Veiklos planas

Parsisiuntimui: 2014-2015 m.m. veiklos planas

Parsisiuntimui: 2013-2014 m.m. veiklos planas

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2014  m. rugsėjo  15 d.

įsakymu Nr. V1-30

 

PRITARTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos tarybos 2014 m. rugpjūčio 25 d.

posėdyje protokolu Nr. V2-2

 

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2014-2015 M. M. VEIKLOS PLANAS

 

 1. 2013-2014 M. M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

Pagal 2013-2014 m. m. statistinius rodiklius mokykloje 24-iuose klasių komplektuose mokėsi 533 mokiniai, iš kurių 106 specialiųjų poreikių. Pradinėse klasėse vidutiniškai mokėsi 20 mokinių vienoje klasėje, pagrindinio ugdymo koncentro klasėse –23 mokiniai vienoje klasėje. Ugdymo procesas vyko viena pamaina. Mokykloje dirbo 55 mokytojai, 2 specialieji pedagogai- logopedai, mokytojo padėjėjas, psichologas, 2 socialiniai pedagogai, neformaliojo ugdymo organizatorius, veikė 2 pailgintos dienos grupės.

Kaip teigiama Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2014-2016 metų strateginiame plane, patvirtintame 2014 m. vasario 10 d. įsakymu V1-3, 2014 metais  siekiama sukurti saugią socialinę aplinką, užtikrinant kokybišką švietimo, socialinės ir psichologinės paramos, neformalaus ugdymo paslaugų teikimą ir prieinamumą. Maksimaliai pagal mokyklos galimybes tenkinti mokinių poreikius formaliame ir neformaliame ugdyme.

Mokyklos 2013-2014 m. m. veiklos programa buvo orientuota į saugios socialinės aplinkos, užtikrinančios kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir prieinamumą, kūrimą. Pagrindinis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir mokinių gebėjimų taikymą. Įgyvendinant iškeltą tikslą  dėmesys buvo sutelktas į tris kryptis: užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), formuoti patrauklios mokyklos, gebančios suteikti kokybišką išsilavinimą įvairių gabumų  mokiniams įvaizdį, perteikti ugdytiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, ir laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis.

2013-2014 m. m. buvo gilinamasi į bendrąsias mokytojų kompetencijas, kurios yra sėkmės mokyklos bendruomenės veikloje garantavimas. Siekiant sukurti sistemingą mokyklos veiklos įsivertinimą parengtos rekomendacijos mokytojų komepetencijos vertinimo sistemos kūrimui. Papildyta (bendravimo ir bendradarbiavimo pristatymu institucijos bendruomenėje) mokytojo veiklos įsivertinimo lentelė.

Tikslingai stebėta mokytojų pamokinė veikla bei neformaliojo ugdymo užsiėmimai, baigiamųjų darbų renginiai, vertinami ugdymo turinio planavimo dokumentai, naujai atvykusių  mokinių vertinimas adaptaciniu periodu, stebėtos ir analizuotos 51 pamoka, veikla klasių bendruomenėse, pirmųjų, penktųjų bei devintųjų klasių mokinių psichologinė savijauta, atlikta integruoto, pagilinto ugdymo bei teminė „IT programų įtaka ugdymosi kokybei“ patikra. Nuolat buvo  tikrinamas elektroninis dienynas: t.y. dienyno pildymas, pastabų skiltis, prisijungimai ir kt.

Siekiant efektyviai ir tikslingai naudoti turimus materialinius išteklius, patobulintos poilsio ir edukacinės erdvės: suremontuotos pailgintos darbo dienos grupės ir pradinio ugdymo klasės. Gautos ir įsisavintos Švietimo įstaigų modernizavimo programos lėšos: atliktas pilnas aktų salės remontas, sutvarkyta garso, vaizdo ir scenos apšvietimo sistemos. Suremontuota biblioteka, įrengtas informacinis centras ir relaksacinis kambarys. Sumontuota mokyklos vaizdo stebėjimo įranga. Darbų atlikta už 493 tūkst. Lt.  Problema išlieka optimalus pagal ES finansuojamus projektus gautų priemonių panaudojimas bei labai greitas priemonių nusidėvėjimas, ypač projektorių lempų, minkštųjų kėdžių.

Atlikti visi parengiamieji darbai, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokiniai dėvėtų uniformą – pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolį.

2013 – 2014 m. m. Metodinė taryba analizavo mokyklos ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus, pasidalino mintimis apie tobulintinus dalykus, pateiktė rekomendacijas. Tobulinant pamokos vadybą mokykloje buvo organizuojama Metodinė diena „Mokymo ir mokymosi metodų tinkamas parinkimas yra mokinio sėkmės garantas“. Pedagogai aktyviai vedė atviras pamokas panaudodami įvairius aktyvius ir interaktyvius mokymo metodus. Tą pačią dieną buvo organizuota diskusija tėvams „Kas lemia mokymosi sėkmę?“ bei Atvirų durų diena. Tobulinant pamokos vadybą pedagogai įgijo patirties dalyvaudami Mini mokymuose „Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas“, Webinarų komandos organizuojamuose virtualiuose mokymuose. Ieškant būdų ir formų gabių ir mokymosi sunkumų turinčių vaikų ugdymo (si) tobulinimui dalintasi gerąja patirtimi vedant pamokas netradicinėje aplinkoje: miesto muziejuose, Poezijos parke, Paežerių dvare. Taip pat organizuota diskusija „Mokinių lankomumas lemia mokymosi kokybę“ bei „Virtualių seminarų medžiagos panaudojimas pamokose ugdant įvairių gebėjimų mokinius“.

Skleidžiant metodikos ir pedagogikos naujoves,  pedagogai  buvo nuolat raginami dalyvauti Švietimo ugdymo ir plėtotės rengiamuose projektuose, seminaruose, mokymuose. Daugelis mokytojų pasinaudojo ES finansavimo galimybėmis ir dalyvavo šiuose ilgalaikiuose seminaruose:  Mini mokymai „Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas“ , „Šiuolaikinio ugdymo tikslai. Kompetencijų samprata“  II etapas, „Mokymai darbo teisės klausimais“, „Interaktyvios lentos panaudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius“.

2013-2014 mokslo metais Vaiko gerovės komisija siekė teikti efektyvią, sisteminę pagalbą,  skatinančią mokinius lavinti individualius gebėjimus. Buvo organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas,  atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka, atliktas mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimas.

Didelis dėmesys buvo skiriamas priemonėms, koordinuojančioms pagalbą ir prevenciją. Mokykloje darbuotojams buvo organizuotas seminaras „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo mokykloje galimybės. AMOK situacija“ (lektorės E. Penkauskienė, A. Liepinienė, R. Bliūdžiuvienė ), kurio metu buvo aptarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodinė medžiaga, priminti pagrindiniai mokykloje priimti dokumentai, susitarimai bei priemonių taikymo schema.

Buvo aptarti dažniausi mokinių sveikatos sutrikimai mokykloje bei galimybės ugdyti pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Paskirtas atsakingas asmuo (mokytoja Vilija Kalinauskienė)  už Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimą mokykloje.

Per mokslo metus buvo organizuota 14 posėdžių, kurių metu apsvarstyta 20-ies mokinių (personaliai) mokymosi, netinkamo elgesio, blogo mokyklos lankymo, sveikatos, socialinės ir kt. problemos. Gerinant ugdymo sąlygas ir kokybę, buvo parenkami efektyviausi darbo su mokiniais būdai ir metodai, panaudojamos IKT priemonės, gautos pagal ES projektų finansavimą. Buvo naudojami diktofonai, interaktyvi lenta, Smart Class programa, kuri leido vienu metu stebėti visos klasės darbą, konsultuoti individualiai, suteikti pagalbą to pageidaujančiam mokiniui, užtikrinti konfidencialumą.

2013-2014 m. m. socialinę paramą, nemokamą maitinimą mokykloje gavo 125 mokiniai. Fiksuotos 8 socialinės rizikos šeimos. 2 mokiniai gyveno vaikų globos namuose „Putinas“, 1 – Marijampolės socialinės pagalbos centre „Kartų namai“,  3 mokiniams paskirta minimali ar vidutinė priežiūros priemonė. 12 mokinių buvo įtraukti į nepilnamečių, linkusių į pažeidimus, kartoteką policijoje.

Socialinės pedagogės teikė pagalbą mokyklos bendruomenės nariams: organizavo pokalbius su mokiniais, mokytojais, tėvais, klasių auklėtojais sprendžiant įvairias problemas, lankėsi mokinių namuose. Pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo klasių mokinių tėvų susirinkimuose, siekė ramios, nekonfliktinės kultūros palaikymo mokykloje.

Birželio mėn. buvo organizuota dieninė vasaros vaikų poilsio stovykla 1-4 klasių mokiniams.

Kas mėnesį buvo leidžiami prevencinis ir sveikatinimo stendai, gaminami informaciniai lankstinukai, mokyklos pagalbos mokiniui specialistai organizavo klasių valandėles, grupines konsultacijas, prevencinių filmų peržiūrą ir aptarimą. Buvo atlikta tiriamoji veikla: parengtas mokyklos socialinis pasas, atliktas pirmokų, penktokų ir devintokų adaptacijos tyrimas ir kt. Organizuoti prevenciniai projektai, akcijos, veiksmo savaitės ir kt. renginiai. Socialinė pedagogė – karjeros koordinatorė A. Liepinienė tęsė darbą ES projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Visi specialistai glaudžiai bendradarbiavo su socialiniais partneriais.

Neformaliajam ugdymui 2013-2014 m. m. buvo panaudota 33 valandos. Veikė 19 būrelių ir Jūrų skautų bei Ateitininkų organizacijos. Mokyklos būrelių ir organizacijų veikloje dalyvavo 343 mokiniai. Būrelių ir organizacijų veikla atsispindėjo mokyklos ir užmokykliniuose renginiuose: varžybose, konkursuose, parodose, koncertuose, šventėse.

   Mokykla puoselėjo savo tradicijas: šventė  Mokyklos ir Tolerancijos dienas. Kalėdinius projektus šiemet sujungė  Žibinto simbolis. Labai originaliai buvo pažymėta Europos kalbų diena. Žemės dieną prie mokyklos suplevėsavo Žemės vėliava. Renginiu „Valsas mano miestui“, kuriame  visų klasių kolektyvai šoko valsą, gražiai buvo paminėtas  Marijampolės vardo susigrąžinimo  25-metis. Tradiciniu tapo ir projektas „Trykšk, sveikatos šaltini“, kuriuo užbaigiami mokslo metai 1-5 klasių mokiniams ir pamokos vyresniesiems. Tai smagi, sportiška, sveiką gyvenseną propaguojanti, vaikus, mokytojus ir tėvus vienijanti, džiugi šventė, kurios finalas – geriausiųjų mokinių pagerbimas. Šiemet buvo apdovanota daugiau kaip 100 labai gerai besimokančių ir kitaip mokyklos vardą garsinančių mokinių. Šio projekto iniciatoriai ir organizatoriai yra sporto, technologijų ir pradinukų „Sveikuoliukų“būrelių vadovės. ,,Sveikuoliukų” būrelis  dalyvavo  įvairiuose savivaldybės konkursuose, organizavo rytmetį „Judu, kad augčiau sveikas“  darželių priešmokyklinių grupių vaikams ir mokyklos pirmokams, konkursą apskrities pradinių klasių mokiniams „Daržovė sveikuolė“.

   Veiklūs ir kūrybingi pradinių klasių būreliai: „Eismo mokyklėlės“ būrelio nariai  dalyvavo LR susisiekimo ministerijos inicijuotame konkurse „Sveikatos fiesta“, piešinių konkursuose „Svajonių automobilis“, „Jie saugo mus“, susitiko su kelių policijos pareigūnais ir šuniu Amsiu, parengė lankstinukus „Policininko profesija“ ir „Pagalbos telefonas“.  Vikruolių būrelis organizavo sporto šventę savivaldybės 3-4 klasių mokiniams, dalyvavo  kvadrato varžybose, o „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“ – liko treti. „Popieriaus plastikos“ būrelis sukūrė labai gražius darbelius, kuriuos pristatė būsimųjų pirmokų atvirų durų dienose. Teatro būrelis „Pelėdžiukai“ savo teatrinę raišką pristatė artimoje aplinkoje: tėveliams, draugams, projektinėje dienoje „Mes – lietuviai“, rytmetyje „Augu sveikas“, piešinių konkurse „Vitaminų kraitė“, meninio skaitymo konkurse „Eilės gimtajam miestui“.

  Jūrų skautų ir ateitininkų organizacijų nariai aktyvūs buvo stovyklose, aplinkos tvarkymo talkose, labdaringoje veikloje. Ateitininkai rinko maisto produktus „Samarijos“ gailestingumo namams, organizavo saldumynų mugę, kurioje surinktos lėšos buvo skirtos  gyvūnų prieglaudai, organizavo Atvelykio šventę Mokolų bendruomenės vaikams, tvarkė savanorių ir apleistus kapus. Jūrų skautų veiklos sąraše daugybė stovykų: tai ir  „Pasikinkykime vėją“, ir „ Nebūk grybas“, ir “Šaltibalčiai“, ir „Lokynė“, ir „Draugystė“. Skautai vyko į Lenkijoje organizuojamą Betliejaus Taikos ugnies perdavimo renginį, parvežė į Marijampolę ir perdavė Šv. Arkangelo Mykolo mažajai bazilikai, senelių namams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms ugnį. Akcija ,,Gegužraibių pavasaris“ jauniuosius jūrų skautus subūrė tvarkyti ir švarinti Šunskų girininkijos mišką, ekologinė akcija „Išsaugokime medį“ paskatino rinkti makulatūrą.

   Tarp pagrindinio ugdymo mokinių skaitlingiausias yra sporto būrelis, kuris apima 3 sekcijas: kvadrato – futbolo, lengvosios atletikos ir tinklinio – krepšinio. Juose mokiniai ne tik aktyviai leidžia laisvalaikį, bet ir rimtai ruošiasi varžyboms, dalyvauja jose, laimi prizines vietas: berniukų kvadrato – 3 vieta, futbolo turnyre „Šaltinėlis“ – 2 vieta,  tarpmokyklinėse futbolo „Golas“ – 2 vieta pogrupyje, tarpmokyklinėse lengvosios atletikos vaikinų keturkovės varžybose – 1 vieta, 5-7 klasių respublikinėse komandinėse šaškių pirmenybėse – 1 vieta.

   Labai pageidaujamas yra dramos būrelis, kuris kasmet naują spektaklį parodo mokyklos bendruomenei, kaimyninės mokyklos – darželio vaikams, dalyvauja teatrų festivalyje „Mažieji obuoliukai 2014“ „Ryto“ pagrindinėje mokykloje. Lėlių – marionečių būrelis sekė Pelytės Zitos istorijas, o spektakliukus parodė pradinių klasių ir vyresniems mokiniams.

   Technologijų krypties pageidaujami buvo du būreliai: „Kūrybinės dirbtuvės“ ir „Techninių modelių konstravimas“. Pirmasis daugiau orientuotas į atvirukų, eglutės žaisliukų, medalių, suvenyrų iš graviruoto stiklo ar modilino , rankdarbių kūrybinius ieškojimus, gaminimą, o antrasis – į darbelius iš  medžio. Būrelių nariai su savo darbais dalyvavo Marijampolės kultūros centro projekte „Kalėdų belaukiant“, tradicinėse parodose „Jurgelis Meistrelis“, „Aš viską  galiu“, o „Kūrybinėse dirbtuvėse“ siūti žaisliukai buvo eksponuojami Vilniaus lietuvių namuose parodoje „Pakabinkim, pakabinkim ant kalėdinės eglutės“.

  Gausus būrelis „Muzika ir aš“ lavino 27 mėgstančius muzikuoti mokinius, kurie  mokėsi groti turimais mokykloje instrumentais, lavino vokalinius įgūdžius. Įvairios grupės dalyvavo mokyklos ir  savivaldybės  renginiuose: 8-ųjų klasių anglų kalbos konkurso baigiamajame renginyje „Shine Bright like a Diamond“, sakralinės muzikos ir vaikų dainų festivalyje „Vaikystės spalvos 2014“, integruotame projekte „Kalėdų švenčių belaukiant“ ir  kartu su dailės būreliu bei lietuvių ir informacinių technologijų mokytojomis organizavo Marijampolės savivaldybės mokyklų projektą „Rankšluosty įausiu Lietuvą tėvynę“, kuris susilaukė puikaus įvertinimo ir pageidavimo tapti tradiciniu. Dailės būrelio mokinių darbai puošia mokyklos koridorių sienas. Štai tik keletas ekspozicijų temų: „Mano angelas“, „Saugokime gamtą“, „Mano augintinis“, „Veidai“, „Mano sodyba“, „Piramidė“. Fotografijos būrelis buvo mokinių pageidautas ir  veikė tik pirmus metus. Jo veikla – mokyklos gyvenimo akimirkų  fiksavimas nuotraukose –  atsispindėjo mokyklos internetiniame puslapyje ir meninių fotonuotraukų parodoje mokyklos koridoriuje.

  Būrelis „Jaunasis tyrėjas“ suteikė  moksleiviams galimybę gilintis į  tiriamojo darbo principus, užsiimti eksperimentine fizika virtualioje erdvėje, dalyvauti nacionaliniame Jaunųjų mokslininkų konkurse. Mokyklos aplinkoje esantys gėlynai ir gėlės mokyklos koridoriuose – tai gėlininkų būrelio rūpestis ir jų veiklos rezultatas.

  Gatvės šokių būrelis mokykloje priėmė visus norinčius šokti.  3-6 klasių mokiniai parengė ne vieną šokį, kuriuos sušoko tėveliams Kalėdinėje vakaronėje, geriausių mokinių pagerbimo šventėje, atstovavo mokyklai Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos jubiliejaus festivalyje „Draugaukime šokiu“.

Neformaliojo ugdymo gebėjimus mokiniai tobulino ir projektinėje veikloje: sveikatingumo projekte ,,Augu sveikas ir saugus” bei mokslo populiarinimo projekte ,,Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai Lietuvoje”.

Mokyklos bendruomenė skleidė informaciją apie savo veiklą internetiniame puslapyje, miesto spaudoje, organizavo darbų parodas, atliko kitus darbus.

Mokyklos taryba svarstė:

 1. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2013-ųjų metų veiklos ataskaitą.
 2. 2014 – 2015 mokslo metų veiklos tikslus ir uždavinius.
 3. 2014-2015 mokslo metų mokyklos ugdymo planą.
 4. Mokyklinių uniformų įsigijimo ir dėvėjimo tvarką.
 5. Vaiko gerovės komisijos 2013-2014 mokslo metų veiklos ataskaitą.

Mokytojų taryba svarstė:

 1. Ar aukštesnė mokytojų kompetencija – sėkmės veikloje garantas?
 2. Ugdymo rezultatus.
 3. Neformaliojo ugdymo būrelių veiklą 2013-2014 mokslo metais.
 4. 2014 – 2015 mokslo metų veiklos tikslus ir uždavinius.
 5. 2014 – 2015 mokslo metų mokyklos ugdymo ir veiklos planus.

2013 – 2014 m. m. mokyklos mokiniai dalyvavo 46-iuose savivaldybės ir respublikiniuose renginiuose, kuriuose 16 kartų tapo nugalėtojais, 9 kartus laimėjo antrąsias vietas, 12 kartų trečiąsias vietas arba buvo aukštai įvertinti už žinias ir kūrybiškumą. Aukštų rezultatų pasiekė įvairių klasių mokiniai ir juos rengę mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai: A. Miliauskienė, A. Brusokienė, L. Maurušaitienė, I. Martinaitienė, Z. Kubilienė, L. Venclovienė, S. Daugėlienė,  B. Butkutė, A. Butrimanskienė, R. Motūzaitė, A. Kalvaitienė, V.Grinevičiūtė, D. Matulaitienė, E. Pukelis, V. Kalinauskienė, Z. Marcinkevičienė, E. Vingelienė, V. Lenkauskienė, R. Berčiūnienė  ir kiti mokytojai.

Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK- 607. 2013-2014 m. m. mokykloje atliktas platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Pasirinkta tobulinti šiuos mokyklos veiklos vertinimo rodiklius: mokymosi motyvacija (2.4.1.) ir gabių vaikų ugdymas (4.3.2.). Siekiant kuo tiksliau išanalizuoti šių veiklos rodiklių privalumus ir trūkumus, atliktas giluminis auditas, pateiktos išvados.

Svarbus faktorius, įtakojantis mokymosi motyvaciją yra optimaliai palankių ugdymosi sąlygų sudarymas: glaudaus tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo siekimas; moksleivių įsitraukimas į aktyvią veiklą ir atsakomybės už rezultatus pasidalijimas; teigiamo moksleivių elgesio ir atsakomybės formavimas; kiekvieno mokinio pripažinimas ir paskatinimas. Remiantis šiais veiksniais, taikant įvairias tyrimo formas, apklausta 4, 8, 10 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai. Apibendrinus tyrimų duomenis  išaiškėjo, kad nemaža dalis mokinių ( 54 % ) nori mokytis – yra aktyvūs per pamokas,  greitai įsitraukia į darbą, pasitiki savo jėgomis. Dauguma 4, 8 klasių mokinių (60 – 80 %)  jaučia atsakomybę už savo mokymąsį: gerai lanko pamokas, nevėluoja, atlieka namų darbus, bet 10 kl. mokiniams atsakomybės už mokymąsi trūksta, tad ir pasiekimai žemi.  70% apklaustų  tėvų teigia, kad jų vaikas yra motyvuotas, jaučia atsakomybę už mokymąsi.  Mokykloje taikoma mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka motyvuoja mokinius: 85% teigia, kad mokymasis mūsų mokykloje organizuojamas gerai, 61%  teigia gerai informuojami apie vaikų pažangą. 70% mokinių teigia, kad mokytojų padedami mokosi vertinti ir įsivertinti savo paties pasiekimus ir pažangą, mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip jie galėtų geriau mokytis, nors ir mokiniai, ir tėvai pasigenda užduočių pamokų metu diferencijavimo.

Motyvai mokytis nuolat stiprinami įvairiomis ugdymo(si) formomis.  Analizuojant mokytojų anketose pateiktus duomenis, pastebėta, kad dalis mokytojų įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi, skatina mokinių motyvaciją. Dauguma  mokytojų (60%) naudoja aktyvius mokymo metodus, IKT, įvairias skatinimo, vertinimo ir įsivertinimo formas. 54% mokytojų  nurodė, kad  naudojasi  savo sukurta vertinimo sistema, kuri pasiteisina stiprinant mokinių motyvaciją, priimtina mokiniams, tačiau 61% tėvų nėra patenkinti, kad mokytojai taiko skirtingus pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus savo pamokose. Mokytojai norėtų sudaryti galimybę, kad tėvai elektroniniame dienyne galėtų matyti ir kaupiamuosius balus. Motyvacija išlaikoma taikant  efektyvią namų darbų skyrimo sistemą, Pastebėta, kad nėra sukurtos aiškios namų darbų skyrimo sistemos, namų darbų užduotys nediferencijuojamos. Dalis mokytojų  neatsižvelgia į rekomenduojamus namų darbų krūvius, kartais nenurodo tikslių užduodamų namų darbų elektroniniame dienyne. Veikianti kontrolinių darbų skyrimo sistema  mokiniams  žinoma, priimtina,  bet kartais mokytojai  nepažymi kontrolinių darbų datos, todėl ir mokytojams, ir  mokiniams sukelia sunkumų.

Audito metu tirta, koks dėmesys mokykloje skiriamas ypač gabių mokinių mokymosi poreikiams ir jų ugdymo organizavimui. Mokyklos materialinė techninė bazė tenkina dalies (22%) gabių mokinių poreikius. 56 % mokytojų pažymi, kad mokykloje laiku pastebimi gabūs mokiniai, bet dėmesys gabių mokinių mokymuisi nepakankamas. 83%  apklaustų gabių mokinių mano, kad mokykloje sukurta palanki aplinka gabiems mokiniams ugdyti, mokytojų tik 13 % mano, kad yra sukurta gabių mokinių poreikiams tirti sistema, o gabių mokinių ugdymas apima nedaugelį ugdymo programų. Sukurtos ir taikomos pagilinto mokymo anglų kalbos programos, kurios kryptingai vykdomos 5-8 klasėse. Stebima nepakankama  modulių pasiūla gabiems mokiniams ugdyti, tačiau atsižvelgiant į mokinių mokymosi krūvį, daugiau programų (valandų) gabiesiems mokiniams mokykla skirti negali.

Mokinių gebėjimams plėtoti pamokose darbas individualizuojamas – gabūs mokiniai pamokose gauna papildomas, įdomesnes ir sudėtingesnes, platesnio žinių pritaikymo, mąstymo reikalaujančias užduotis ir projektinius bei kūrybinius darbus, skiriama savarankiška veikla, praplečiamas temos nagrinėjimas, rekomenduojama papildoma literatūra. Pamokose gabesni mokiniai skatinami konsultuoti kitus – tokiu būdu gilina ir savo gebėjimus.

Dauguma mokytojų taiko įvairius aktyvius mokymo metodus, strategijas gabių mokinių motyvacijai didinti. Nors pamokose darbas individualizuojamas, bet nėra sistemingų, planingų  konsultacijų gabiems mokiniams. 90% gabių mokinių aktyviai dalyvauja mokykloje organizuojamose olimpiadose. 80% mokinių dalyvaudami savivaldybės konkursuose, olimpiadose, varžybose užima prizines vietas.

Nepakankamai gerai sukurta gabių ir motyvuotų mokinių skatinimo sistema.

Išvados:

 1. Veiklos rodiklis 2.4.1.- mokymosi motyvacija – atitinka III lygį. Veikla patobulinta, anksčiau šio rodiklio veikla atitiko II lygį.
 2. Veiklos rodiklis 4.3.2. – gabių vaikų ugdymas –  sritis gali būti vertinama II – III lygiu, dar reikia tobulinti.

Rekomendacijos:

 • Atsižvelgiant į mokyklos materialinę bazę, sudaryti kuo optimalesnes sąlygas gabių mokinių ugdymui;
 • Sukurti gabių ir motyvuotų mokinių poreikiams tirti sistemą ir tobulinti mokinių skatinimo sistemą.
 • Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą ugdymo procesą diferencijuojant ir individualizuojant.
 • Gerinti ugdymo kokybę tobulinant ir efektyviau taikant pažangos  vertinimo ir namų darbų skyrimo sistemas.

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2014 – 2015 MOKSLO METAMS

 

Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2014 – 2015 m. m. veiklos  tikslai ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į šalyje įgyvendinamos ugdymo turinio kaitos kryptis, į mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo išvadas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus bei mokyklos 2014-2016 metų strateginiame veiklos plane iškeltus pagrindinius siekius.

Misija. Sudaryti asmeniui galimybę ir sąlygas gauti kokybišką, bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, atsakingą, kūrybingą, gebantį bendrauti, bendradarbiauti ir  stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, padėti jam įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, užtikrinti vaiko asmenybės skleidimąsi, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.

Strateginės veiklos programos tikslas – užtikrinti švietimo kokybę individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui įgyti žinių, gebėjimų ir nuostatų (įgyti kompetencijų), gerinant mokyklos materialinę bazę ir užtikrinant saugią ir sveiką ugdymo aplinką

1.Tikslas – gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, tenkinant mokinių poreikius, galimybes ir interesus, pritaikant tam mokymo (-si)  aplinką (-as).

Uždaviniai:

 • Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
 • Gerinti pamokos kokybę.
 • Tęsti efektyvios pagalbos mokiniams teikimą.
 • Plėtoti ugdymą kitoje aplinkoje.
 • Rengti mokinius karjerai.

2.Tikslas – tenkinti mokinių lavinimosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti optimalias sąlygas gabių mokinių ugdymui (-si), skatinti mokinių sveiką gyvenseną ir sveikatinimąsi.

Uždaviniai:

2.1. Sukurti gabių ir motyvuotų mokinių poreikių tyrimo sistemą ir tobulinti mokinių skatinimo sistemą.

2.2. Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą, kompetencijas ugdymo proceso diferencijavimui ir individualizavimui.

2.3. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant ir efektyvinant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir ugdymosi krūvio (ypač namų darbų skyrimo) sistemas.

2.4. Sudaryti sąlygas lavintis mokiniams savarankiškai ir tikslingai kitose mokyklos aplinkose: bibliotekoje, informaciniame centre, pasinaudojant internetu, individualiomis konsultacijomis, neformaliojo  ugdymo užsiėmimais ir kt.

2.5. Puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, sveikos mitybos įpročius ir fizinės kultūros ir (ar) sporto poreikį.

3.Tikslas – plėtoti mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas, siekiant geresnių mokyklos bendruomenės santykių.

Uždaviniai:

3.1. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti bendradarbiavimo, mokymosi, sutarimo ir sugebėjimo susitarti, sąmoningumo ir aktyvios pilietinės pozicijos kompetencijas (solidari, besimokanti mokyklos bendruomenė).

3.2. Tobulinti lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje.

3.3. Taikyti įvairesnes ryšių tarp mokinių, tėvų ir mokytojų formas; formuoti pozityvią tėvų ir mikrorajono gyventojų nuostatą mokyklos atžvilgiu.

 

 

 

 1. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil.Nr. Tikslas Uždaviniai Priemonės Atsakingi Vykdymo data Partneriai Sėkmės kriterijai
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, tenkinant mokinių poreikius, galimybes ir interesus, pritaikant tam mokymo (-si) aplinką (-as).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.

 

Mokymosi mokytis integruojamosios programos įgyvendinimas formaliame ir neformaliame ugdyme Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, būrelių vadovai Per mokslo metus 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistai  Konkreti veikla atsispindi ilgalaikiuose planuose, klasių auklėtojų programose
 • Gerinti pamokos kokybę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo turinio ir proceso planavimo dokumentų rengimas, analizė, tobulinimas
 1. Kukukas
 2. Baronienė
 3. Balandienė
 4. Buraitienė
Iki 2014 m. rugsėjo 12 d. Įvairios grupės, darbo komandos Planavime dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai, planai dera tarpusavyje, apie 50% sričių savo veiklą planuoja nauja forma
Mokytojų tarybos posėdžiai:  ,,1-5 kl. mokinių rezultatų analizė”, ,,6-10 kl. mok. rezultatų analizė“, „Vasaros darbų rezultatų apibendrinimas. Ugdomosios veiklos org. ypatumai 2015-2016 m. m.“
 1. Kukukas,
 2. Baronienė,
 3. Balandienė
2015 m. vasario, birželio, rugpjūčio  mėn. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniu specialistai Mokykla ir klasių bendruomenės analizuoja ugdymo rezultatus, numato galimybes jų gerinimui
Mokytojų pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų stebėjimas bei analizė (priedas Nr.4) 

 

 1. Kukukas
 2. Baronienė
 3. Balandienė
 4. Buraitienė
Per mokslo metus Dalykų mokytojai, būrelių vadovai Suteikiama metodinė pagalba mokytojams, gerėja pamokos, neformaliojo ugdymo veiklos kokybė
Metodinės tarybos efektyvi veikla (priedas Nr.3)
 1. Baronienė

A.Brusokienė

Per mokslo metus Metodinių grupių pirmininkai Užtikrinama ugdymo kokybė
1.3. Tęsti efektyvios pagalbos mokiniams teikimą.  Projekto ,,Pagalba mokiniui” organizavimas
 1. Baronienė,
 2. Balandienė

 

 

2014 m. rugsėjo – 2015 m. birželio mėn.  Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai,VGK Sudarytos sąlygos gauti dalykinę pagalbą kiekvienam mokiniui 
Tiriamosios veiklos organizavimas
 1. Baronienė,
 2. Balandienė
Per mokslo metus Pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai Atlikti adaptacijos, ugdymo kokybės, psichologinio klimato tyrimai, parengtos metodinės rekomendacijos
Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas (priedas Nr. 8)
 1. Baronienė
Per mokslo metus VGK nariai Kuriama saugi ir palanki vaikui ugdymosi aplinka
 • Plėtoti ugdymą kitoje aplinkoje.

 

 

 

 • Rengti mokinius karjerai.
Mokyklos, miesto erdvių panaudojimas ugdymui Administracija Per mokslo metus Mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai Skatinamas mokinių kūrybiškumas, atsakingas elgeys viešose erdvėse
Ugdymo karjerai programos įgyvendinimas formaliame ugdyme
 1. Balandienė
Per mokslo metus Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai Sudaromos sąlygos mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Informacinio centro veikla. Supažindinimas su MUKIS, UKSIS, AIKOS svetainėmis
 1. Balandienė
Per moklso metus Klasių auklėtojai, socialinės pedagogės Siekiama išsiaiškinti mokinių polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, supažindinti su profesijų pasauliu
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tenkinti mokinių lavinimosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti optimalias sąlygas gabių mokinių ugdymui (-si), skatinti mokinių sveiką gyvenseną ir sveikatinimąsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sukurti gabių ir motyvuotų mokinių poreikių tyrimo sistemą ir tobulinti mokinių skatinimo sistemą. Gabių mokinių poreikių sistemos parengimas  R.Bliūdžiuvienė 

 

Iki 2015 m. kovo mėn. Pagalbos mokiniui specialistai, dalykų mokytojai Identifikuoti gabūs mokiniai, organizuojamos sistemingos gabių mokinių konsultacijos
Mokinio elgesio taisyklių, skatinimo nuostatų papildymas  A.Buraitienė 11 mėn. Mokinių taryba Skatinama mokinių mokslinė, meninė, sportinė, kūrybinė raiška.
2.2.Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą, kompetencijas ugdymo proceso diferencijavimui ir individualizavimui. Seminaras  „Inovatyvių mobiliųjų įrenginių ir skaitmeninių mokymo priemonių naudojimas ugdyme“
 1. Baronienė
2014 m. spalio 28,29 d. 15 mokytojų grupė Ugdymo procesas organizuojamas šiuolaikiškai, kūrybiškai, patrauklus mokiniams
2 kabinetai aprūpinami multimedia A.VaznysA.Talalajevas 10,11 mėn. Metodinė taryba 80% mokomųjų kabinetų pilnai aprūpinti IT priemonėmis
2.3. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant ir efektyvinant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir ugdymosi krūvio (ypač namų darbų skyrimo) sistemas. Mokymosi krūvio reguliavimo problemų analizė (priedas Nr.6)
 1. Balandienė
Per mokslo metus Metodinės grupės, mokinių taryba Stebimas ir įtakojamas kokrečios klasės ir mokinio mokymosi krūvis
1-10 klasių mokinių Pažangos ir pasiekimų vertinimo nuostatų atnaujinimas R.Baronienė Iki 2015 m. gegužės mėn. Metodinė taryba, VGK, Tėvų komitetas Suteikiama efektyvi pagalba mokiniui, pateikiama informacija apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, nustatomi mokytojo, mokyklos darbo sėkmės momentai, priimami pagrįsti sprendimai.
2.4. Sudaryti sąlygas lavintis mokiniams savarankiškai ir tikslingai kitose mokyklos aplinkose: bibliotekoje, informaciniame centre, pasinaudojant internetu, individualiomis konsultacijomis, neformaliojo  ugdymo užsiėmimais ir kt.  Informacinio centro, relaksacijos kambario, koridoriaus – žaidimų erdvės ir kt. patalpų pilnas pritaikymas ugdymui  Administracija Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Optimaliai panaudojamos mokyklinės erdvės, pritaikytos edukaciniams poreikiams
Neformaliojo ugdymo organizavimas (priedas Nr. 2) A.Buraitienė Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Puoselėjamos mokyklos tradicijos, skatinami nauji požiūriai, idėjos
Bibliotekos ir informacinio centro veikla (priedas Nr. 9)
 1. Žmuidaitė
 2. Mykolaitienė
Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Mokyklos bibliotekininkės aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime
2.5.Puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, sveikos mitybos įpročius ir fizinės kultūros ir (ar) sporto poreikį Sveikos aplinkos mokykloje kūrimas (priedas Nr.7)
 1. Kukukas
 2. Baronienė
 3. Vaznys
Per mokslo metus V.Kalinauskienė

 1. Bašinskienė
Formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai
3.
 1. Plėtoti mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas, siekiant geresnių mokyklos bendruomenės santykių.
3.1. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti bendradarbiavimo, mokymosi, sutarimo ir sugebėjimo susitarti, sąmoningumo ir aktyvios pilietinės pozicijos kompetencijas (solidari, besimokanti mokyklos bendruomenė).  Vidaus darbo tvarkos taisyklių atnaujinimas
 1. Kukukas
Iki 2015 m. sausio 1 d. Mokyklos bendruomenės nariai, profesinės sąjungos Darbuotojai profesionaliai atlieka savo pareigas, užtikrina aukštą darbo kokybę ir kultūrą,  sėkmingai įgyvendinamas mokyklos strateginis planas ir metų programa, formuojamos draugiškos bendruomenės vertybinės nuostatos.
Mokytojų tarybos posėdis „Mokyklos bendruomenė šiuolaikinių iššūkių kontekste“
 1. Kukukas
2015 m. vasario mėn. Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Atlikta mokyklos bendruomenės situacijos analizė, numatytos strategijos tobulinimui
3.2.Tobulinti lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje.  Vietinių, savivaldybės bei šalies projektų įgyvendinimas  Administracija 10-05 mėn. V.Kalinauskienė,Z.Kubilienė, L.Miliauskienė ir kt. mokytojai Mokykla organizuoja 5 renginius, kuriuose dalyvauja ir kitų mokyklų mokiniai
Mokyklos įsivertinimo grupės veikla (priedas Nr. 5)
 1. Balandienė

V.Lenkauskienė

Per mokslo metus Mokyklos įsivertinimo grupė Atliekamas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atskleidžiami realūs mokyklos veiklos aspektai ir  gerosios praktikos pavyzdžiai
3.3.Taikyti įvairesnes ryšių tarp mokinių, tėvų ir mokytojų formas; formuoti pozityvią tėvų ir mikrorajono gyventojų nuostatą mokyklos atžvilgiu. 

 

 

1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimas5-10 klasių mokinių tėvų susirinkimas J.KukukasR.Baronienė

D.Balandienė

2014 m. spalio 22, 23 d. 1-10 klasių mokinių tėvai, dalyko mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Tėvams pateikiama mokyklos gyvenimo, švietimo, teisinė ir kt. aktualiausia informacija
Atvirų durų dienos mokinių tėvams organizavimas Administracija 2015 m. vasario-kovo mėn. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Mokytojai sužino tėvų lūkesčius, aptariamos individualios situacijos
Reklaminių renginių organizavimas
 1. Kukukas
 2. Baronienė
Per moklso metus Pradinių klasių mokytojai, užsienio kalbų mokytojai Mokykla išlaiko stabilų mokinių skaičių

Priedas Nr. 1

MOKYKLOS VADOVŲ DARBO PASISKIRSTYMAS

 

Mokyklos direktorius J. Kukukas

 

 1. Organizuoja mokyklos bendruomenės darbą pagal mokyklos strateginį ir metinį veiklos planą.
 2. Vadovauja mokytojų tarybai.
 3. Rūpinasi kadrų klausimais.
 4. Tvirtina tvarkaraščius, ugdymo planą, mokyklos veiklos planą, darbo pasiskirstymą tarp mokyklos bendruomenės narių, grafikus, pamokų paskirstymą, tarifikaciją, tabelius ir kt.
 5. Pirmininkauja mokytojų tarybos posėdžiams, organizuoja ir vykdo administracijos pasitarimus.
 6. Kontroliuoja, kaip vykdomi aukštesnių organizacijų įsakymai ir nutarimai. Vykdo direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir ūkio reikalams, kūno kultūros ir žmogaus saugos mokytojų veiklos kontrolę.
 7. Prižiūri raštinės ir mokyklos valgyklos veiklą.
 8. Organizuoja ir kuruoja mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų saugos veiklą.
 9. Rūpinasi mokyklos materialinės bazės turtinimu, palaiko ryšius su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
 10. Kuruoja mokyklos projektinę veiklą. Kartu su pavaduotojais ugdymui priima sprendimus dėl galimybių dalyvauti įvairiuose projektuose.
 11. Organizuoja mokyklos strateginio veiklos plano rengimą.
 12. Rengia mokyklos metinės veiklos analizę.
 13. Paskirsto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus ir kitus pažymėjimus bei ruošia ataskaitas.
 14. Rengia atestacijos programą, kuruoja mokytojų veiklos vertinimą.
 15. Rūpinasi sveikatos, traumų, higienos normų laikymosi klausimų sprendimu.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Balandienė

 

 1. Registruoja ligos lapelius, kas mėnesį sudaro darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 2. Fiksuoja pedagogų trumpalaikius pamokų praleidimus, rūpinasi mokytojų vadavimu.
 3. Kuruoja socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, matematikos, fizikos, informatikos, biologijos, geografijos, chemijos, ekonomikos mokytojų veiklą; prižiūri ir vertina šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbą.
 4. Kuruoja 7-10 klasių veiklą.
 5. Prižiūri elektroninio dienyno pildymą.
 6. Planuoja ugdymo turinį, organizuoja ugdymo procesą, sudaro mobilias grupes pagal kuruojamas klases.
 7. Renka ir sistemina informaciją pagal kuruojamų klasių grupes, analizuoja mokymosi rezultatus bei elgesį.
 8. Komplektuoja ir perkomplektuoja (reikalui esant) 7-10 klases.
 9. Rengia metinio veiklos plano ir veiklos plano mėnesiui dalis pagal kuruojamas sritis.
 10. Kuruoja įvairių švenčių ir masinių renginių organizavimą.
 11. Prižiūri mokyklos statistinių duomenų bazės tvarkytojų veiklą, atlieka migracijos apskaitą.
 12. Kuruoja mokyklos įsivertinimo darbo grupės veiklą.
 13. Prižiūri nemokamą mokinių pavėžėjimą, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 14. Organizuoja pagrindinio ugdymo patikros vykdymą.
 15. Skatina projektinę veiklą.
 16. Organizuoja mokinių tėvų susirinkimus ir atvirų durų dienas pagal kuruojamas klases.
 17. Organizuoja mokinių budėjimą mokykloje.
 18. Prižiūri mokinių krūvio reguliavimo sistemą, kuruoja ugdymą karjerai.
 19. Kuruoja IKT panaudojimą bendruomenės veikloje.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Baronienė

 

 1. Kuruoja mokyklos ugdymo ir veiklos plano rengimą.
 2. Ruošia mokyklos veiklos planą mėnesiui.
 3. Rengia mokyklos pedagoginių darbuotojų pamokų paskirstymo dokumentus.
 4. Kuruoja pradines klases, pailgintos darbo dienos grupės veiklą, lietuvių k., anglų k., vokiečių k., rusų k., muzikos, dailės, technologijų mokytojų veiklą; prižiūri ir vertina šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbą.
 5. Organizuoja būsimų pirmokų surašymą, kuruoja 1-6 klasių mokinių veiklą, komplektuoja ir perkomplektuoja (reikalui esant) šias klasių grupes.
 6. Planuoja ugdymo turinį, organizuoja ugdymo procesą, sudaro mobilias grupes pagal kuruojamų klasių grupes.
 7. Prižiūri elektroninio dienyno pildymą.
 8. Kuruoja Metodinės tarybos veiklą.
 9. Organizuoja mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginius mokykloje.
 10. Kuruoja įvairių švenčių ir masinių renginių organizavimą.
 11. Prižiūri mokyklos internetinę svetainę, rūpinasi viešosios informacijos apie mokyklą sklaida.
 12. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.
 13. Organizuoja ir vykdo mokinių mokymąsi namuose.
 14. Kuruoja bibliotekos veiklą. Prižiūri vadovėlių, mokymo priemonių užsakymą.
 15. Dalyvauja vidaus audito veikloje.
 16. Kuruoja visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojo padėjėjo, psichologo veiklą.
 17. Prižiūri mokinių maitinimą.
 18. Dalyvauja patikrinimų vykdyme.
 19. Skatina projektinę veiklą, IKT panaudojimą bendruomenės veikloje.
 20. Organizuoja mokinių tėvų susirinkimus ir atvirų durų dienas pagal kuruojamas klases.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams A. Vaznys

 

 1. Organizuoja ir kontroliuoja pagalbinio personalo darbą. Pildo pagalbinio personalo tabelius.
 2. Užtikrina ir palaiko nuolatinę tvarką ir švarą mokyklos patalpose, teritorijoje.
 3. Rūpinasi mokyklos patalpų remonto darbais bei patalpų paruošimu naudojimui.
 4. Organizuoja seminarus darbuotojams saugumo technikos bei saugos darbe klausimais, supažindina su mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei saugos instrukcijomis.
 5. Užtikrina priešgaisrinę saugą, tvarko elektros ūkį, rūpinasi, kad mokyklos patalpose elektros energija būtų naudojama taupiai ir racionaliai.
 6. Inventorizuoja materialines vertybes, rūpinasi jų įsigijimu, tikslingu panaudojimu, palaiko ryšius su Marijampolės savivaldybės ūkio departamentu.
 7. Rūpinasi šilumos mazgo paruošimu ir taupiu bei racionaliu šilumos naudojimu mokyklos patalpose.
 8. Užtikrina taupų vandens naudojimą mokykloje, vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemos tvarkingumą.
 9. Palaiko ryšius su maitinimo įstaiga ,,Marijampolės maistas”.

 

Neformaliojo ugdymo organizatorė A. Buraitienė

 

 1. Sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.
 2. Kuruoja įvairių švenčių ir masinių renginių organizavimą.
 3. Skatina projektinę veiklą.
 4. Dalyvauja metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 5. Rengia metinės veiklos programos ir veiklos plano mėnesiui dalis pagal kuruojamas sritis.
 6. Organizuoja mokytojų budėjimą mokykloje.
 7. Prižiūri mokinių savivaldos organizacijų veiklą.
 8. Kuruoja jaunimo organizacijų (mokyklos ateitininkų ir jūrų skautų) veiklą.

 

 

_____________________________________________________

 

 

Priedas Nr. 2

 

NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

Neformaliojo ugdymo tikslas –  sąlygų asmenybės kūrybiškumui sudarymas, pilnaverčio visuomenės nario formavimas.

Uždavinai:

 1. Organizuoti mokyklos bendruomenės kultūrinį gyvenimą.
 2. Skatinti pilietines iniciatyvas, demokratišką požiūrį, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti.
 3. Formuoti vertybines nuostatas.
 4. Sudaryti sąlygas skleistis kūrybinėms idėjoms, naujovėms.

 

Eil.

Nr.Veiklos turinysTerminaiDalyviaiAtsakingi vykdytojaiPastabos1.Mokslo ir žinių dienos šventė09 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Buraitienė

2.Europos kalbų dienos paminėjimas09 mėn.Mokyklos bendruomenėKalbų mokytojai 3.Mokyklos kompozicijos pristatymas  ,,Sūduvos kraitėje 2014”10 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Matulaitienė
 2. Buraitienė

4.Šaltinio vardo mokyklų sveikuolių susitikimas11 mėn.Pradinių klasių mok.

 1. Kalinauskienė

5. ,,Auksinio rudenėlio” šventė10  mėn.5-10 kl. mok.

 1. Buckūnienė
 2. Miliauskienė

6.Sporto šventė10 mėn.3-4 kl. mok.

 1. Marcinkevičienė
 2. Vingelienė

7.Mokyklos diena10 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Buraitienė

 

8.Pirmokų krikštynos10 mėn.1 kl. mok.

 1. Kalinauskienė

9.Gyvūnų globos dienos paminėjimas. Akcija ,,Padėkime gyvūnų globos namams”10 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Kukukienė
 2. Giedraitienė

10.Renginys ,,Mažieji mūsų draugai”10 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Pudžemienė

11.Renginys “Derliaus kraitė”10 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Kilikevičienė

12.Tauro apygardos partizanų kapų tvarkymas, paminklo žuvusiems už Tėvynės laisvę partizanams aplinkos priežiūra10, 04 mėn. 

9-10 kl. mok.Pilietinio ugdymo mokytojos

 1. Miliauskienė
 2. Kubilienė

13.Tolerancijos diena11 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Buraitienė
 2. Penkauskienė
 3. Liepinienė

14.Projektinė diena ,,Būkime tolerantiški”11 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Šapalienė

15.Rytmetys ,,Judu, kad augčiau sveikas”11 mėn.1 kl. mok.

 1. Kalinauskienė

16.Olimpiadų, konkursų organizavimasPer mokslo metusMokiniaiMokytojai, administratoriai 17.AIDS dienai skirtų renginių savaitė12 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Kukukienė,

soc. pedagogės

18.Tautinio paveldo tradicijų puoselėjimo projektinė diena12 mėn.5-10  kl. mok.

 1. Buraitienė

19.Adventinis renginys ,,Kalėdų naktį tylią…”12 mėn.5-10 kl. mok.

 1. Miliauskienė

20.Reklaminis renginys ,,Kviečiame į šaltiniečių būrį”12 mėn.Mokyklų – darželių mokiniaiUžsienio kalbų mokytojai 21.Akcija ,,Pagalba ,,Samarijos” gyventojams”12 mėn.1-10 kl. mok.

 1. Pudžemienė

22.Abėcėlės šventė12 mėn.5 kl. mok.Rusų kalbos mokytojos 23..Kalėdiniai renginiai12 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Buraitienė

Pagal atskirą planą24.Adventinės popietės12 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Jokubaitytė
 2. Paplauskienė

25.Meninio skaitymo konkursas01 mėn.5-10 kl. mok.

 1. Maurušaitienė

26.Abėcėlės šventė12 mėn.5 kl. mok.Rusų kalbos mokytojos 27.Mažųjų matematikų olimpiada01 mėn.3-4 kl. mok.

 1. Marcinkevičienė

28.Meninio skaitymo konkursas ,,Žodžių pynė”01 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Lenkauskienė

29.Renginys, skirtas A.Baranausko 180-osioms gimimo metinėms paminėti01 mėn.5-10 kl.Lietuvių kalbos mokytojos 30.Epistolinio rašinio konkursas02 mėn.Mok. iki 15m.Lietuvių kalbos mokytojos 31.Meninio skaitymo konkursas rusų kalba02 mėn.6-10 kl. mok.Rusų kalbos mokytojos 32.Viktorina ,,Mano Lietuva”02 mėn.5-6 kl.Istorijos mokytojos 33.Šaltinio pasaka02 mėn.2-10 kl. mok.Užsienio kalbų mokytojos 34.Integruotas dailės, muzikos, lietuvių kalbos projektas ,,Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę…”02,04 mėn.Miesto mokyklų mokiniai

 1. Miliauskienė
 2. Mečkauskiatė
 3. Miliauskienė

35.Projektinės dienos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti ,,Mes-Lietuvai”02,03 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Lenkauskienė

36.Anglų kalbos olimpiada02,03 mėn.3,4 kl. mok.Anglų kalbos mokytojos 37.Gavėnios susikaupimo popietė ,,Trokštu”04 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Jokubaitytė

38.Projektinė diena ,,Ekodiena”03 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Marcinkevičienė

E.Vingelienė

39.Žemės dienai skirti renginiai03.17-21Mokyklos bendruomenė

 1. Giedraitienė, dalykų mokytojai

 

40.Dalyvavimas tarptautiniame matematikų konkurse ,,Kengūra”03 mėn.5-10 kl. mok.Matematikos mokytojos 41.Dainuojamosios poezijos vakaras ,,Dainuoju Lietuvai”03 mėn.5-10 kl.

 1. Buraitienė

42.Projektinė diena ,,Būk saugus kelyje”04 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Berčiūnienė

43.Raštingiausio mokinio konkursas04 mėn.5-10 kl.Lietuvių kalbos mokytojos 44.Raštingiausio pradinuko rinkimai04 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Vingelienė
 2. Marcinkevičienė

45.Darbų paroda ,,Jurgeli, meistreli…”04 mėn.Mokiniai ir mokytojai

 1. Matulaitienė

V Grinevičiūtė

 1. Pukelis

46.,,Saldumynų mugė”04 mėn.1-4 kl. mok.

 1. Kilikevičienė
 2. Šapalienė
 3. Pudžemienė

47.Lėlių teatro spektaklis04 mėn.Mokyklos bendruomenės nariams

 1. Maurušaitienė

48.Anglų kalbos olimpiada04 mėn.Savivaldybės 8 kl. mok.Anglų kalbos mokytojos 49.Šventė ,,Lik sveika, pradine”05 mėn.4 kl. mok.

 1. Kalinauskienė
 2. Vingelienė

50.,,Abėcėlės šventė”05 mėn.1 kl. mok.

 1. Marcinkevičienė

51.Sveikatingumo projektas ,,Trykšk, sveikatos šaltini”05 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Buraitienė
 2. Kalinauskienė

52.Arbatėlė – pamoka kitaip05 mėn.2-10 kl. mok.Užsienio kalbų mokytojos 53.Integruotas anglų kalbos, muzikos ir dailės projektas Europos dienai paminėti05 mėn.Savivaldybės mokyklų mokiniai

 1. Miliauskienė
 2. Mečkauskaitė
 3. Kubilienė

54.Mokinių ir mokytojų apdovanojimų už 2014-2015 m. m. rezultatus šventė06 mėn.Mokyklos bendruomenė

 1. Buraitienė

55.,,Paskutinuio skambučio” šventė06 mėn.10 kl.

 1. Miliauskienė

56.Tarpklasinių ir tarpmokyklinių varžybų organizavimas ir dalyvavimas jose. 

Per mokslo metus5-10 kl. mok.Kūno kultūros mokytojos 

Neformaliojo ugdymo organizatorė                                                 A. Buraitienė

 

Priedas Nr. 3

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAS. Ugdymo proceso tobulinimas.

TIKSLAS. Siekiant metodinės veiklos tikslingumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo, tobulinti ugdymo, kuris tenkintų kiekvieno mokinio poreikius, organizavimą.

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi Rezultatai
1 uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą.
1.1. Mokytojų individualus kvalifikacijos tobulinimas pamokos vadybos tobulinimo srityje. Per mokslo metus Metodinė taryba Visi  metodinės tarybos nariai dalyvavo mokyklos ar kitų švietimo įstaigų organizuotuose seminaruose.
1.2 Gerosios patirties „Mokytojas mokytojui“ sklaida metodinėse grupėse(atviros pamokos, pranešimai, metodinės diskusijos, praktikumai). Per mokslo metus Metodinė taryba Skatintos įvairios patirties sklaidos formos.
1.3. Diagnostinių testų, PUPP , standartizuotų testų rezultatų analizė. Gegužė Metodinė taryba Įvertinti ugdymo turinio pritaikymo įvairių gebėjimų mokiniams rezultatai.
1.4. Metodinė savaitė „Tikslingas vertinimas ir įsivertinimas-mokinio motyvacijos skatinimas“. Vasaris Metodinė taryba Patirties taikymas praktikoje.
1.5. Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio aptarimas. Sausis
 1. Mykolaitienė, A.Vaznys
Parengtas reikalingų  vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas.
2 uždavinys. Ieškoti būdų ir formų vertinimo ir įsivertinimo tobulinimui.
2.1. Pamokų netradicinėje aplinkoje organizavimas ir pristatymas. Balandis Metodinių grupių pirmininkai Pasidalinta gerąja patirtimi organizuojant ir vedant pamokas.
2.2. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose –vertinimo bei įsivertinimo būdai ir formos. Savišvieta. Per mokslo metus Metodinė taryba Visi metodinės tarybos nariai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, ieškant būdų ir formų vertinimui ir įsivertinimui.
2.3. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo programų rengimo aptartis. Programų suderinimas. BirželisRugpjūtis R.BaronienėA.Buraitienė Parengtos ir suderintos dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo programos.
2.4. Susirinkimas „2015-2016 m.m. mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas, pasiūlymų rengimas“. Gegužė A.Baronienė.

 1. Brusokienė
Parengti siūlymai ir priimti susitarimai dėl mokyklos ugdymo plano rengimo formuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį.
2.5. Seminaras pagal mokyklos mokytojų pageidavimus. Kovas A.Brusokienė Visi mokyklos pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginyje.
2.6. Seminaras „Pilnavertis mokytojas besikeičiančioje švietimo sistemoje“(vertinimas, kviestinis lektorius).

 

Lapkritis A.Brusokienė Paidalijimas gerąja patirtimi.
2.7. Mokyklos 1-10 kl. pažangos ir  pasiekimų vertinimo nuostatų atnaujinimas. Projekto kūrimas. Kovas A.BrusokienėR.Baronienė Metodinės grupės pateikia rekomendacijas vertinimo nuostatų atnaujinimui.
3 uždavinys. Organizuoti sistemingą mokyklos veikos  įsivertinimą.
3.1. Metodinės tarybos metinės veiklos plano rengimas.Mokomųjų  dalykų planų tvirtinimas. Rugsėjis A.BrusokienėR.Baronienė

D.Balandienė

Remiantis metodinių grupių rekomendacijomis parengtas metodinės tarybos veiklos plano projektas.
3.2. Metodinės tarybos pasitarimas „Dėl mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo“. Gegužė A.Brusokienė Parengta mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo ataskaita.
3.3. Metodinių grupių bei metodinės tarybos 2014 – 2015 m. veiklos planų įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas. Birželis Metodinių grupių pirmininkai.A.Brusokienė Atliktas įsivertinimas. Numatytos gairės kitų metų planavimui.
3.4 Mokytojo kvalifikacijos kėlimo dokumentų revizija. Spalis R.BaronienėA.Brusokienė Pokalbiai su pedagogais, neatitinkančiais kvalifikacinės kategorijos.
3.5. Konferencija „Koks turėtų būti mokytojas šiuolaikinėje mokykloje?“ Vasaris A.BrusokienėMetodinių grupių pirmininkai. Metodinės savaitės renginių apibendrinimas.
4 uždavinys. Kurti savitą mokyklos kultūrą.
4.1. Profesinės kompetencijos tobulinimas-  „Turiningas laisvalaikis- asmenybės tobulėjimo pagrindas.“ Birželis A.Buraitienė Mokytojų veiklos įsivertinimas netradicinėje aplinkoje. 
4.2. Susitikimas su respublikos „Šaltinio“ mokyklų Metodinėmis tarybomis. Kovas A.BuraitienėA.Brusokienė Pasidalinsime gerąja patirtimi dirbant Metodinėse tarybose.

 

Metodinės tarybos pirmininkė                        Aušra Brusokienė

 

Priedas Nr.4

 

VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS

 

Veiklos stebėsenos tikslas – ugdymo proceso ir kaitos, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti, analizė ir vertinimas.

Uždaviniai:

 1. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių mokyklos tikslų bei uždavinių įgyvendinimą.
 2. Analizuoti, vertinti ugdymo ir veiklos plano kokybę, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą.
 3. Skatinti iniciatyvas, inovatyvių metodų panaudojimą, pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką.
 4. Kaupti medžiagą mokytojų darbo vertinimui, teikti reikiamą ir efektyvią pagalbą mokytojui.

 

Eil.Nr. Veiklos turinys Terminai Dalyviai Atsakingi vykdytojai Pastabos
1. Ugdymo turinio planavimo dokumentų derinimas Iki rugsėjo12 d. Mokytojai Pavaduotojos ugdymui
3. Pagilinto anglų kalbos ugdymo programos patikra 11 mėn. 5-8 kl. dirbantys anglų kalbos mokytojai
 1. Baronienė
4. Naujai atvykusių mokinių vertinimo adaptaciniu periodu patikra 10 mėn. Mokytojai, auklėtojai
 1. Baronienė
5. Kalbos puoselėjimo patikra 10, 11 mėn. Visų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai
 1. Baronienė,
 2. Balandienė
6. Integruoto ugdymo patikra 1-as pusm. 

 

2-as pusm.

Anglų k. ir inform. techn. mokytojaiTechnologijų ir inform. techn. mokytojai;

Pradinio ugd. mok.

 1. Baronienė

 

 

 1. Balandienė

 

 

 

 1. Baronienė
7. Klasių auklėtojų darbo su mokinių tėvais būdai ir formos, jų efektyvumas 10, 03 mėn. 1-10 klasių auklėtojai Pavaduotojos ugdymui
8. Teminė patikra „Vertinimo raiškų įvairovė ugdymo procese“ 12-01 mėn. Visų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai  Pavaduotojos ugdymui
10. Pažangos ir pasiekimų vertinimo patikra 01, 02 mėn. Dalykų mokytojai, kl. auklėtojai Administratoriai
11. Elektroninio dienyno, asmens bylų pildymo patikra Per mokslo metus Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai Administratoriai
12 Pirmą kartą aukštesnei kategorijai besiatestuojančių pedagogų veiklos vertinimas Per mokslo metus Dalykų mokytojai Administratoriai
13. Mokinių mokymosi krūvių optimizavimo priemonių plano efektyvumas Per mokslo metus Mokytojai, klasių auklėtojai
 1. Balandienė
14. Sveikatos ugdymo mokyklos bendruomenėje patikra 04 mėn. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai
 1. Baronienė
15. 4, 8, 10 kl. mokinių žinių patikra 05 mėn. Pradinių klasių, lietuvių k., užsienio k., matematikos mokytojos Pavaduotojos ugdymui
16. Vertinamos veiklos grįžtamoji kontrolė 05 mėn. Vertinti mokytojai Administratoriai
17. 2014-2015 m. m. veiklos įgyvendinimo analizė, darbo įsivertinimas 06 mėn. Pavaduotojos ugdymui
 1. Kukukas

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               R. Baronienė

 

 

Priedas Nr. 5

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 

     VEIKLOS PRIORITETAS –

mokyklos veiklos kokybės  įsivertinimo  efektyvinimas, siekiant kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią  ir tobulėjančią organizaciją.

 

TIKSLAS.

Atlikti mokyklos veiklos kokybės  įsivertinimą, atskleidžiantį realius mokyklos veiklos aspektus ir  gerosios praktikos pavyzdžius.

 

 1. VEIKLOS TURINYS
Eil.      Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi Laukiami rezultatai
1 uždavinys. Numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą.
1.1. Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo galimybės “.  Rugpjū- čio28 d. Įsivertinimo grupės vadovė  V. Lenkauskienė Aptartos mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo galimybės 2014-2015 m. m..
1.2. 2013-2014 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų apibendrinimas, problemos giluminiam auditui atlikti iškėlimas ir, atsižvelgiant į sąsajas, keleto veiklos rodiklių pasirinkimas. Rugpjū-čio29 d. Įsivertinimo grupės vadovė Iškelta problema giluminiam auditui atlikti, parinkti su išsikelta problemasusiję rodikliai ir aptarti mokytojų taryboje
2 uždavinys Stiprinti įsivertinimo grupės ir mokyklos bendruomenės narių  atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę.
2.1. Suformuluotos problemos nusakančių veiklos rodiklių antrojo ir ketvirtojo lygioiliustracijų sukūrimas ir aptarimas su mokyklos bendruomene Rugsėjo – spalio mėn. Įsivertinimo grupės narių komandos Sukurtos veiklos rodiklių 2.5.2. ir 2.6. antrojo irketvirtojo lygio iliustracijos ir aptartos mokytojų

taryboje.

 

2.2. Įsivertinimo instrumentų,metodų, šaltinių parinkimas.

Pasirengimas duomenų rinkimui: anketų, interviu

klausimynų, pamokų stebėjimo protokolų ,

klausimų diskusijoms parengimas, dokumentų, skirtų analizei parinkimas.

Lapkri- čio – gruodžio mėn. Įsivertinimo grupės narių komandos Atrinkti vertinimo objektai, šaltiniai,metodai, susitarta

dėl duomenų

rinkimo būdų.

 

2.3. Mokyklos veiklos įsivertinimas mokymosi veiklos diferencijavimo bei vertinimo ugdant kokybės aspektais:duomenų rinkimas, jų apdorojimas, analizė bei apibendrinimas.

Gautų rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijomis. Audito ataskaitos ir mokyklos veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimas.

 

Sausio – gegužės mėn. Įsivertinimo grupės narių komandos, mokyklos pavaduotuo-jai ugdymui, mokytojai Numatoma išsiaiškinti, kaip mokytojams  sekasi diferencijuoti mokymosi veiklas, su kokiais sunkumais susiduriama ugdymo procese vertinimą taikant  kaip vieną iš būdų koreguoti mokymo procesą, siekiant padėti mokiniams pasiekti geresnių rezultatų.        Išsiaiškinta, ar mokyklos vertinimo sistema skatina mokinių norą mokytis, kaip tenkinami gabių mokinių poreikiai.Sužinota mokinių tėvų nuomonė mokyklos

veiklos kokybės klausimais.

3 uždavinys Didinti mokyklos personalo kompetenciją, skatinti savo paties refleksiją
3.1. Seminaro „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“   medžia-gos aptarimas metodinėse grupėse (pagal poreikius) I mokslo metų pusm. Metodinių grupių pirmininkai Mokytojams sudaryta galimybė praplėsti žinias apie dalyko turinio planavimą ir ugdymo proceso tobulinimą taikant individualizavimo ir diferencijavimo strategijas, įgyti paramos mokiniams gebėjimų.
4 uždavinys. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę
4.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  darbo grupės  ataskaitos parengimas ir pristatymas  mokytojų tarybos posėdyje. Birželio mėn. Įsivertinimo grupės vadovė V. Lenkaus-kienė Suteikta informacija mokyklosbendruomenės nariams apie susijusių

su nustatyta problema moky

klos veiklos sričių kokybę

4.2. Rekomendacijų  mokyklos veiklos kokybei gerinti pateikimas. Susitarimas dėl veiklos tobulinimo prioritetų. Birželio mėn. Įsivertinimo grupės vadovė, mokytojai Susitarta  dėl mokyklos veiklos tobulinimo prioritetų

 

Pastaba. Veiklos turinys gali būti koreguojamas.

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė                                 Virginija Lenkauskienė

 

 

Priedas Nr.6

 

MOKINIŲ UGDYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO SISTEMOS STIPRINIMO PLANAS

 

 1. 2014-2015 M .M. VEIKLOS PRIORITETAS.

      Moksleivių mokymosi krūvį reguliuoti suvienytomis mokyklos bendruomenės jėgomis, ugdyti  žmogų, gebantį  savarankiškai  mokytis, mąstyti, tobulėti, dalyvauti bendruomenės gyvenime.

 

      Mokinių mokymosi krūvio optimizavimas

 

 • UŽDAVINIAI
 • Vykdyti tiriamąją  veiklą, analizuojant namų darbų krūvį, jų diferencijavimą pagal mokinių motyvacijos lygį, skatinti mokėjimą mokytis, mokinių savarankiškumą.
 • Vykdyti kontrolinių darbų grafiko laikymosi kontrolę, siekti, kad per dieną būtų ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.
 • Gilinti ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą, didesnį dėmesį  skirti gabiųjų mokinių ugdymui, dalykų integracijai, organizuojant mobiliųjų konsultacijų veiklą.
 • Ugdyti mokyklos bendruomenės narių kompetenciją, planuoti profesinę karjerą, tobulinti mokyklos ugdymo procesą, ugdymo turinio planavimą.

 

 1. VEIKLOS TURINYS

 

Eil.Nr. Veiklos kryptis Laikas Vykdytojai Pastabos
 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.

UGDYMO PROCESAS 

Ugdymo plano, maksimaliai tenkinančio moksleivių ugdymosi poreikius, sudarymas.

Racionalus pamokų ir papildomojo ugdymo tvarkaraščių sudarymas.

Kontrolinių darbų grafiko sudarymas ir jo vykdymo kontrolė.

Mokinių mokymosi krūvio ir mokiniams skiriamų namų darbų stebėsena bei kontrolė

 

ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIAI

Mokymosi krūvio reguliavimo plano aptarimas

 

5-jų klasių mokinių adaptacijos problemų analizė.

 

 

 

Kontrolinių darbų planavimas ir vykdymas ( kontrolės analizė).

Namų darbų krūvis, jų diferencijavimas pagal mokinių motyvaciją.

TYRIMAI

5-tų klasių ir naujai atėjusių mokinių adaptacija.

 

Namų darbų krūvis, jų diferencijavimas pagal mokinių motyvaciją.

Tyrimas dėl tolimesnio 8-kų ir 10-kų mokymosi.

 

METODINĖ VEIKLA

Teminių planų ir individualių programų, numatant krūvio reguliavimo priemones, sudarymas

 

 

05-08 mėn.

 

 

 

09-10 mėn.

 

 

Kiekvieną mėnesį

 

11 mėn.

02 mėn.

 

 

 

 

10 mėn.

 

 

11 mėn.

 

 

 

 

12 mėn.

04 mėn.

 

03 mėn.

 

 

 

10 mėn.

 

 

03 mėn.

 

 

12 mėn.

 

 

 

08-09 mėn.

 

 1. Baronienė
 2. Balandienė

Ugd. plano rengimo grupė

A.Buraitienė

A.Talalajevas

 

 1. Balandienė

 

 

 1. Baronienė,
 2. Balandienė

 

 

 

 

A.Balandienė

 

 

 1. Baronienė

 

 

 

 

A.Balandienė

 

 

D.Balandienė

R.Baronienė

 

 

 1. Bliūdžiuvienė
 2. Baronienė
 3. Balandienė
 4. Bliūdžiuvienė
 5. Balandienė

 

 1. Balandienė

 

 

 

Administracija

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                 Dalė Marija Balandienė

 

 

 

Priedas Nr.7

 

SVEIKATOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PLANAS

 

III. VEIKLOS TURINYS

 

Eilės Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi Laukiami rezultatai
1 uždavinys. Formuoti moksleivių sveiko gyvenimo įpročius ir įgūdžius, integruojant į mokomuosius dalykus ir veiklą. 
1.1. 

 

 

 

Sveikatos programos plano sudarymas ir praėjusių metų analizė.  Rugpjūčio mėn.
 1. Kalinauskienė
 2. Bašinskienė
Aptartas mokyklos sveikatos programos vykdymas 2014-2015 metais
1.2. 

 

Kuprinių svėrimo akcija antrų klasių mokiniams „Mokyklinė kuprinė. Kokia ji?“ Rugsėjo mėn.
 1. Bašinskienė
Sumažinta stuburo iškrypimo rizika. 

 

1.3. 

 

Akcija pirmokams „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“.  Rugsėjo mėn.
 1. Bašinskienė
Sudarytos galimybės saugiam keliui į mokyklą ir atgal.
 1.4.

 

Pasaulinė širdies diena. Akcija „Koks mano AKS“  Rugsėjo mėn.
 1. Bašinskienė
Sudaryta galimybė pasimatuoti AKS.
 1.5.

 

Paskaita „Kad akutės būtų sveikos“ trečių klasių mokiniams. Spalio mėn.
 1. Bašinskienė
Aptarti akių saugojimo būdai.
1.6. Paskaita penktų klasių mokiniams „Rūkai – save žudai“. Spalio mėn.
 1. Bašinskienė

 

Sumažinta ankstyvo rūkymo pradžios rizika.
1.7.

 

 

Paskaita 1-6 klasių mokiniams „Asmens higiena“. Spalio

mėn.

 

 1. Bašinskienė

 

 

Suteikta žinių apie asmens higieną.

 

    1.8. Paskaita 9-10 klasių berniukams. Lapkričio mėn. Gyd. P. Pilypas Įgyta daugiau žinių lytiškumo tema.
1.9. 

 

Daktaro Triušio kelionė aplink pasaulį. Savo dantį piešia antrokai. Lapkričio mėn. 
 1. Bašinskienė

 

 

Priminta dantukų priežiūra. 
     1.10. Filmo apie žalingus maisto produktus stebėjimas ir aptarimas. Lapkričio mėn.
 1. Bašinskienė
Mokoma skirti žalingus maisto produktus nuo naudingų.
1.11. 

 

Pamokėlė 6-ųjų klasių mergaitėms.  Gruodžio mėn. 
 1. Bašinskienė

 

 

Įgyta žinių lytiškumo klausimais.
    1.12. 

 

 

Pamoka devintų klasių moksleiviams ,,Pirmoji pagalba gelbstint gyvybę‘‘.  Sausio mėn. 

 

 1. Bašinskienė

 

 

 

Suteikta žinių apie pirmąją pagalbą gelbstint gyvybę
1.13. 

 

 

Paskaita penktų klasių mergaitėms. 

 

Vasario mėn. 

 

 1. Bašinskienė

 

 

 

Padėta suprasti, kaip mergaitės keičiasi 5-oje klasėje.
 1. 14.

 

Filmo trečių klasių mokiniams apie erkes stebėjimas ir aptarimas. Balandžio mėn.
 1. Bašinskienė
Suteikta žinių, kaip apsiginti nuo erkių.
1.15.  Akcija „Pūsk balioną, o ne dūmą“. Gegužės mėn.
 1. Bašinskienė

 

Suteikta žinių apie nikotino žalą.
1.16 

 

Pamoka 1-2 klasių mokiniams apie rankų higieną Gegužės mėn.
 1. Bašinskienė
Suteikta žinių apie rankų higieną.
2 uždavinys. Organizuoti įvairius renginius.
2.1. 

 

Respublikos šaltiniečių sveikatingumo renginys „Draugystės gija“. Spalio mėn. 
 1. Kalinauskienė

 

 

Priminta sporto nauda sveikatai. 
2.2. 

 

Darbų paroda „Daržovių kraitė“.  Spalio mėn. 
 1. Kilikevičienė

 

 

Kalbėta apie vitaminų naudą sveikatai
2.3.  „Judu, kad augčiau sveikas“  Lapkričio mėn.
 1. Kalinauskienė

 

Aiškinta judėjimo nauda sveikatai.
2.4. 

 

Sveikuoliškų gardumynų mugė.  Gruodžio mėn.  Klasės auklėtojai 

 

Prisiminta apie sveiką maistą. 
2.5. Košės diena. Sausio mėn.
 1. Bašinskienė, klasių auklėtojos
Akcentuota sveika mityba.
2.6. 

 

„Judam draugišku ritmu“. 

 

Vasario mėn. 
 1. Kalinauskienė, pradinių klasių mokytojos
Aiškinta rytinės mankštos nauda pradinukui.
2.7. 

 

Susitikimas su sporto treneriais.  Kovo mėn. 
 1. Kalinauskienė

 

 

Kalbėta apie įvairias sporto šakas.
2.8.  Sveikatos recepto kūrimas.  Kovo mėn. Klasių auklėtojai  Suteikta žinių apie sveikatą.
2.9.  Akcija „Tylos stebuklinga versmė“ Balandžio mėn. Klasių auklėtojai  Įgyta žinių apie tylos naudą žmonėms.
2.10.  Sveikatingumo diena.  Gegužės mėn. Klasių auklėtojai  Suteikta žinių apie sveikatą.
2.11. 

 

Dalyvavimas sveikatinimo renginiuose mieste. Per mokslo metus.
 1. Bašinskienė, klasių auklėtojai

 

 

Pastaba: Veiklos turinys gali būti koreguojamas.

 

Sveikatinimo programos koordinatorė                                                                V. Kalinauskienė

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                       V. Bašinskienė

 

 

 

Priedas Nr. 8

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

            Tikslas – efektyvios, sisteminės pagalbos, padedančios ir skatinančios mokinius lavinti individualius gebėjimus, laidavimas.

Uždaviniai:

 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą;
 • Atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikti pagalbą;
 • Kurti vaikui saugią ir palankią ugdymosi aplinką;
 • Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą;
 • Organizuoti krizės valdymo priemones.

 

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos planavimas Iki rugsėjo 2d.
 1. Baronienė
2. Ugdymo turinio planavimo dokumentų formų koregavimas, konsultavimas ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais  Iki rugsėjo 12 d.,2-ą pusmetį –  iki vasario 1 d.
 1. Krakauskienė

metodinių gr. pirmininkai,

mokytojai

3. 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pasitarimų, posėdžių organizavimas. Temos:

 • ,,Mokyklos nelankymo, ugdymo (si), elgesio problemų analizė”;
 • ,, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgianties mokiniams analizė”;
 • ,,Prevencinių programų įgyvendinimas”;
 • ,,Psichologo ir soc. pedagogo konsultacijos”;
 • ,,Pritaikytų ir individualizuotų programų įgyvendinimo problemos”;
 • ,,Mokyklos mikroklimato aptarimas”;
 • ,,9-10 klasių mokinių ugymosi problemos”;
 • ,,Prevencinių projektų aptarimas”.
Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį 

10 mėn.

 

 

11 mėn.

 

12 mėn.

 

01-02 mėn.

 

03 mėn.

04 mėn.

 

05 mėn.

 1. Baronienė

Ž. Siderienė

4. Sveikatingumo būklės mokykloje ataskaita 10 mėn.
 1. Bašinskienė
  5. Mokyklos ugdymosi aplinkos, mokinių saugumo vertinimas, ugdymo (-si) poreikių analizė, kylančių problemų ir jų priežasčių šalinimas.  Adaptacijos  tyrimai. 11, 02, 05 mėn.
 1. Bliūdžiuvienė
 2. Liepinienė
 3. Penkauskienė

A.Vaznys

6. Saugios mokyklos ugdymosi aplinkos kūrimas. Klasių bendruomenių mikrolimatas.Socialinio paso parengimas. 11 mėn.
 1. Liepinienė
 2. Penkauskienė
 3. Kukukienė
 4. Berčiūnienė
7. Mokinių nenoro lankyti mokyklą priežasčių analizė, mokyklos nelankymo mažinimas, nesėkmingo mokymosi priežasčių šalinimas. Per mokslo metus
 1. Penkauskienė,
 2. Liepinienė,
 3. Bliūdžiuvienė
8. Netinkamo elgesio mokykloje analizė, patyčių, smurto, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų pravencijos vykdymas. Projektinės veiklos, aktyviųjų paskaitų, akcijų ir kt. organizavimas. Per mokslo metus
 1. Penkauskienė,
 2. Liepinienė,

VGK nariai

9. Mokiniams paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vykdymas, rekomendacijų pedagogams bei tėvams teikimas. Pagal poreikį
 1. Penkauskienė,
 2. Liepinienė,
 3. Bliūdžiuvienė
10. Vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemų analizė, pasiūlymų dėl šių santykių gerinimo teikimas. 12, 03 mėn. arba pagal poreikį
 1. Penkauskienė,
 2. Liepinienė,
 3. Bliūdžiuvienė
11. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Per mokslo metuspagal poreikį
 1. Penkauskienė,
 2. Liepinienė,
 3. Bliūdžiuvienė

VGK nariai

12. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo problemų aptarimas. Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį
 1. Krakauskienė
 2. Rimavičienė
13. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pirminis vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas. Per mokslo metus Spec. pedagogės, psichologė
14. Mokytojų konsultavimas, rekomendacijų teikimas dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų. 09, 02 mėn. arba pagal poreikį
 1. Krakauskienė
 2. Rimavičienė
15. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimas. Mokymai. 01 mėn.
 1. Baronienė
16. Namų mokymo organizavimas, problemų aptarimas. 9, 2, 6 mėn.
 1. Baronienė
17. Krizės valdymo priemonių organizavimas, mokykloje įvykus krizei. Pagal poreikį
 1. Balandienė

VGK nariai

18. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vaiko gerovės klausimais. Per mokslo metus VGK nariai
19. Vaizdinės (video, stendinės ir kt.) medžiagos  rengimas mokyklos bendruomenės nariams. Per mokslo metus
 1. Berčiūnienė

VGK nariai

20. VGK veiklos analizė, įsivertinimas, 2015-2016 m. m. veiklos prioritetų nustatymas. 06 mėn.
 1. Baronienė

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                Rima Baronienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.9

 

BIBLIOTEKOS IR INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA

                                                                                      

 1. BIBLIOTEKOS 2013 – 2014 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ

 

            Mokyklos biblioteka vykdė informacinę ir edukacinę funkcijas, dalyvvo ugdymo procese, sudarydama sąlygas mokiniams savarankiškai tobulėti.

            Nors mažėja susidomėjimas spausdinta knyga, bibliotekos vartotojai ir toliau naudojosi bibliotekos ir skaityklos paslaugomis: per metus užregistruoti 456 vartotojai, 9588 apsilankymai, išduota 4170 dokumentų, atsakyta į 187 bibliografines užklausas. Bibliotekoje veikė leidinių parodos, dalyvauta akcijoje „Knygų Kalėdos 2013“, projektuose „Tinkamai parenkami mokymo ir mokymosi metodai – mokinio mokymosi garantas“, „Savaitėje be patyčių“. Įvyko pirmokų susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. Biblioteka teikė ir kopijavimo paslaugas.

Buvo prenumeruojama spauda, užsakomi nauji vadovėliai ir tvarkoma jų apskaita, bibliotekos fondas pildomas naujai gautais leidiniais, atkurti visi elektroninio bibliotekos katalogo įrašai ir pildomas toliau, redaguojamas abėcėlinis katalogas, parengta ataskaita Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, tvarkoma bibliotekos dokumentacija.

Dalyvauta bibliotekininkų metodinėje veikloje. Balandžio mėnesį lankytasi Vilniaus universiteto bibliotekoje Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) Saulėtekio alėjoje.

 

 1. BIBLIOTEKOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2014 – 2015 M. M.

 

TIKSLAS – tobulinti bibliotekos – skaityklos informacinę veiklą, teikti pagalbą dalykų mokytojams, ugdant mokinių socialinius, informacinius, komunikacinius gebėjimus, siekiant aukštesnės mokinių mokymosi pažangos.

          

UŽDAVINIAI:

 1. Kaupti bei saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, įvairių dalykų metodinę medžiagą.
 2. Sudaryti sąlygas ir pagerinti galimybes moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų.
 3. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
 4. Taikyti modernius veiklos metodus, pasitelkiant bibliotekinę kompiuterinę programą MOBIS.

 

III. PRIEMONIŲ PLANAS

 

Kuruojantis asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė
  Priemonės Laikas

VykdytojaiLaukiami rezultataiLėšos,  resursai1.Tobulinti bibliotekos vartotojų aptarnavimą, informacinę veiklą.2014-2015 m.m.Laimutė Žmuidaitė

Audronė MykolaitienėPadės mokyklos bibliotekai optimizuoti vartotojų aptarnavimą, leidinių paiešką ir informacijos pateikimą.Intelektualiniai2.Vykdyti informacinę sklaidą. Skelbti informaciją, susijusią su bibliotekos ir skaityklos veikla, stende ir mokyklos internetiniame puslapyje, sistemingai kaupti mokyklos mokinių bei mokytojų publikacijas, išspausdintas periodinėje spaudoje, internete, kaupti medžiagą apie mokyklą segtuve „Mokykla spaudoje“, pildyti kraštotyros kartoteką.

 

2014-2015 m.m.Laimutė ŽmuidaitėAudronė Mykolaitienė

Sisteminga informacijos sklaida.Intelektualiniai3.Sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausiais naujausiais ugdymo procesui reikalingais grožinės literatūros bei metodiniais leidiniais, kitais dokumentais, vykdyti praradusių aktualumą, susidėvėjusių ir prarastų leidinių nurašymą.Tirti poreikius ir užsakyti naujų ugdymo procesui reikalingų vadovėlių, vykdyti jų apskaitą, nurašyti ugdymo procese nenaudotinus vadovėlius.

2014-2015 m.m. 

 

 

 

 

 

2014-2015 m.m.

Laimutė Žmuidaitė 

 

 

 

 

 

Audronė Mykolaitienė

Turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausiais leidiniais ir spaudiniais, įsigyti naujos grožinės, pažintinės, metodinės literatūros, periodinių leidinių, kompiuterinių programų bei vadovėlių.Mokiniokrepšelio ir

savivaldybės

skirtos lėšos

4.Sistemingai tvarkyti bibliotekos dokumentaciją, rengti ataskaitą. Diegti informacinę sistemą MOBIS.2014-2015 m.m.Laimutė Žmuidaitė

Dokumentacijos tvarkymas leidžia tiksliai pateikti statistinius duomenis apie bibliotekoje vykdomą veiklą, turimus informacinius išteklius.

 

Intelektualinai5.Organizuoti mokinių bei pedagogų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą, vykdyti integruotą bibliotekos ir dėstomųjų dalykų mokytojų veiklą, padėti tinkamai pasirengti ugdymui, naujus pedagoginius ir metodinius leidinius reklamuoti parodoje „Mokytojams“. 

Atlikti vadovėlių patikrą.

2014-2015 m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. spalis

2015 m. kovas

Laimutė Žmuidaitė 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Mykolaitienė

Maksimaliai išnaudoti bibliotekinių paslaugų galimybes ugdymo procese, integruoti bibliotekos ir dėstomųjų dalykų mokytojų darbą, dalyvauti organizuojant bei vykdant projektinę veiklą, įvairius mokyklos vykdomus projektus.Intelektualiniai6.Sisteminga bibliotekos kultūrinė-informacinė veikla: teminių-proginių knygų parodų, skirtų rašytojų jubiliejinėms sukaktims,  įsimintinoms datoms ir kalendorinėms šventėms paminėti rengimas, mokinių darbų eksponavimas, naujausių leidinių reklama, teminės popietės, literatūriniai susitikimai. 

-Gražiausiai iliustruota vaikiška knyga (Paroda – rinkimai)

 

-Salomėja Nėris: 1904-11-17 – 1945-07-07 (Paroda)

 

-Justinui Marcinkevičiui – 85 (Paroda)

 

-Pirmokų susitikimas su poete Zita Gaižauskaite

 

-Vytautui Petkevičiui -85, Žemaitei -170 (Paroda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. spalis

 

 

2014m. lapkritis

 

 

2015 m. kovas

 

2015 m. kovas

 

 

2015 m. gegužė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Žmuidaitė

 

 

Laimutė Žmuidaitė

 

 

Laimutė Žmuidaitė

 

Laimutė Žmuidaitė

 

 

Laimutė Žmuidaitė

 

Sisteminga bibliotekos kultūrinė-informacinė veikla leidžia mokyklos bendruomenei susipažinti su įsimintinomis datomis ir svarbiomis sukaktimis. Užtikrintas šviečiamosios veiklos vykdymas. 

Intelektualiniai 

7.

Ugdyti mokinių gebėjimus naudotis bibliotekoje, skaitykloje sukauptais informacijos šaltiniais, paieškos priemonėmis, naujus mokinius supažindinti su biblioteka ir  bibliotekos taisyklėmis.

 

2014-2015 m.m.Laimutė ŽmuidaitėAudronė Mykolaitienė

Informacijos paieškos gebėjimų ugdymas.

 

Intelektualiniai8.Dalyvauti miesto mokyklų bibliotekininkų metodinėje veikloje.Dalyvauti bibliotekininkams organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

2014-2015 m.m.Laimutė ŽmuidaitėAudronė Mykolaitienė

Kompetencijų žinių ir gebėjimų ugdymas ir panaudojimas bibliotekos bei skaityklos veikloje. Kitų mokyklų bibliotekų patirties pritaikymas.Intelektualiniai9.Ūkinė veikla. Bibliotekos interjero ir dizaino darbai. Paruošimas likvidacinių medžiagų išvežimui. 

2014-2015 m.m.Laimutė ŽmuidaitėAudronė Mykolaitienė

Tinkamos sąlygos bibliotekos paslaugoms teikti visiems mokyklos bendruomenės nariams, maksimaliai išnaudotos bibliotekinių paslaugų galimybės ugdymo procese.Mokiniokrepšelio,

savivaldybės

skirtos ir kitos lėšos

 

Programos rengėja                                                                                                                                               Laimutė Žmuidaitė