Sudėtis

MARIJAMPOLĖS ,, ŠALTINIO’’ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL  2016-2017 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES

TVIRTINO

 

2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V1-40

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, 6 punktu:

  1. T v i r t i n u 2015-2016 mokslo metų Vaiko gerovės komisijos sudėtį:

Pirmininkė – Rima Baronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pavaduotoja – Dalė Balandienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sekretorė – Živilė Siderienė, mokytojo padėjėja,

Nariai:

Gailina Krakauskienė, specialioji pedagogė,

Asta Liepinienė, socialinė pedagogė.

Andžela Paplauskienė, renginių organizatorė,

Raimonda Bliūdžiuvienė, psichologė,

Vitalija Rimavičienė, specialioji pedagogė,

Erika Penkauskienė, socialinė pedagogė,

Vladislava Bašinskienė, sveikatos priežiūros specialistė,

Alvydas Vaznys, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,

Rima Berčiūnienė, pradinių klasių mokytoja,

Sigita Kukukienė, biologijos mokytoja, 7 b klasės auklėtoja,

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2015 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymą Nr. V1-29 „Dėl 2015-2016 mokslo metų Vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo“.

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Kukukas