Veiklos planas

PATVIRTINTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2016  m. rugsėjo  12 d.

įsakymu Nr. V1-42

 

PRITARTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d.

posėdyje protokolu Nr. V2-2

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

            Tikslas – efektyvios, sisteminės pagalbos, padedančios ir skatinančios mokinius lavinti individualius gebėjimus, laidavimas.

Uždaviniai:

 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą;
 • Atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikti pagalbą;
 • Kurti vaikui saugią ir palankią ugdymosi aplinką;
 • Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą;
 • Organizuoti krizės valdymo priemones;
 • Įgyvendinti OLWEUS programą ir skatinti diegti mokykloje OPP programos užtikrinimo sistemą.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos planavimas Iki rugsėjo 1d. R. Baronienė
2. Ugdymo turinio planavimo dokumentų formų koregavimas, konsultavimas ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais

 

Iki rugsėjo 12 d.,

2-ą pusmetį –  iki vasario 1 d.

G. Krakauskienė

metodinių gr. pirmininkai,

mokytojai

3. Specialistų darbo grafikų derinimas 09 mėn. R.Baronienė
4.

 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pasitarimų, posėdžių organizavimas. Temos:

 

 • “OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimo ypatumai”
 • “Vėlavimų į pamokas problemos  aptarimas”
 • ,,Mokyklos nelankymo problemų analizė”
 • ,, Mokyklos  mikroklimato aptarimas”
 • ,,Konsultacijų vadyba”
 • ,,Pritaikytų ir individualizuotų programų įgyvendinimo problemos. Mokinio individualios pažangos stebėjimas”
 • ,, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgianties mokiniams analizė”
 • ,,9-10 klasių mokinių ugymosi problemos”
 • ,,Prevencinių  projektų aptarimas”
Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį

9 mėn.

 

10 mėn.

 

11 mėn.

 

12 mėn.

01 mėn.

02 mėn.

 

 

 

03 mėn.

 

 

04 mėn.

 

05 mėn.

 

R. Baronienė

Ž. Siderienė

5. Sveikatingumo būklės mokykloje ataskaita 10 mėn. V. Bašinskienė
  6. Mokyklos ugdymosi aplinkos, mokinių saugumo vertinimas, ugdymo (-si) poreikių analizė, kylančių problemų ir jų priežasčių šalinimas.  Adaptacijos   tyrimai. 10, 02, 05 mėn. R. Bliūdžiuvienė

A. Liepinienė

E. Penkauskienė

A.Vaznys

7. Saugios mokyklos ugdymosi aplinkos kūrimas. Klasių bendruomenių mikroklimatas. Socialinio paso parengimas. 11 mėn. A. Liepinienė

E. Penkauskienė

S. Kukukienė

R. Berčiūnienė

8. Mokinių nenoro lankyti mokyklą priežasčių analizė, mokyklos nelankymo mažinimas, nesėkmingo mokymosi priežasčių šalinimas. Per mokslo metus E. Penkauskienė,

A. Liepinienė,

R. Bliūdžiuvienė

9. Netinkamo elgesio mokykloje analizė, patyčių, smurto, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų pravencijos vykdymas. Projektinės veiklos, aktyviųjų paskaitų, akcijų ir kt. organizavimas. Per mokslo metus E. Penkauskienė,

A. Liepinienė,

VGK nariai

10. Mokiniams paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vykdymas, rekomendacijų pedagogams bei tėvams teikimas. Pagal poreikį E. Penkauskienė,

A. Liepinienė,

R. Bliūdžiuvienė

11. Vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemų analizė, pasiūlymų dėl šių santykių gerinimo teikimas. 12, 03 mėn. arba pagal poreikį E. Penkauskienė,

A. Liepinienė,

R. Bliūdžiuvienė

12. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Per mokslo metus

pagal poreikį

VGK nariai
13. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo problemų aptarimas. Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį G. Krakauskienė

V. Rimavičienė

14. Marijampolės savivaldybės PPT pirminio mokinio gebėjimų vertinimo ir rekomendacijų analizės duomenų panaudojimas ugdymo(si) procese Per mokslo metus Švietimo pagalbos specialistai
15. Mokytojų konsultavimas, rekomendacijų teikimas dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų. 09, 02 mėn. arba pagal poreikį G. Krakauskienė

V. Rimavičienė

16. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimas. Mokymai. 12, 01 mėn. R. Baronienė
17. Namų mokymo organizavimas, problemų aptarimas. 9, 2, 6 mėn. R. Baronienė
18. Krizės valdymo priemonių organizavimas, mokykloje įvykus krizei. Pagal poreikį D. Balandienė

VGK nariai

19. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vaiko gerovės klausimais. Per mokslo metus VGK nariai
20. Vaizdinės (video, stendinės ir kt.) medžiagos   rengimas mokyklos bendruomenės nariams. Per mokslo metus R. Berčiūnienė

VGK nariai

2. VGK veiklos analizė, įsivertinimas, 2016-2017 m. m. veiklos prioritetų nustatymas. 06 mėn. R. Baronienė

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                Rima Baronienė