Ataskaita

PRITARTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d.

posėdyje protokolu Nr. V2-2

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2015-2016 MOKSLO METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

2015-2016 mokslo metais VGK siekė teikti efektyvią ir sisteminę pagalbą. Buvo organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas, atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka, atliktas mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimas, įgyvendinama OLWEUS programa.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje (OPPP). Programos tikslai: sumažinti patyčias tarp mokinių, užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui, siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje. 2015 m. lapkričio 16-27 dienomis atlikus mokinių tyrimą išaiškėjo, kad 20% mokyklos mokinių patyrė patyčias 2-3 kartus per mėnesį arba dažniau 2015 m. rudenį. Lietuvos mokinių tarpe patyčių paplitimo vidurkis 2015 m. yra 24%. Duomenys yra surinkti Lietuvos mokyklose 2015 metų rudenį, naudojant Dan Olweus patikrintą lietuvišką mokinių klausimyno versiją (2010) ir buvo apdoroti naudojant Olweus duomenų tinklą rinkimui ir apskaičiavimui. Taigi buvo išsiaiškintas patyčių mastas mokykloje bei fiksuotas pradinis atskaitos taškas, nuo kurio būtų galima stebėti patyčių kaitos tendencijas.

Pagrindinės šios programos veiklos buvo nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą. Mokymuose dalyvavo visi mokyklos darbuotojai, mokymai vyko kas antrą savaitę po 90 min. 5-iose mokymų ir supervizijų grupėse (MSG). Mokykla siekė, kad visi mokyklos darbuotojai pastebėtų patyčias ir užkirstų joms kelią; visos patyčių apraiškos būtų fiksuojamos (patyčių fiksavimo žurnale užfiksuoti 22 atvejai); naudojama nuobaudų sistema; organizuojami pokalbiai su į patyčias įsitraukusių ar įtrauktų mokinių tėvais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė ir socialinė pedagogė Erika Penkauskienė 1-10 klasių mokinių tėvus visuotiniame susirikime supažindino su OPPP principais, nuostatomis ir vertybėmis, OPPP mokinių apklausos rezultatais. Instruktorė Inga Abramavičienė organizavo OPPKK ir MSG lyderių dviejų dienų mokymus mokykloje, pristatė OPPP mokinių apklausos apie patyčias rezultatus.

Didelį darbą nuveikė klasių auklėtojos, kurios kiekvieną savaitę organizavo OLWEUS klasės valandėles. Klasių valandėlių metu aptartos taisyklės, nukreiptos prieš patyčias, mokiniai supažindinti su mokyklos nuobaudų kopėtėlėmis, apklausos rezultatais, buvo peržiūrimi ir analizuojami mokomieji bei animaciniai filmai, skirti patyčių prevencijai.

Pradinių klasių mokytoja Vilma Šapalienė organizavo projektinę dieną „Būkime tolerantiški“ 1-4 klasių mokiniams, socialinės pedagogės Erika Penkauskienė, Asta Liepinienė, neformaliojo ugdymo organizatorė Andžela Paplauskienė organizavo Tolerancijos dienos paminėjimą 5-10 klasių mokiniams. Socialinės pedagogės parengė stendą, kuris buvo nuolat pildomas keičiama tema, pvz. „Kaip jautiesi? Užrašyk!“ bei organizavo veiksmo savaitę „Be patyčių 2016“.

Per mokslo metus buvo organizuota 15 VGK posėdžių, kurių metu pritarta plano projektui, patvirtintas pagalbos gavėjų sąrašas, pagalbos mokiniui specialistų planai, pritarta specialiųjų poreikių mokinių programoms. Per posėdžius apsvarstyta 24 mokinių (personaliai), dalyvaujant mokinių tėvams, mokymosi, netinkamo elgesio, blogo mokyklos lankymo, sveikatos, socialinės ir kt. problemos. 3 mokinių situacijas teko svarstyti du kartus, dar 3 mokinių situacijos buvo svarstomos tris ir daugiau kartų.

VGK posėdžiuose buvo aptarti dažniausi mokinių sveikatos sutrikimai mokykloje bei galimybės ugdyti pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Mokytoja Vilija Kalinauskienė bei sveikatos priežiūros specialistė Vladislava Bašinskienė organizavo Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo mokykloje renginius: sveikatingumo šventes, popietes, sveikuoliškų gardumynų mugę, košės dieną, sveikatos recepto kūrimo parodą, tylos akciją ir kt. Socialinės pedagogės rūpinosi programomis „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“. Birželio mėn. buvo organizuota dieninė vasaros vaikų poilsio stovykla 1-4 klasių mokiniams. Stovyklai vadovavo socialinė pedagogė Asta Liepinienė.

Per visus mokslo metus mokiniams, tėvams, mokytojams buvo teikiamos rekomendacijos bei siūloma specialistų pagalba, per posėdžius, pasitarimus, individualių pokalbių metu ieškota būdų, kaip kurti palankią edukacinės kultūros aplinką, kaip užtikrinti mokinių saugumą, kaip patenkinti individualius mokinių ugdymosi poreikius.

2015-2016 mokslo metų pradžioje mokykloje mokėsi 443 mokiniai, iš kurių 76 buvo SUP. Specialiųjų pedagogų pamokas lankė 60 mokinių. Kryptinga ir efektyvi logopedinė pagalba suteikta 67 mokiniams. Psichologinė pagalba teikta 79 mokiniams, 22 tėvams, 12 mokytojų. Buvo parengti dokumentai pirminiam ir pakartotiniam vertinimui PPT.

Mokytojai buvo konsultuojami dėl darbo su SUP mokiniais: dėl pritaikytų ir individualių programų rengimo, ugdymo priemonių parinkimo bei specialių mokymo būdų ir metodų pritaikymo, dėl dokumentų tvarkymo rengiant mokinius pirminiam ir pakartotiniam vertinimui PPT. Mokytojai buvo supažindinti su PPT išvadomis ir rekomendacijomis tolimesniam  mokinių ugdymui.

SUP mokiniai stebėti pamokų ir klasių valandėlių metu bendrojo ugdymo klasėje. Buvo sprendžiama, kaip  efektyviau panaudoti mokytojo padėjėjo pagalbą, gerinti ugdymosi kokybę.

Specialioji pedagogė-logopedė Vitalija Rimavičienė ir specialioji pedagogė-logopedė Gailina Krakauskienė vadovavo Šiaulių universiteto studentės praktikai.

Pagalbos specialistės kartu su mokiniais dalyvavo kasmetiniame savivaldybės meninės raiškos festivalyje „Aš viską galiu“, šventėje „Sportuok – būk žvalus ir sveikas“ (mokyklos komanda laimėjo 2 vietą), dailyraščio konkurse „Auksinė plunksnelė“ (atitinkamose amžiaus grupėse mokyklos mokinės laimėjo dvi pirmąsias vietas).

2015-2016 m. m. socialinę paramą, nemokamą maitinimą mokykloje gavo 74 mokiniai. Fiksuotos 6 socialinės rizikos šeimos. 2 mokiniai buvo įtraukti į nepilnamečių, linkusių į pažeidimus, kartoteką policijoje.

Socialinės pedagogės teikė pagalbą mokyklos bendruomenės nariams: organizavo pokalbius su mokiniais, mokytojais, tėvais, klasių auklėtojais sprendžiant įvairias problemas, lankėsi mokinių namuose. Pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo klasių mokinių tėvų susirinkimuose, siekė ramios, nekonfliktinės kultūros palaikymo mokykloje.

Išanalizavus įrašų skaičių socialinių pedagogių žurnaluose galima teigti, kad mokykloje sumažėjo patyčių atvejų. Tam turėjo įtakos kryptinga patyčių mažinimo veikla mokyklos bendruomenėje, kuri vyko visus mokslo metus. Mokyklai išlieka aktuali motyvuoto ugdymosi problema: 42 kartus taikytos poveikio priemonės (dominuoja asmens iškvietimas ir ugdymosi vietos pakeitimas), surašyti protokolai.

Kas mėnesį buvo leidžiami prevencinis ir sveikatinimo stendai, gaminami informaciniai lankstinukai, mokyklos pagalbos mokiniui specialistai organizavo klasių valandėles, grupines konsultacijas, prevencinių filmų peržiūrą ir aptarimą. Buvo atlikta tiriamoji veikla: parengtas mokyklos socialinis pasas, atliktas pirmokų, penktokų ir devintokų adaptacijos tyrimas ir kt. Organizuoti prevenciniai projektai, akcijos, veiksmo savaitės ir kt. renginiai. Socialinė pedagogė – karjeros koordinatorė A. Liepinienė tęsė darbą ES projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Visi specialistai glaudžiai bendradarbiavo su socialiniais partneriais.

VGK nariai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalijosi gerąja patirtimi. Socialinė pedagogė Erika Penkauskienė ir psichologė Raimonda Bliūdžiuvienė vedė seminarus apskrities pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams. Specialioji pedagogė-logopedė Vitalija Rimavičienė stebėjo itegruotą mokyklos mokinių ugdymą bei efektyviai taikė IKT ugdymo procese.

2015-2016 mokslo metų VGK ataskaita parengta vadovaujantis individualiomis specialiųjų pedagogių – logopedžių Gailinos Krakauskienės, Vitalijos Rimavičienės, socialinių pedagogių Astos Liepinienės, Erikos Penkauskienės, psichologės Raimondos Bliūdžiuvienės – ataskaitomis, posėdžių nutarimų sprendimais ir kita informacine medžiaga.

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                           Rima Baronienė