonata Skvarnavičienė Mokytojų atstovė  

Dokumentai

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja Progimnazijos strateginį planą, metinę veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;
 • inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją; 60.7. dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;
 • kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
 • teikia siūlymus Marijampolės savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Progimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30