Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Rima Baronienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Erika Penkauskienė

Socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei karjeros sritį

Pavaduotoja

3.

Živilė Siderienė Mokytojo padėjėja Sekretorė

4.

Asta Strumilaitė Socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei karjeros sritį Narė

5.

Gailina Krakauskienė Specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį Narė

6.

Anžela Paplauskienė Renginių organizatorė, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį Narė

7.

Rasa Berteškaitė Psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei krizių valdymo sritį Narė
8. Rima Juškevičienė Specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį Narė

9.

Vladislava Bašinskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį Narė
10. Vilma Šapalienė Pradinių klasių mokytoja, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį Narė
11. Sigita Kukukienė Biologijos mokytoja, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį Narė
12. Povilas Rutkauskas Tėvų atstovas Narys

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis patvirtinta 2021 m. rugsėjo 9 d. progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.V-56 (1.3E).

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl 2021-2022 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo 2022-06-30 18:30:09 24.28 KB
2021-2022 m. m. vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-06-30 18:30:09 36.95 KB
2021 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-06-30 18:30:09 34.83 KB
2020-2021 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2022-06-30 18:30:09 45 KB
2017 m. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-30 18:30:09 24.41 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2022-06-30 18:30:09 34.01 KB

Vaiko gerovės tarybos funkcijos: 

 • remdamasi Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 • rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 • organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;
 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje;
 • kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 •  pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 • įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30