Veiklos planas

Parsisiuntimui: 2013-2014 m.m. veiklos planas

 

 

PATVIRTINTA
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus 2013  m. rugsėjo 13 d.
įsakymu Nr. V1-33

PRITARTA
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės
mokyklos tarybos 2013 m. birželio 19d.
posėdyje protokolu Nr. V2-2

 

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2013-2014 M. M. VEIKLOS PLANAS

 1. 1.      2012-2013 M. M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

Pagal 2012-2013 m. m. statistinius rodiklius mokykloje 25-iuose klasių komplektuose mokėsi 591 mokinys, iš kurių 61  specialiųjų poreikių. Pradinėse klasėse vidutiniškai mokėsi 21 mokinys vienoje klasėje, pagrindinio ugdymo koncentro klasėse – 25 mokiniai vienoje klasėje. Ugdymo procesas vyko viena pamaina. Mokykloje dirbo 53 mokytojai, 2 specialieji pedagogai- logopedai, mokytojo padėjėjas, psichologas, 2 socialiniai pedagogai, neformaliojo ugdymo organizatorius, veikė pailgintos dienos grupė.

Kaip teigiama Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2013-2015 metų strateginiame plane, patvirtintame 2013 m. sausio 17 d. įsakymu V1-3, 2012-2013 mokslo metais buvo siekiama sukurti saugią socialinę aplinką, užtikrinant kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir prieinamumą. 2013 m. pradžia mokyklai buvo sudėtinga, kadangi siekiant racionaliai ir taupiai naudoti mokinio krepšelio lėšas, iki minimumo sumažinti pedagoginių darbuotojų mėnesinių tarifinių atlygių koefocientai, sumažintas valandų už vadovavimą klasei skaičius, už atliekamus papildomus darbus. Maksimaliai, pagal mokyklos galimybes, per visus mokslo metus stengtasi tenkinti mokinių poreikius formaliame ir neformaliame ugdyme, organizuoti reklaminiai renginiai patrauklios mokyklos įvaizdžiui sukurti.

Mokyklos 2012-2013 m.m. veiklos programa buvo orientuota į mokytojų darbo efektyvinimą, siekiant kokybiško, orientuoto į mokinių pažangą ugdymo. Įgyvendinant iškeltą tikslą pagrindinis dėmesys buvo atkreiptas į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų vadybinių kompetencijų tobulinimą. Kadangi vadybinė kompetencijų sritis yra labai plati, dėmesys buvo sutelktas į planavimo įgyvendinimo lygį ir veiklos įsivertinimą (analizę). Atskiros mokyklos grupės įsivertinimą atliko gerai, bet kiekvieno atskiro mokytojo veiklos įsivertinimas (atlikta tik kvalifikcijos tobulinimo veiklos įsivertinimas) reikalauja tobulinimo.

Tikslingai stebėta mokytojų pamokinė veikla bei neformaliojo ugdymo užsiėmimai, baigiamųjų darbų renginiai, vertinami ugdymo turinio planavimo dokumentai, naujai atvykusių  mokinių vertinimas adaptaciniu periodu, stebėtos ir analizuotos 53 pamokos, veikla klasių bendruomenėse, pirmųjų klasių mokinių psichologinė savijauta, atlikta integruoto ugdymo bei teminė „Ugdomsios veiklos formų parinkimas pagal mokinių mokymosi poreikius ir stilių“ patikra. Nuolat buvo  tikrinamas elektroninis dienynas: t.y. dienyno pildymas, pastabų skiltis, prisijungimai ir kt.

Siekiant efektyviai ir tikslingai naudoti turimus materialinius išteklius, patobulintos poilsio ir edukacinės erdvės: sutvarkytas mokyklos vidinis kiemelis, 1-ojo aukšto fojė prie pradinio ugdymo klasių, 3 anglų kalbos kabinetai. Problema išlieka labai greitas pagal ES finansuojamus projektus gautų priemonių nusidėvėjimas, ypač projektorių lempų, minkštųjų kėdžių.

Skatinant kūrybišką pedagogų partnerystę, buvo siekiama metodinės veiklos tikslingumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo, tobulintas ugdymo, kuris tenkintų kiekvieno mokinio poreikius organizavimas. Mokykla pateikė paraišką ir buvo atrinkta į Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtros (II etapo) mini mokymų projektą. Per mokslo metus mokykloje buvo organizuotas seminaras klasių auklėtojams „Debatų metodikos taikymas pamokoje ir klasės valandėlėje“. Didžioji dalis mokytojų kėlė kvalifikaciją pagal poreikį, pasirinkdama ypač įvairias šio laikmečio kvalifikacijos tobulinimo formas.

Formuojant patrauklios ir veiklios mokyklos įvaizdį, stiprinant mokinių ir mokytojų pozityvų bendradarbiavimą atkreiptas dėmesys į pačią sudėtingiausią mokinių grupę –  9-10 kl. Organizuotas bendras susirinkimas, diskusijos, kaip pagerinti mikroklimatą klasėje, mokymosi motyvaciją.

VGK siekė sisteminės ir efektyvios pagalbos teikimo mokyklos bendruomenės nariams. Didelis dėmesys buvo skiriamas priemonėms, koordinuojančioms pagalbą ir prevenciją. 2013 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-9 patvirtinta „Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgianties mokiniams „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje tvarka“, paskirti įgalioti asmenys pagal kompetenciją dalyvauti taikant poveikio priemones. Per mokslo metus organizuota 11 VGK posėdžių, kurių metu  apsvarstyta 18 mokinių (personaliai) mokymosi, netinkamo elgesio, blogo mokyklos lankymo, sveikatos, socialinės ir kt. problemos. Mokiniams, tėvams, mokytojams pateiktos rekomendacijos bei pasiūlyta specialistų pagalba, per posėdžius, pasitarimus, individualių pokalbių metu ieškota būdų, kaip pagerinti mokyklos ugdymosi aplinką, mokinių saugumą, kaip patenkinti individualius mokinių ugdymosi poreikius.

Organizuotos tradicinės ir naujos bendradarbiavimo su tėvais veiklos: bendri mokinių tėvų susirinkimai, atvirų durų dienos renginiai, tėvų saviugdos programos pristatymas.

Ugdant aktyvias pilietines  nuostatas, siekiant mokinių sveikatos ir saugos užtikrinimo, buvo organizuojami tradiciniai ir naujų formų renginiai. Nors labai sumažėjo dešimtokų, bet vis dar tęsiama tradicija: pirmąją mokslo dieną dešimtokai globoja  pirmokus, teikia jiems simbolines dovanėles ir palydi į klases. Įspūdingai projektu „Mokykla, kvepianti obuoliais“ spalio 5-ąją buvo pažymėtas mokyklos 20-metis, kai visi puošėsi mėlynai geltonais drabužiais, mokyklą apjuosė gyva bendruomenės juosta, į dangų kilo mėlyni ir geltoni balionai, atminimo „sagomis“ buvo apdovanoti  20 metų mokykloje dirbantys žmonės, aktų salėje pristatytos įvairios klasių grupių  veiklos mokyklos jubiliejui.

Kiekvieną rudenį mokyklos jaunieji kūrėjai renkasi į „Auksinio rudenėlio“ šventę, kuri organizuojama literatūrinėse-istorinėse vietose, o šiais mokslo metais šventė sugrįžo į mokyklos salę, kurioje prieš 20 metų gavo pradžią. Kasmetinėje Tolerancijos dienos akcijoje lapkričio 16 d. dalyvavo visa mokykla. Nebuvo pamiršta ir graži tradicija gruodžio pradžioje visą mokyklą puošti baltais karpiniais. Paskutinė prieš žiemos atostogas diena, jau tradiciškai projektinė Kultūrinio paveldo puoselėjimo diena, buvo pavadinta „Paveikslai atgyja“.

Tradicija tapo Atjautos akcijos prieš šv. Kalėdas, Gyvūnų globos akcija, kurios metu renkamas maistas beglobiams gyvūnams. Moksleiviai aktyviai įsijungė į respublikines prevencines akcijas.

Visa mokykla dalyvavo pavasarinėje aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“: apie 500 mokinių su mokytojais tvarkė Mokolų mikrorajono, Šešupės pakrančių teritorijas, o mokyklos skautai vyko tvarkyti Šunskų miško. Rudenį ir pavasarį buvo tvarkomi Tauro apygardos partizanų kapai, prižiūrima Vilkaviškio g. paplentėje esančio paminklo teritorija. Pavasarį  mokiniai aktyviai įsijungė į makulatūros rinkimo akciją  „Išsaugokime medį“.

Moksleiviai tradiciškai gražiai atstovavo mokyklai miesto renginiuose, parodose,  tokiose kaip „Netradicinės kalėdinės eglutės“, „Jurgeli meistreli“, piešinių, rašinio, dailiojo rašto, skaitovų konkursuose, valstybinių švenčių minėjimuose.

Kovo 11-oji mokykloje buvo pažymėta linksmu, patriotiniu renginiu: vyko klasių chorų šventė „Dainuoju Lietuvą”, kurioje visų 5-10 klasių chorai kūrybingai atliko burtų keliu atitekusias dainas apie Lietuvą, o renginį gražiai užbaigė mokytojų choro atliekama „Lietuva brangi“. Balandžio mėn. mokykla pakvietė būsimuosius mokinius – pirmokus, penktokus –  į renginius, kuriuose plačiai pristatoma mokykla, mokytojai veda nuotaikingas pažintines pamokas, savo veiklą pristato mokyklos būreliai. 

Jau tradicija tampa  Lietuvos „Šaltinio“ mokyklų futbolo komandų susitikimai vis kitame mieste. Šiais metais Raseiniuose varžėsi mūsų mokyklos  mergaičių komanda.

 Kas penkeri metai mokykloje vyksta labai garbingi „Molinės plunksnos“ apdovanojimai. Šiais metais šventė vyko gegužės mėn.  Penkios nominacijos mokiniams ir penkios  mokytojams sulaukė didžiulio rinkėjų aktyvumo, atsakomybės išrenkant pačius geriausius.

 Mokykla daug metų garsėjo savo dramos būreliais, statomais spektakliais. Šiais metais be veikiančio lėlių-marionečių būrelio, pastačiusio „Pelytę-Zitą“, atgimė mokinių dramos būrelis, kurio „Čipolinas“ suteikė daug malonių akimirkų ne tik aktoriukams, bet ir jų tėveliams bei visiems žiūrovams.

Žaismingi, kūrybingi ir smagūs tradiciniai pradinių klasių renginiai: pirmokų krikštynos, projektinės dienos, susitikimas su vaikiškų knygelių autore Zita Gaižauskaite, pirmokų „Abėcėlės šventė“, saugaus eismo būrelio kasmetinė akciją Mokolų mikrorajone ,,Būk matomas‘, „Sveikuoliukų“ būrelio organizuojamas tradicinis rytmetys kaimyninių lopšelių-darželių vaikams „Judu, kad augčiau sveikas“, ketvirtokų atsisveikinimas su pradine mokykla „Lik sveika, mokykla“.      

Didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatinimui ir socialinių įgūdžių ugdymui. Tuo tikslu organizuojamos paskaitos, kviečiami sveikatos priežiūros, teisėsaugos  specialistai.

Kasmet vis daugiau klasių įsijungia į miesto gražinimo akciją „Žydinčios gėlės miesto tiltui“.

Mokslo metai gražiai baigiami Geriausiųjų mokinių pagerbimo švente. Šiais mokslo metais ji įsijungė į didelį projektą „Trykšk, sveikatos šaltini!“. Tai smagi, įdomi, pilna judėjimo, sveikatinimosi įgūdžių įtvirtinimo diena.

 Jaunimo organizacijos – Jūrų skautai ir Ateitininkai – savo įvairiapuse veikla labai papildo mokyklos tradicijas, ugdo atsakingą, Tėvynę mylintį pilietį. Šiais metais mokyklos jūrų skautai organizavo 3-jų dienų respublikinę skautų stovyklą, patys dalyvavo įvairiose stovyklose, susitikimuose su įžymiais kraštiečiais.

Mokykla organizavo renginį, kuriame dalyvavo savivaldybės aštuntųjų klasių mokyklų mokiniai ir jų anglų kalbos mokytojai:  tai anglų kalbos konkursas „Šviesk kaip deimanatas“. Tikimasi, kad šis renginys taps tradiciniu.

Mokyklos bendruomenė skleidė informaciją apie savo veiklą internetiniame puslapyje, miesto spaudoje, organizavo darbų parodas, atliko kitus darbus.

Mokyklos taryba svarstė:

 1.  Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2013-2015 metų strateginį veiklos planą.
 2. 2013- 2015 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos perspektyvinę programą.
 3. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarką,
 4. 2013-2014 m.m. vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą.
 5. 2013-2014 mokslo metų ugdymo ir veiklos planus.

Mokytojų taryba svarstė:

 1. 1.  Ugdymo kokybės rezultatus.
 2. Plano įgyvendinimo lygį ir įtaką mokyklos bendruomenės sutelktumui ir mokyklos raidai.
 3. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarką.
 4. Klasės vadovo pareigybės aprašą.
 5. 2012-2013 m. plačiojo įsivertinimo išvadas, 2012-2013 m.m. vidaus audito ataskaitą.
 6. Reikalavimus mokinių elgesiui.
 7. Bendrus kalbos ugdymo reikalavimus.
 8. Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento skyriaus pažymas.
  1. 9.  Ugdymo proceso organizavimo ir mokyklos veiklos kryptis 2013-2014 mokslo metams.

2012 – 2013 m. m. miesto bei savivaldybės olimpiadų ir konkursų turuose laimėta 29 prizinės vietos. Aukštų rezultatų pasiekė įvairių klasių mokiniai ir juos rengę mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai: I. Martinaitienė, R. Berčiūnienė, A. Miliauskienė, D. Matulaitienė, L. Maurušaitienė, G. Barkevičienė, A. Brusokienė, Z. Marcinkevičienė, E. Vingelienė, R. Buckūnienė, S.Survilienė, V. Lenkauskienė, L. Miliauskienė, E. Kilikevičienė, O. Giedraitienė, A. Kalvaitienė

ir kiti mokytojai.

Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK-607. 2012-2013 m. m. mokykloje atliktas platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Pasirinkta tobulinti šiuos mokyklos veiklos vertinimo rodiklius: mokymasis bendradarbiaujant  (2.4.3.) ir  tėvų pagalba mokantis ( 4.5.1.). Siekiant kuo tiksliau išanalizuoti šių veiklos rodiklių privalumus ir trūkumus, atliktas giluminis auditas, pateiktos išvados.

Nustatyta, kad mokinių mokymosi kokybė priklauso  ne tik nuo moksleivių mokymo(si) organizavimo mokykloje, bet ir nuo mokinių tėvų pagalbos mokantis ( 4.5.1.). Iš surinktų duomenų analizės išaiškėjo, kad tėvai sistemingai įvairiomis formomis gauna išsamią informaciją apie jų vaikų mokymą(si) ir tobulėjimą, noriai dalyvauja tėvų susirinkimuose (bendruose susirinkimuose – 54,5%, klasės –  87,5 % ). Nemaža dalis mokinių tėvų (nuo 52% iki 60%) patenkinti mokymo kokybe, pedagogais, pritaria mokytojams dėl parinktų vaiko mokymuisi priemonių reikalingumo ir panaudojimo,  domisi vaiko mokymu(si), noriai bendradarbiauja su mokytojais, padedant  jų vaikams mokytis. 82% tėvų teigia, kad namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis, o beveik pusė apklaustų tėvų reguliariai kontroliuoja, ar vaikas paruošė namų darbus, teigia, kad jų vaikas pajėgus atlikti namų darbus pats, be jų pagalbos, namuose turi aiškias taisykles, kada ir kiek laiko vaikas ruošia namų darbus.

Atlikus veiklos rodiklio ,,Mokymasis bendradarbiaujant“ (2.4.3.) analizę paaiškėjo, kad  beveik pusė mokinių (45%)  klasėje geba ir noriai dirba įvairios sudėties ir dydžio grupėse, bet ne visada gabieji mokiniai linkę padėti silpniau besimokantiems, o šie nelinkę kreiptis pagalbos į grupės draugus. 48% mokinių teigia, kad patinka dirbti, mokytis kartu ir jaučia atsakomybę už savo ir savo grupės mokymąsi, jiems dirbant grupėse, mokytojai stebi mokinių veiklą ir, reikalui esant, jiems padeda. Nemažai mokytojų (44%) įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi, naudoja mokymosi bendradarbiaujant metodus. Mokymo bendradarbiaujant gerinimas yra naudingas ne tik efektyvinant mokymosi procesą, bet ir mokinių įgūdžių lavinimui. Todėl   pasiūlyta mokytojams daugiau naudoti bendradarbiavimo besimokant metodus: darbas grupėse, diskusijos, modeliavimas, projektas, debatai, demonstravimas, raktiniai žodžiai, ekspertų metodas, tyrimas, minčių lietus, minčių žemėlapis, durstinys ir kt.

Išvados:

 1. Veiklos rodiklis 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis – atitinka III lygį. Veikla patobulinta, anksčiau šio rodiklio veikla atitiko II lygį.
 2. Rodiklis 2. 4. 3. Mokymasis bendradarbiaujant. Ši veiklos sritis gali būti vertinama II – III lygiu, dar reikia tobulinti.

 

II. 2012-2013 M. M. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2013-2014 m.m. veiklos  tikslas ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į šalyje įgyvendinamos ugdymo turinio kaitos kryptis, į mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo išvadas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus bei mokyklos 2013-2015 metų strateginiame veiklos plane iškeltus pagrindinius siekius.   

     Sukurti saugią socialinę aplinką, užtikrinant kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir prieinamumą

Tikslas: užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir mokinių gebėjimų taikymą

 

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si):

-                             diferencijuojant ir individualizuojant  ugdymo procesą pagal kiekvieno mokinio gebėjimus išnaudojant ugdymo plano teikiamas galimybes;

-                              įgyvendinant reikalavimus šiuolaikinei pamokai, ugdymo turinį planuojant ir pritaikant konkrečios klasės (mokinio) gebėjimams;

-                             taikant mokymą(si) bendradarbiaujant;

-                             tęsiant netradicinių ugdymo formų diegimą;

-                             IT panaudojimą pamokose.

 

 1. Formuoti patrauklios mokyklos, gebančios suteikti kokybišką išsilavinimą

įvairių gabumų  mokiniams įvaizdį:

-          kuriant teigiamą mokyklos psichologinę ir socialinę aplinką;

-          tobulinant mokytojų kompetenciją įsivertinant;

-          įtraukiant tėvus  į mokyklos bendruomenės gyvenimą;

-          puoselėjant mokyklos kultūrinę aplinką;

-          garsinant mokyklos vardą olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kt.

 

 1. Perteikti ugdytiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, ir laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis.


III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil.Nr.

Tikslas

Uždaviniai

Priemonės

Atsakingi

Vykdymo data

Partneriai

Sėkmės kriterijai

1.
 
Užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir mokinių gebėjimų taikymą 1. Užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si):diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo procesą pagal kiekvieno mokinio gebėjimus išnaudojant ugdymo plano teikiamas galimybes;

Ugdymo turinio ir proceso planavimo dokumentų rengimas, analizė, tobulinimas J. KukukasR. BaronienėD. BalandienėA. Buraitienė Iki 2013 m. rugsėjo 13 d. Įvairios grupės, darbo komandos Planavime dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai, planai dera tarpusavyje, palaipsniui įgyvendinama nauja planavimo forma
Mokytojų tarybos posėdžiai:  ,,1-5 kl. mokinių rezultatų analizė”, ,,6-10 kl. mok. rezultatų analizė“, „Vasaros darbų rezultatų apibendrinimas. Ugdomosios veiklos org. ypatumai 2014-2015 m. m.“ J.Kukukas,R. Baronienė,D. Balandienė 2014 m. vasario, birželio, rugpjūčio  mėn. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniu specialistai Mokykla ir klasių bendruomenės analizuoja ugdymo rezultatus, numato galimybes jų gerinimui
Projekto ,,Pagalba mokiniui” organizavimas R. Baronienė,D. Balandienė 2012 m. rugsėjo – birželio mėn. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai,VGK Sudarytos sąlygos gauti dalykinę pagalbą kiekvienam mokiniui
Mokytojų pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų stebėjimas bei analizė (priedas Nr.4) J. KukukasR. BaronienėD. BalandienėA. Buraitienė Per mokslo metus Dalykų mokytojai, būrelių vadovai Suteikiama metodinė pagalba mokytojams, gerėja pamokos, neformaliojo ugdymo veiklos kokybė
Mokyklos bendruomenės veiklos aptarimas J. Kukukas Kiekvieną pirmadienį Pavaduotojai ugdymui, ūkio reikalams, ekonomistas, kt. darbuotojai Stebima ir įtakojama situacija mokyklos bendruomenėje
įgyvendinant reikalavimus šiuolaikinei pamokai, ugdymo turinį planuojant ir pritaikant konkrečios klasės (mokinio) gebėjimams; Sėkmingos pamokos bruožų analizė Administracijamokytojai – metodininkai Per mokslo metus Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Mokytojai dalinasi gerąja patirtimi, organizuojamos metodinės dienos savivaldybės mokytojams
Tiriamosios veiklos organizavimas R. Baronienė,D. Balandienė Per mokslo metus Pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai Atlikti adaptacijos, ugdymo kokybės, psichologinio klimato tyrimai, parengtos metodinės rekomendacijos
taikant mokymąsi bendradarbiaujant;  Metodinės tarybos efektyvi veikla R. Baronienė Per mokslo metus A.Brusokienė, metodinių grupių pirmininkai Skatinama kūrybiška pedagogų partnerystė
Dalyvavimas projekte ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)” R. Baronienė Per mokslo metus Mokytojai Išbandomos naujos kvalifikacijos formos (mini mokymai)
 

 

 

 

 

tęsiant netradicinių ugdymo formų diegimą; Ugdymo organizavimas kitoje aplinkoje, eksperimento svarba gamtamoksliniame ugdyme Administracija Per mokslo metus Pradinio ugdymo, biologijos mokytojai Išsiaiškinamos sėkmingiausios aplinkos ugdymui
Projektinės veiklos organizavimas Administracija Birželio mėn. Mokytojai, klasių auklėtojai Visi mokiniai dalyvauja projektinėje veikloje,  skatinamas mokinių kūrybiškumas
Pamokų – koncertų , paskaitų, popiečių organizavimas A.Buraitienė Per mokslo metus Mokytojai, 1-10 klasių mokiniai Skatinamas mokytojo pakeitimas aktoriumi, muzikantu ir kt.
 IT panaudojimą pamokose. Efektyvus IT panaudojimas pamokose R. BaronienėD. Balandienė Per mokslo metus Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Naudojamos IT programos pamokose įtakoja mokinių ugdymosi kokybę
4 kabinetai aprūpinami multimedia A.VaznysA.Talalajevas 10,11 mėn. Metodinė taryba 75% mokomųjų kabinetų pilnai aprūpinti  IT priemonėmis
2.Formuoti patrauklios mokyklos, gebančios suteikti kokybišką išsilavinimą įvairių gabumų mokiniams, įvaizdį:kuriant teigiamą mokyklos psichologinę ir socialinę aplinką;  Ženklo, uniformos įvedimas A.BuraitienėR. Baronienė 10-06 mėn. Mokiniai, mokinių tėvai Stiprėja mokinių tapatumo jausmas
Mokyklos erdvių jaukinimas J. KukukasA.Vaznys Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Puoselėjamos išorinės ir vidinės mokyklos erdvės, mokykla tampa unikaliu mikrorajono centru
Mokymosi krūvių reguliavimo problemų analizė (priedas Nr.6) D. Balandienė Per mokslo metus Metodinės grupės, mokinių taryba Stebimas ir įtakojamas kokrečios klasės ir mokinio mokymosi krūvis
Sveikos aplinkos mokykloje kūrimas (priedas Nr.7) R. Baronienė Per mokslo metus V. Bašinskienė Formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai
tobulinant mokytojų kompetencijų įsivertinimą; Mokytojų tarybos posėdis „Aukštesnė mokytojų kompetencija – sėkmės veikloje garantavimas“ J. Kukukas,R. BaronienėD. Balandienė 2014 m. vasario mėn. Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniu specialistai Atlikta mokytojui svarbių kompetencijų analizė, namatyta kryptis tobulėjimui
Mokytojų kompetencijų vertinimo sistemos sukūrimas Administracija Per mokslo metus Metodinė taryba Visi mokytojai atlieka savo kompetencijų įsivertinimą
 įtraukiant tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą 1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimas5-10 klasių mokinių tėvų susirinkimas J.KukukasR. BaronienėD. Balandienė 2013m. spalio mėn. 1-10 klasių mokinių tėvai, dalyko  mokytojai Tėvams pateikiama mokyklos gyvenimo, švietimo, teisinė ir kt. aktualiausia informacija
Atvirų durų dienos mokinių tėvams organizavimas Administracija 2014m. vasario – kovo mėn. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Mokytojai sužino tėvų lūkesčius, aptariamos individualios situacijos, tėvai tampa mokytojais
puoselėjant mokyklos kultūrinę aplinką; Mokyklos simbolikos puoselėjimas A.Buraitienė Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Atnaujinama mokyklos vėliava, dalis renginių pradedami mokyklos himno atlikimu
Įsitraukimas į sprendimų darymą Administracija Per mokslo metus Įvairios darbo grupės, mokyklos profsąjunga Sprendimai priimami laikantis subsidiarumo principo
Tarpkultūrinės įvairovės puoselėjimas J. Kukukas Per mokslometus Mokyklos bendruomenės nariai Mokykloje gerai jaučiasi romų tautybės mokiniai
garsinant mokyklos vardą olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kt. Renginių savivaldybės įstaigų vaikams ir mokiniams organizavimas R. BaronienėA.BuraitienėD. Balandienė 10-05 mėn. Z. KubilienėE. KilikevičienėV.KalinauskienėS.Survilienė

Z.Marcinkevi-čienė

E.Vingelienė

ir kt.

Mokykla organizuoja 4 renginius priešmokyklinio ugdymo vaikams, 1-4, 8 klasių mokiniams
Visų dalykų mokytojų dalyvavimas neformaliojo ugdymo veikloje J. Kukukas Per mokslo metus Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Visi mokytojai dalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje
3.Perteikti ugdytiniams tautinės ir etninės kultūrospagrindus, Europos ir pasauliohumanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis Neformaliojo ugdymo organizavimas (priedas Nr.2) A.  Buraitienė Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Puoselėjamos mokyklos tradicijos, skatinami nauji požiūriai, idėjos
Bibliotekos veikla (priedas Nr. 9) L.Žmuidaitė Per mokslo metus Mokyklos bendruomenės nariai Mokyklos biblioteka – informacinis centras, mokyklos bibliotekininkės aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime

 

 

Priedas Nr. 1

MOKYKLOS VADOVŲ DARBO PASISKIRSTYMAS

 

Mokyklos direktorius J. Kukukas

 

 1. Organizuoja mokyklos bendruomenės darbą pagal mokyklos strateginį ir metinį veiklos planą.
 2. Vadovauja mokytojų tarybai, kuruoja kitų savivaldos institucijų darbą.
 3. Rūpinasi kadrų klausimais.
 4. Tvirtina tvarkaraščius, ugdymo planą, mokyklos veiklos planą, darbo pasiskirstymą tarp mokyklos bendruomenės narių, grafikus, pamokų paskirstymą, tarifikaciją, tabelius ir kt.
 5. Pirmininkauja mokytojų tarybos posėdžiams, organizuoja ir vykdo administracijos pasitarimus.
 6. Kontroliuoja, kaip vykdomi aukštesnių organizacijų įsakymai ir nutarimai. Vykdo direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir ūkio reikalams, kūno kultūros ir žmogaus saugos mokytojų veiklos kontrolę.
 7. Prižiūri raštinės ir mokyklos valgyklos veiklą.
 8. Organizuoja ir kuruoja mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų saugos veiklą.
 9. Rūpinasi mokyklos materialinės bazės turtinimu, palaiko ryšius su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

10. Kuruoja mokyklos projektinę veiklą. Kartu su pavaduotojais ugdymui priima sprendimus dėl galimybių dalyvauti įvairiuose projektuose.

11. Organizuoja mokyklos strateginio veiklos plano rengimą.

12. Rengia mokyklos metinės veiklos analizę.

13. Paskirsto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus ir kitus pažymėjimus bei ruošia ataskaitas.

14. Rengia atestacijos programą, kuruoja mokytojų veiklos vertinimą.

15. Rūpinasi  sveikatos, traumų, higienos normų laikymosi klausimų sprendimu.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Balandienė

 

 1. Registruoja ligos lapelius, kas mėnesį sudaro darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 2. Fiksuoja pedagogų trumpalaikius pamokų praleidimus, rūpinasi mokytojų vadavimu.
 3. Kuruoja socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, matematikos, fizikos, informatikos, biologijos, geografijos, chemijos, ekonomikos, technologijų mokytojų veiklą; prižiūri ir vertina šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbą.
 4. Kuruoja 7-10  klasių veiklą.
 5. Prižiūri elektroninio dienyno pildymą.
 6. Planuoja ugdymo turinį, organizuoja ugdymo procesą, sudaro mobilias grupes pagal kuruojamas klases.
 7. Renka ir sistemina informaciją pagal kuruojamų klasių grupes, analizuoja mokymosi rezultatus bei elgesį.
 8. Komplektuoja ir perkomplektuoja (reikalui esant) 7-10 klases.
 9. Rengia metinio veiklos plano ir veiklos plano mėnesiui dalis pagal kuruojamas sritis.
 10. Kuruoja įvairių švenčių ir masinių renginių organizavimą.
 11. Prižiūri mokyklos statistinių duomenų bazės tvarkytojų veiklą, atlieka migracijos apskaitą.

12. Kuruoja mokyklos įsivertinimo darbo grupės veiklą.

13. Prižiūri nemokamą mokinių pavėžėjimą, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

14. Organizuoja pagrindinio ugdymo patikros vykdymą.

15. Skatina projektinę veiklą.

16. Organizuoja mokinių tėvų susirinkimus ir atvirų durų dienas pagal kuruojamas klases.

17. Organizuoja mokinių budėjimą mokykloje.

18. Prižiūri mokinių krūvio reguliavimo sistemą, kuruoja ugdymą karjerai.

19. Kuruoja IKT panaudojimą bendruomenės veikloje.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Baronienė

 

 1. Kuruoja mokyklos ugdymo ir veiklos plano rengimą.
 2. Ruošia mokyklos veiklos planą mėnesiui.
 3. Rengia mokyklos pedagoginių darbuotojų pamokų paskirstymo dokumentus.
 4. Kuruoja pradines klases, pailgintos darbo dienos grupės veiklą, lietuvių k., anglų k., vokiečių k., rusų k., muzikos, dailės, choreografijos mokytojų veiklą; prižiūri ir vertina šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbą.
 5. Organizuoja būsimų pirmokų surašymą, kuruoja 1-6 klasių mokinių veiklą, komplektuoja ir perkomplektuoja (reikalui esant) šias klasių grupes.
 6. Planuoja ugdymo turinį, organizuoja ugdymo procesą, sudaro mobilias grupes pagal kuruojamų klasių grupes.
 7. Prižiūri elektroninio dienyno pildymą.
 8. Kuruoja Metodinės tarybos veiklą.
 9. Organizuoja mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginius mokykloje.
 10.  Kuruoja įvairių švenčių ir masinių renginių organizavimą.
 11. Prižiūri mokyklos internetinę svetainę, rūpinasi viešosios informacijos apie mokyklą sklaida.
 12. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.
 13. Organizuoja ir vykdo mokinių mokymąsi namuose.

14. Kuruoja bibliotekos veiklą. Prižiūri vadovėlių, mokymo priemonių užsakymą.

15. Dalyvauja vidaus audito veikloje.

16. Kuruoja visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojo padėjėjo, psichologo veiklą.

17. Prižiūri mokinių maitinimą.

18. Dalyvauja patikrinimų vykdyme.

19. Skatina projektinę veiklą, IKT panaudojimą bendruomenės veikloje.

20. Organizuoja mokinių tėvų susirinkimus ir atvirų durų dienas pagal kuruojamas klases.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams A. Vaznys

 

 1. Organizuoja ir kontroliuoja pagalbinio personalo darbą. Pildo pagalbinio personalo tabelius.
 2. Užtikrina ir palaiko nuolatinę tvarką ir švarą mokyklos patalpose, teritorijoje.
 3. Rūpinasi mokyklos patalpų remonto darbais bei patalpų paruošimu naudojimui.
 4. Organizuoja seminarus darbuotojams saugumo technikos bei saugos darbe klausimais, supažindina  su mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei saugos instrukcijomis.
 5. Užtikrina priešgaisrinę saugą, tvarko elektros ūkį, rūpinasi, kad mokyklos patalpose elektros energija būtų naudojama taupiai ir racionaliai.
 6. Inventorizuoja materialines vertybes, rūpinasi jų įsigijimu, tikslingu panaudojimu, palaiko ryšius su Marijampolės savivaldybės ūkio departamentu.
 7. Rūpinasi šilumos mazgo paruošimu ir taupiu bei racionaliu šilumos naudojimu mokyklos patalpose.
 8. Užtikrina taupų vandens naudojimą mokykloje, vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemos tvarkingumą.
 9.  Palaiko ryšius su maitinimo įstaiga ,,Marijampolės maistas”.

 

Neformaliojo ugdymo organizatorė A. Buraitienė

 1. Sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.
 2. Kuruoja įvairių švenčių ir masinių renginių organizavimą.
 3. Skatina projektinę veiklą.
 4. Dalyvauja metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 5. Rengia metinės veiklos programos ir veiklos plano mėnesiui dalis pagal kuruojamas sritis.
  1. Organizuoja mokytojų budėjimą mokykloje.
  2. Prižiūri mokinių savivaldos organizacijų veiklą.
  3. Kuruoja jaunimo organizacijų (mokyklos ateitininkų ir jūrų skautų) veiklą.

 

_____________________________________________________

 

 

Priedas Nr. 2

 

NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

Neformaliojo ugdymo tikslas –  sąlygų asmenybės kūrybiškumui sudarymas, pilnaverčio visuomenės nario formavimas.

Uždavinai:

1.  Organizuoti mokyklos bendruomenės kultūrinį gyvenimą.

2. Skatinti pilietines iniciatyvas, demokratišką požiūrį, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti.

3.  Formuoti vertybines nuostatas.

4. Sudaryti sąlygas skleistis kūrybinėms idėjoms, naujovėms.

 

Eil.Nr.

Veiklos turinys

Terminai

Dalyviai

Atsakingi vykdytojai

Pastabos

1. Mokslo ir žinių dienos šventė 09 mėn. Mokyklos bendruomenė A. Buraitienė
2. Europos kalbų dienos paminėjimas 09 mėn. Mokyklos bendruomenė Kalbų mokytojai
3. Mokyklos kompozicijos pristatymas  ,,Sūduvos kraitėje 2013” 10 mėn. Mokyklos bendruomenė A.Buraitienė
4.  ,,Auksinio rudenėlio” šventė 10  mėn. 5-10 kl. mok. A.BrusokienėI. Martinaitienė
5. Sporto šventė 10 mėn. 3-4 kl. mok. Z. MarcinkevičienėE. Vingelienė
 6. Mokyklos diena 10 mėn. Mokyklos bendruomenė A.Buraitienė
7. Pirmokų krikštynos 10 mėn. 1 kl. mok. V. Kalinauskienė
8. Gyvūnų globos dienos paminėjimas. Akcija ,,Padėkime gyvūnų globos namams” 10 mėn. Mokyklos bendruomenė S. KukukienėO. Giedraitienė
9. Renginys ,,Mažieji mūsų draugai” 10 mėn. 1-4 kl. mok. R. Pudžemienė
10. Tauro apygardos partizanų kapų tvarkymas, paminklo žuvusiems už Tėvynės laisvę partizanams aplinkos priežiūra 10 mėn.04 mėn. 9-10 kl. mok. A. PaplauskienėJ. PautienienėA.Buraitienė
11. Tolerancijos diena 11 mėn. Mokyklos bendruomenė A.Buraitienė
12. Projektinė diena ,,Būkime tolerantiški” 11 mėn. 1-4 kl. mok. V. Šapalienė
13. Rytmetys ,,Judu, kad augčiau sveikas” 11 mėn. 1 kl. mok. V.Kalinauskienė
14. Olimpiadų, konkursų organizavimas Per mokslo metus Mokiniai Mokytojai, administratoriai
15. AIDS dienai skirtų renginių savaitė 11-27 – 12-04 Mokyklos bendruomenė S. Kukukienė,soc. pedagogės
16. Projektinė diena ,,Šv. Kalėdų belaukiant…” 12 mėn.21 d. 5-10  kl. mok. A. Buraitienė
17. Projektinė diena ,,Lietuvių tradicijos” 12 mėn. 1-4 kl. mok. Pradinių klasių mokyt.
18. Adventinė popietė ,,Vaistas nuo nusivylimo” 12 mėn. 5-10 kl. mok. E. JokubaitytėA. Paplauskienė
19. Kalėdiniai renginiai 12 mėn. Mokyklos bendruomenė A. Buraitienė Pagal atskirą planą
20. Meninio skaitymo konkursas 01 mėn. 5-10 kl. mok. A.Miliauskienė
21. Abėcėlės šventė 12 mėn. 5 kl. mok. Rusų kalbos mokytojos
22. Mažųjų matematikų olimpiada 01 mėn. 3-4 kl. mok. Z. Marcinkevičienė
23. Meninio skaitymo konkursas ,,Žodžių pynė” 01 mėn. 1-4 kl. mok. V.Lenkauskienė
24. Projektinių ir kitų  mokinių darbų paroda 02 mėn. 1-10 kl. mok. R. Baronienė
25. Epistolinio rašinio konkursas 02 mėn. Mok. iki 15m. Lietuvių kalbos mokytojos
26. Meninio skaitymo konkursas rusų kalba 02 mėn. 6-10 kl. mok. Rusų kalbos mokytojos
27. Viktorina ,,Mano Lietuva” 02 mėn. 5-10 kl. Istorijos mokytojos
28. Kviečiame į šaltiniečių būrį 02 mėn. 4 kl. mok. Anglų kalbos mokytojos
29. Renginys, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti 02 mėn. 5-10 kl. mok. Lietuvių kalbos mokytojos
30. Projektinė diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti ,,Mes-Lietuvai” 02,03 mėn. 1-4 kl. mok. V. Lenkauskienė
31. Mokinių idėjų mugė 03 mėn. 5-10 kl. mok. Technologijų mokytojai
32. Gavėnios susikaupimo popietė ,,Kaip norite” 04 mėn. Mokyklos bendruomenė E. Jokubaitytė
33. Lietuviškos dainos kokursas ,,Dainuoju Lietuvai” 03 mėn. 1-10 kl. A.Buraitienė
34. Projektinė diena ,,Užgavėnių tradicijos” 03 mėn. 1-4 kl. mok. Z.MarcinkevičienėE.Vingelienė
35. Lėlių teatro spektaklio premjera 03 mėn. Būrelio nariai L. Maurušaitienė
36. Užgavėnių šventė 03 mėn. Mokyklos bendruomenė  A. Buraitienė,L. Maurušaitienė,menų mokytojos
37. Žemės dienai skirti renginiai 03.17-21 Mokyklos bendruomenė A.Kalvaitienė, dalykų mokytojai
38. Dalyvavimas tarptautiniame matematikų konkurse ,,Kengūra” 03 mėn. 5-10 kl. mok. Matematikos mokytojos
39. Easter fun 03 mėn. Anglų ir vokiečių klb. mokytojos
40. Projektinė diena ,,Būk saugus kelyje” 04 mėn. 1-4 kl. mok. R. Berčiūnienė
41. Raštingiausio mokinio, mokytojo konkursas 04 mėn. 5-10 kl., mokytojai Lietuvių kalbos mokytojos
42. Raštingiausio pradinuko rinkimai 04 mėn. 1-4 kl. mok. E. VingelienėZ. Marcinkevičienė
43. Darbų paroda ,,Jurgeli, meistreli…” 04 mėn. Mokiniai ir mokytojai D. Matulaitienė
44. Linksmoji viktorina ,,Apie Rusiją linksmai” 04 mėn. 6-10 kl. mok. Rusų kalbos mokytojos
45. Anglų kalbos olimpiados 04 mėn. 3,4 kl. mok. Anglų kalbos mokytojos
46. Lietuvos ,,Šaltinio” vardo mokyklų susitikimas 04 mėn. 5-10 kl. mok. A.Buraitienė
47. Šventė ,,Lik sveika, pradine” 05 mėn. 4 kl. mok. Z.MarcinkevičienėR.Pudžemienė
48. ,,Abėcėlės šventė” 04 mėn. 1 kl. mok. E.KilikevičienėR.Berčiūnienė
49. Nerūkymo dienos paminėjimas 05 mėn. Mokyklos bendruomenė S. Kukukienė
50. Projektinė diena ,,Sveikatingumo diena” 05 mėn. 1-4 kl. mok. V. Kalinauskienė
51. Darbų paroda, skirta Šeimos dienai 05 mėn. 5-10 kl. Technologijų mokytojai
52. Sveikatingumo projektas ,,Trykšk, sveikatos šaltini” 05 mėn. Mokyklos bendruomenė A.Buraitienė
53. Aštuntų klasių mokinių savivaldybės olimpiada 05 mėn. 8 kl. mok. Anglų kalbos mokytojos
54. Gyvūnų mylėtojų šventė 05 mėn. 1-4 kl. mok. R.Pudžemienė
55. Renginys ,,Protų kalvė” 05 mėn. 4 kl. savivaldybės mok. E.Kilikevičienė
56. Dramos būrelio spektaklio premjera 05 mėn. Būrelio nariai I.Martinaitienė
57. Mokinių ir mokytojų apdovanojimų už 2012-2013 m. m. rezultatus vakaras 06 mėn. Mokyklos bendruomenė A. Buraitienė
58. Atsisveikinimo su mokykla renginys 05, 06 mėn. Mokyklos bendruomenė I.MečkauskaitėL.MiliauskienėZ.Kubilienė
59. ,,Paskutinuio skambučio” šventė 06 mėn. 10 kl. L. Maurušaitienė
60. Projektas ,,Mano augintinis” 06 mėn. Mokyklos bendruomenė S. KukukienėO. Giedraitienė
61. Tarpklasinių ir tarpmokyklinių varžybų organizavimas ir dalyvavimas jose. Per mokslo metus Per mokslo metus Per mokslo metus
62. Projektinės veiklos organizavimasSveikatingumo projektas „Augu sveikas ir saugus“ Per mokslo metus 1-4 kl. mok. Per mokslo metus
63. Mokslo populiarinimo projektas „Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai Lietuvoje“ 2013-09-01 – 2014-02-01 4-7 kl. mok. S.Survilienė

 

 

 

Neformaliojo ugdymo organizatorė                                                 A. Buraitienė

 

 

 

                        Priedas Nr. 3

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAS. Kūrybinė pedagogų partnerystė – prielaida ugdymo kokybės užtikrinimui.

 TIKSLAS. Siekiant metodinės veiklos tikslingumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo, tobulinti ugdymo, kuris tenkintų kiekvieno mokinio poreikius, organizavimą.

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi Rezultatai
1 uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą.
1.1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose – geros pamokos kriterijai. Savišvieta. Per mokslo metus Metodinė taryba Visi  metodinės tarybos nariai dalyvavo mokyklos ar kitų švietimo įstaigų organizuotuose seminaruose.
1.2 Gerosios patirties iniciavimas ir aptarimas (atviros pamokos, pranešimai, metodinės diskusijos, praktikumai). Per mokslo metus Metodinė taryba Skatintos įvairios patirties sklaidos formos.
1.3. Diagnostinių testų, PUPP rezultatų analizė. Gegužė Metodinė taryba Įvertinti ugdymo turinio pritaikymo įvairių gebėjimų mokiniams rezultatai.
1.4. Metodinės dienos „Mokymo ir mokymosi metodų tinkamas parinkimas yra mokinio sėkmės garantas“. Vasaris Metodinė taryba Patirties taikymas praktikoje.
1.5. Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio aptarimas. Sausis A.Mykolaitienė, A.Vaznys Parengtas reikalingų  vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas.
1.6. Mini mokymai (ES lėšos) mokytojams ir vyr. mokytojams. Per mokslo metus R.BaronienėA.Brusokienė Asmeninis profesinis tobulėjimas
2 uždavinys. Ieškoti būdų ir formų gabių ir mokymosi sunkumų turinčių vaikų ugdymo (-si) tobulinimui.
2.1. Pamokų netradicinėje aplinkoje organizavimas ir pristatymas. Balandis Metodinių grupių pirmininkai Pasidalinta gerąja patirtimi organizuojant ir vedant pamokas.
2.2. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose –būdai ir formos vaikų ugdymui tobulinti. Savišvieta. Per mokslo metus Metodinė taryba Visi metodinės tarybos nariai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, ieškant būdų ir formų vaikų ugdymui tobulinti.
2.3. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo programų rengimo aptartis. Programų suderinimas. BirželisRugpjūtis R.BaronienėA.Buraitienė Parengtos ir suderintos dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo programos.
2.4. Susirinkimas „2014-2015 m.m.mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas, pasiūlymų rengimas“. Gegužė A.Baronienė.A. Brusokienė Parengti siūlymai ir priimti susitarimai dėl mokyklos ugdymo plano rengimo formuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį.
2.5. Seminaras pagal mokyklos mokytojų pageidavimus. Kovas A.Brusokienė Visi mokyklos pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginyje.
5.6. Diskusija „Virtualių seminarų medžiagos panaudojimas pamokose ugdant įvairių gebėjimų mokinius“. Lapkritis A.Brusokienė Paidalijimas gerąja patirtimi.
5.7. Supervizijų metodika „Mokinių lankomumas lemia mokymosi kokybę“. Spalis A.BrusokienėD.Matulaitienė Ieškoma būdų ir formų siekiant mokymo (-si) kokybės.
3 uždavinys. Organizuoti sistemingą mokyklos veikos  įsivertinimą.
3.1. Metodinės tarybos metinės veiklos plano rengimas. Rugpjūtis A.Brusokienė Remiantis metodinių grupių rekomendacijomis parengtas metodinės tarybos veiklos plano projektas.
3.2. Metodinės tarybos pasitarimas „Dėl mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo“. Gegužė A.Brusokienė Parengta mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo ataskaita.
3.3. Metodinių grupių bei metodinės tarybos 2014m. veiklos planų įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas. Birželis Metodinių grupių pirmininkai.A.Brusokienė Atliktas įsivertinimas. Numatytos gairės kitų metų planavimui.
4 uždavinys. Kurti savitą mokyklos kultūrą.
4.1. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos respublikos Punsko gimnazija. Spalis A.Brusokienė Vyko bendradarbiaujančių mokyklų mokytojų ir mokinių susitikimas, patirties sklaida.
4.2. Išvyka į Keturvalakių pagrindinę mokyklą. Metodinės patirties sklaida. Lapkritis A.Brusokienė Pasidalinta gerąja mokytojų patirtimi.
4.3. Profesinės kompetencijos tobulinimas-  „Turiningas laisvalaikis- asmenybės tobulėjimo pagrindas.“ Birželis A.Buraitienė Mokytojų veiklos įsivertinimas netradicinėje aplinkoje.
4.4. Vakaronė „Marga tarmių pynė“ Mažeikiuose (pagal projektą) Spalis A.BuraitienėA.Brusokienė Susipažinsime su atskirų Lietuvos regionų etnokultūriniu paveldu.

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                Aušra Brusokienė

Priedas Nr. 4

VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS

 

Veiklos stebėsenos tikslas – ugdymo proceso ir kaitos, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti, analizė ir vertinimas.

Uždaviniai:

 1. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių mokyklos tikslų bei uždavinių įgyvendinimą.
 2. Analizuoti, vertinti ugdymo ir veiklos plano kokybę, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą.
 3. Skatinti iniciatyvas, inovatyvių metodų panaudojimą, pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką.
 4. Kaupti medžiagą mokytojų darbo vertinimui, teikti reikiamą ir efektyvią pagalbą mokytojui.

 

Eil.Nr.

Veiklos turinys

Terminai

Dalyviai

Atsakingi vykdytojai

Pastabos

1. Ugdymo turinio planavimo dokumentų derinimas Iki rugsėjo13 d. Mokytojai Pavaduotojos ugdymui
3. Pagilinto anglų kalbos ugdymo programos patikra 12 mėn. 5-8 kl. dirbantys anglų kalbos mokytojai R. Baronienė
4. Naujai atvykusių mokinių vertinimo adaptaciniu periodu patikra 10 mėn. Mokytojai, auklėtojai R. Baronienė
5. Kalbos puoselėjimo patikra 10, 11 mėn. Visų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai R. Baronienė,D. Balandienė
6. Integruoto ugdymo patikra 1-as pusm.2-as pusm. Anglų k. ir inform. techn. mokytojaiTechnologijų ir inform. techn. mokytojai;Pradinio ugd. mok. R. BaronienėD. Balandienė

 

 

 

R. Baronienė

7. Klasių auklėtojų darbo su mokinių tėvais būdai ir formos, jų efektyvumas 10, 03 mėn. 1-10 klasių auklėtojai Pavaduotojos ugdymui
8. Teminė patikra „IT programų įtaka ugdymosi kokybei“ 12-01 mėn. Visų dalykų mokytojai, pagalbo smokiniui specialistai Pavaduotojos ugdymui
10. Pažangos ir pasiekimų vertinimo patikra 01, 02 mėn. Dalykų mokytojai, kl. auklėtojai Administratoriai
11. Elektroninio dienyno, asmens bylų pildymo patikra Per mokslo metus Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai Administratoriai
12 Pirmą kartą aukštesnei kategorijai besiatestuojančių pedagogų veiklos vertinimas Per mokslo metus Dalykų mokytojai Administratoriai
13. Mokinių mokymosi krūvių optimizavimo priemonių plano efektyvumas Per mokslo metus Mokytojai, klasių auklėtojai D. Balandienė
14. 4, 8, 10 kl. mokinių žinių patikra 05 mėn. Pradinių klasių, lietuvių k., užsienio k., matematikos mokytojos Pavaduotojos ugdymui
17. Vertinamos veiklos grįžtamoji kontrolė 05 mėn. Vertinti mokytojai Administratoriai
18. 2012-2013 m. m. veiklos įgyvendinimo analizė, darbo įsivertinimas 06 mėn. Pavaduotojos ugdymui J. Kukukas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               R. Baronienė

 

 

 

       Priedas Nr. 5

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS

 

Tikslas – atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 • numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą;
 • stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę;
 • teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę;
 • didinti mokyklos personalo kompetenciją, skatinti savo paties refleksiją.

 

Etapai Veikla Atlikimo laikas Atsakingas
1. Pasirengimas įsivertinti 1. Įsivertinimo grupės formavimas.2. Įsivertinimo proceso  aptarimas.3. Numatoma įsivertinimo tikslas ir uždaviniai.4. Įsivertinimo organizavimo plano sudarymas.

5. Reikalingos medžiagos  plačiajam auditui atlikti parengimas.

6. Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą.

09 mėn. D. Balandienė,grupės vadovė                                         V.LenkauskienėVAK grupės nariai.

 

V.Kalinauskienė

 

2. Platusis įsivertinimas 1.Pasirengimas vykdyti platųjį auditą.

2.Atliekamas platusis auditas.

3.Gautų duomenų apdorojimas ir analizė.

4. Mokyklos veiklos privalumų ir trūkumų nustatymas.

5. Plačiojo įsivertinimo rezultatų skelbimas mokyklos bendruomenei.

 

6. Srities pasirinkimas giluminiam įsivertinimui.

10-11 mėn

 

 

 

 

Pedagogų tarybos posėdyje

D. Balandienė, V.Lenkauskienė, VAK grupės nariai.Mokyklos mokytojaiVA grupės nariai.

 

 

D. Balandienė,

Grupės vadovė                                         V.Lenkauskienė

Mokyklos mokytojai

3. Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas 1.Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius suformavimas.2. Suformuluotos problemos nusakančių veiklos rodiklių antrojo ir ketvirtojo lygio iliustracijų kūrimas darbo grupėse,3. Vertinimo šaltinių ir metodų , instrumentų numatymas.

4. Duomenų rinkimo vykdymas.

5. Gautų duomenų apdorojimas ir analizė.

 

6. Duomenų  apibendrinimas, rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijomis.

7. Audito ataskaitos ir veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimas.

 

 02- 05 mėn. D. Balandienė,VAK grupės vadovėSudarytos darbo grupės
4. Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas pateikimas 1.VAK  grupės atsiskaitymas mokyklos bendruomenei apie VA procesą ir rezultatus.2. Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei gerinti pateikimas.

 

06 mėn. VAK grupės vadovė                                         V.Lenkauskienė

 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  grupės vadovė                            Virginija Lenkauskienė

 

 

Priedas Nr. 6

 

                          MOKINIŲ UGDYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO  VEIKLOS PLANAS

 

     Tikslas – mokymosi krūvio optimizavimas.

Uždaviniai:

 • Skatinti mokymosi motyvaciją pamokose, gerinti pamokinę veiklą;
 • Reguliuoti mokinio darbo krūvį, namų darbų užduotis;
 • Sudaryti mobiliąsias grupes pagal mokinių gebėjimus ir poreikius.

 

Eil.Nr.             Veiklos kryptis      Laikas        Vykdytojai          Pastabos
1.

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

1.

 

 

          Ugdymo procesasUgdymo plano, maksimaliaitenkinančio moksleiviųugdymosi poreikius, sudarymas.

 

Racionalaus pamokų ir

papildomojo ugdymo tvarkaraščių sudarymas.

Pagrindinio ugdymo patikrinimo

analizė, pagalba dėl tolimesnio

mokymosi.

Kontrolinių darbų grafiko sudarymas.

Administracijos posėdžiai:

,,Maitinimo ir higienos normų

įgyvendinimo problemų analizė“.

,,5-jų klasių mokinių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos problemų analizė“.

              Tyrimai

 1,5  klasių mokinių adaptacijos problemos ir pagalbos teikimas.

 

8,10 klasių mokinių tolimesnis mokymasis.

 

Ugdomosios veiklos priežiūra

 

5 kl. mokinių vertinimo adaptacijos periodu patikra.

 

1-kų psichologinės savijautos įvertinimas.

 

Ugdymo turinio ir ugdymo diferencijavimo patikra 5-8 klasėse.

Pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimo patikra 5-10 kl.

Namų darbų krūvio patikra 5,8 klasėse.

Metodinė veikla.

Teminių planų ir individualių programų, numatant krūvio reguliavimo priemones, sudarymas.

Diskusija ,,Mokinių ugdymo problemų analizė ir pagalbos teikimo alternatyvos“.

 

Sąveikos ,,Šeima-mokykla užtikrinimas“

Bendrieji tėvų susirinkimai:

1-4 kl.,

5-10 kl.

 

05-08 mėn.

 

09 mėn.

 

 

12, 02 mėn.

 

 

 

Kiekvieną mėn.

 

11 mėn.

05 mėn.

 

11 mėn.

 

 

 

09-10 mėn

 

 

10-11-02 mėn.

 

 

 

10 mėn.

 

 

11 mėn.

 

 

12 mėn.

 

 

02 mėn.

 

 

Per mokslo metus

 

08, 09 mėn.

 

 

 

03 mėn.

 

 

 

 

 

10 mėn.

 

 

 

R.Baronienė,D. Balandienė,ugd.plano rengimo

grupė

A. Talalajevas,

Administracija

 

J. Kukukas

D. Balandienė,

pedagogai

 

D. Balandienė

 

 

S. Kukukienė

V. Bašinskienė

 

R. Baronienė

D. Balandienė

 

 

A.Liepinienė

E. Penkauskienė,

R. Bliūdžiuvienė

D. Balandienė

R. Bliūdžiuvienė

A. Liepinienė

 

 

Administracija

 

 

R. Baronienė

R. Bliūdžiuvienė

 

D. Balandienė

R. Baronienė

 

R. Baronienė

D. Balandienė

 

R. Baronienė

D. Balandienė

 

Direkt.pavad. ugdymui

 

 

D. Balandienė,

pedagogai

 

 

 

 

 

R. Baronienė

D. Balandienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                             Dalė Balandienė

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Priedas Nr. 7

 

           MOKYKLOS SVEIKATINIMO VEIKLOS PLANAS

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

 1. Gerinti sveikatos kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 3. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.

 

Data

Priemonės

Atsakingas

Pastabos

1.

2.

3.

4.

9-10 mėn.

Sveikatos formos Nr.027-1\a surinkimas, analizė

V.Bašinskienė,

Kl.auklėtojos

9 mėn.

Moksleivių fizinio pajėgumo grupių sudarymas, duomenų pateikimas kūno kultūros mokytojams

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Informacijos kūno kultūros mokytojams teikimas apie mokinių galimybę dalyvauti sporto varžybose, remiantis jų sveikatos pažymų duomenimis.

V.Bašinskienė

9 mėn.

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinių komplektavimas

V.Bašinskienė

9 mėn.

Akcija ,,Mokyklinė kuprinė” 2-ų klasių moksleiviams” Kuprinių svėrimas ir praktiniai užsiėmimai

V.Bašinskienė

9 mėn.

Stendas pasaulinei širdies dienaiAkcija pedagogams AKS matavimas

V.Bašinskienė

Nuo 9 val. iki 15 val.

Per mokslo metus

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinių priežiūra

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Pirmosios medicininės pagalbos teikimas

V.Bašinskienė

10 mėn.

Klasių dienynų lapų ,,Žinios apie moksleivių sveikatą” užpildymas

V.Bašinskienė

10 mėn.

Moksleivių aplinkos atitikties higienos normų vertinimas

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Maitinimo organizavimo ir higienos normų laikymosi priežiūra

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Mokyklos valgyklos valgaraščio ir moksleivių maitinimo atitikties mokinių maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimams vertinimas

V.Bašinskienė

Pildomas valgaraščio ir mokinių maitinimo atitikties žurnalas (1k. per savaitę)

10 mėn.

Asmens higiena – paskaitos 1-6-tų klasių moksleiviams

V.Bašinskienė

10 mėn.

Filmo ,,Saugus elgesys kelyje” peržiūra ir aptarimas su 1-ų  klasių moksleiviais

V.Bašinskienė

10-11 mėn.

Mokinių tikrinimas dėl pedikuliozės

V.Bašinskienė

11 mėn.

Paskaitos 5-tų klasių mergaitėms tema ,,Tarp mūsų mažųjų moterų”

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Paskaitų ciklas ,,Lytinė sveikata”

V.Bašinskienė

Lektorius gydytojas V.Pilypas

12 mėn.

Prevencinės paskaitos 10-tų klasių moksleiviams tema ,,ŽIV/AIDS/LPL”

V.Bašinskienė

12 mėn.

Renginys pasaulinei AIDS dienai paminėti

V.Bašinskienė,

Kl.auklėtojos

Per mokslo metus

Pasirengimas konkursui ,,Ištiesk, pagalbos ranką”

V.Bašinskienė

Pagalba 9-tų klasių moksleiviams

12 mėn.

Lankstinukų ,,Gripas” platinimas mokykloje

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Dalyvavimas Sveikatos biuro parengtuose projektuose

V.Bašinskienė

Žiūrėti projektų veiklos planus

2 mėn.

Paskaita tema ,,Energetinių gėrimų žala”, skirta 7-tų klasių moksleiviams

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Stendinės medžiagos  sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais rengimas

V.Bašinskienė

Temos pasirenkamos ir pristatomos atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, sveikatos būklę ir pan.

3 mėn.

Paskaita ,,Tuberkuliozė – klastinga liga”, skirta 7-tų klasių moksleiviams

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Pasaulinės sveikatos organizacijos atmintinų dienų paminėjimas

V.Bašinskienė,

Kl.auklėtojos,

Soc.pedagogės

Rengiami, dalijami informaciniai lankstinukai, rengiami ir skaitomi pranešimai, prezentacijos ir kt.

Per mokslo metus

Metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais kaupimas sveikatos kabinete, bibliotekoje

V.Bašinskienė

Per mokslo metus

Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais sklaida mokyklos bendruomenei.

V.Bašinskienė,

Kl.auklėtojos

Pagal bendruomenės narių poreikius

             Visuomenės sveikatos specialistė                                          V.Bašinskienė

 

 

 

Priedas Nr. 8

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

            Tikslas – efektyvios, sisteminės pagalbos, padedančios ir skatinančios mokinius lavinti individualius gebėjimus, laidavimas.

Uždaviniai:

 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą;
 • Atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikti pagalbą;
 • Kurti vaikui saugią ir palankią ugdymosi aplinką;
 • Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą;
 • Organizuoti krizės valdymo priemones.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingi asmenys

1.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planavimas Iki rugsėjo 3d. R. Baronienė

2.

Ugdymo turinio planavimo dokumentų formų koregavimas, konsultavimas ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais Iki rugsėjo 13 d., 2-ame pusmetyje  iki vasario 1 d., G. Krakauskienėmetodinių gr. pirmininkai,mokytojai

3.

 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pasitarimų, posėdžių organizavimas. Temos:

 • ,,Mokyklos nelankymo, ugdymo (si), elgesio problemų analizė”;
 • ,, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgianties mokiniams analizė”;
 • ,,Prevencinių programų įgyvendinimas”;
 • ,,Psichologo ir soc. pedagogo konsultacijos”;
 • ,,Pritaikytų ir individualizuotų programų įgyvendinimo problemos”;
 • ,,Mokyklos  mikroklimato aptarimas”;
 • ,,9-10 klasių mokinių ugymosi problemos”;
 • ,,Prevencinių  projektų aptarimas”.
Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį10 mėn.

 

11 mėn.

 

12 mėn.

 

01-02 mėn.

 

03 mėn.

04 mėn.

 

05 mėn.

R. BaronienėŽ. Siderienė

4.

Sveikatingumo būklės mokykloje ataskaita 10 mėn. V. Bašinskienė
  5. Mokyklos ugdymosi aplinkos, mokinių saugumo vertinimas, ugdymo (-si) poreikių analizė, kylančių problemų ir jų priežasčių šalinimas.  Adaptacijos  tyrimai. 11, 02, 05 mėn. R. BliūdžiuvienėA.LiepinienėE. PenkauskienėA.Vaznys
6. Saugios mokyklos ugdymosi aplinkos kūrimas. Klasių bendruomenių mikrolimatas.Socialinio paso parengimas 11 mėn. A.LiepinienėE. PenkauskienėS. KukukienėR. Berčiūnienė
7. Mokinių nenoro lankyti mokyklą priežasčių analizė, mokyklos nelankymo mažinimas, nesėkmingo mokymosi priežasčių šalinimas. Per mokslo metus E.Penkauskienė,A. Liepinienė,R. Bliūdžiuvienė

8.

Netinkamo elgesio mokykloje analizė, patyčių, smurto, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų pravencijos vykdymas. Projektinės veiklos organizavimas.

Per mokslo metus

E. Penkauskienė,A.Liepinienė,VGK nariai
9. Mokiniams paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas, rekomendacijų pedagogams bei tėvams teikimas. Pagal poreikį E. Penkauskienė,A.Liepinienė, R.Bliūdžiuvienė

10.

Vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemų analizė, pasiūlymų dėl šių santykių gerinimo teikimas 12, 03 mėn. arba pagal poreikį E. Penkauskienė,A. Liepinienė,R. Bliūdžiuvienė

11.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Per mokslo metuspagal poreikį E. Penkauskienė,A.Liepinienė, R.BliūdžiuvienėVGK nariai

12.

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo problemų aptarimas Vieną kartą per mėn. arba pagal poreikį G. KrakauskienėV. Rimavičienė

13.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pirminis vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas

Per mokslo metus

Spec. pedagogės, psichologė

14.

Mokytojų konsultavimas, rekomendacijų teikimas dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų 09, 02 mėn. arba pagal poreikį G. KrakauskienėV. Rimavičienė

15.

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimas. Mokymai tema ,,Stresinės situacijos valdymas” 01 mėn. R. Baronienė

16.

Namų mokymo organizavimas, problemų aptarimas 9, 2, 6 mėn. R. Baronienė

17.

Krizės valdymo priemonių organizavimas, mokykloje įvykus krizei. Pagal poreikį D. BalandienėVGK nariai

18.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vaiko gerovės klausimais.

Per mokslo metus

VGK nariai

19.

Vaizdinės (video, stendinės ir kt.) medžiagos  rengimas mokyklos bendruomenės nariams

Per mokslo metus

R. BerčiūnienėVGK nariai

20.

VGK veiklos analizė, įsivertinimas, 2014-2015 m.m. veiklos prioritetų nustatymas 06 mėn. R. Baronienė

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                Rima Baronienė

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 9

 

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

 

I. Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai.

 

 1. Informacinė. Mokyklos bendruomenės narių individualių informacinių poreikių tenkinimas, informavimas apie bibliotekines ir švietimo sistemos naujienas.
 2. Edukacinė. Mokymas surasti reikalingą informaciją, naudojantis informacinėmis priemonėmis, bibliotekos fondu bei internetu, informacijos klasifikavimas ir užrašymas.
 3. Bibliotekos fondo ir informacinio-bibliografinio aparato bei bibliotekos dokumentacijos tvarkymas, elektroninio katalogo kūrimas.
 4. Rekreacinė. Bendravimas su bibliotekos vartotojais, dalyvavimas bendruose mokyklos kultūrinio pobūdžio projektuose.

 

II. Statistiniai rodikliai.

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Kiekis

1

2

3

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Bendruomenės aptarnavimas ir bibliotekos reklamaSkaitytojų skaičius. Iš jų:-          mokytojų;-          mokinių.

Apsilankymų skaičius. Iš jų:

-          mokytojų;

-          moksleivių.

Išduotis. Iš jų:

-          mokytojams;

-          moksleiviams.

460

  50

410

9000

3500

5500

6300

2100

4200

2.

2.1.

Informacinis darbasAtsakyti užklausų.

 300

3.

3.1.

3.2.

Fondo formavimasGauti ir sutvarkyti dokumentųNurašyti dokumentų. Iš jų:-          knygų;

-          grupuojamųjų dokumentų.

 300

 550

 450

 100

 

III. Bibliotekos veikla.

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys ( įgyvendinimo būdai ir formos)

Data

Vykdytojas

1

2

3

4

1.

1.1.

 

1.2.

1.3.

Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymasNaudojimosi biblioteka pamokos1 kl. mokinių supažindinimas su biblioteka

naujų 5 kl. mokinių supažindinimas su biblioteka.

rugsėjis-birželis

kovas

rugsėjis

L.Žmuidaitė,A.MykolaitienėL.Žmuidaitė

L.Žmuidaitė

2.

2.1.

2.2.

 

2.3.

Moksleivių kultūrinių interesų ugdymasĮvairaus darbo su bibliotekos vartotojais organizavimas:-          pokalbiai apie knygas ir straipsnius žiniasklaidoje ( keičiant knygas );-          pagalba besirengiantiems olimpiadoms, konkursams ir pan.;

-          pagalba daug skaitantiems;

 

-          dėmesys bibliotekos vengiantiems moksleiviams bei bibliotekos skolininkams;

-          išvykstančių bendruomenės narių

atsiskaitymo su biblioteka patvirtinimas.

Domėjimosi mokslo populiaria literatūra ir informacija ugdymas:

-          naujų mokslo populiarių leidinių eksponavimas;

-          mokymas savarankiškai surasti reikalingą informaciją;

-          paroda „Lietuvių kalba: kilmė ir tarmės“. 2013-ieji Lietuvoje – tarmių metai.

Susidomėjimo skaitymu ugdymas:

-          informacija apie bibliotekines naujienas bibliotekos stende;

-          informavimas apie naujus leidinius žodžiu;

-          paroda „S. Daukantas (1793-1864) ir K. Donelaitis (1714): kalba, papročiai, istorija“;

-          paroda „110 metų nuo spaudos draudimo panaikinimo (1904-2014)“;

-          poetės  Z. Gaižauskaitės susitikimas su pirmokais „Raidės ir žodžio skambesys“.

rugsėjis-rugpjūtis

pageidaujant

rugsėjis-rugpjūtis rugsėjis-rugpjūtis

rugsėjis-rugpjūtis

spalis-birželis

rugsėjis-birželis

rugsėjis-gruodis

rugsėjis-rugpjūtis

rugsėjis-rugpjūtis

spalis-vasaris

kovas-birželis

kovas

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

L.Žmuidaitė

 

L.Žmuidaitė,

A. Mykolaitienė

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

 

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

 

 

 

L.Žmuidaitė

 

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

L.Žmuidaitė

 

 

 

L.Žmuidaitė

 

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

L.Žmuidaitė

 

 

L.Žmuidaitė

 

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

 

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Bendradarbiavimas su mokytojaisPedagoginių ir metodinių leidinių reklama: paroda “Mokytojams”.Informavimas apie naujienas žodžiu.

Konsultacijos, įsigyjant naujų leidinių bei užsakant vadovėlius.

 

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, iškilus problemai “mokinys – biblioteka – bibliotekininkė“.

rugsėjis-birželis rugsėjis-birželis

rugsėjis-lapkritis, balandis

rugsėjis-birželis

L.ŽmuidaitėA.Mykolaitienė,

L.Žmuidaitė

A.Mykolaitienė, L.Žmuidaitė

 

 

 

 

4.

4.1.

4.2.

Savišvieta, profesinis tobulinimasis.Mokymasis seminaruose.Naujos profesinės literatūros skaitymas.

rugsėjis-birželis rugsėjis-rugpjūtis

L.Žmuidaitė,A.MykolaitienėL.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Bibliotekos vartotojų aptarnavimas.Individualus darbas su bibliotekos vartotojais.Pagalba ieškantiems informacijos.

 

Informacija vartotojams apie fondus, naudojimąsi jais ( naujiems, pageidaujant ).

rugsėjis-rugpjūtis rugsėjis-rugpjūtis

rugsėjis-rugpjūtis

L.Žmuidaitė,A.Mykolaitienė L.Žmuidaitė,A.Mykolaitienė

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Darbas skaitykloje.Informacinio fondo organizavimas ir tvarkymas.Pamokos skaitykloje.Namų darbų, užduočių atlikimas, naudojantis informaciniu fondu bei internetu.

rugsėjis-rugpjūtis

pageidaujant

rugsėjis-birželis

L.Žmuidaitėmokytojai

L.Žmuidaitė,

A.Mykolaitienė

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Fondo komplektavimas ir tvarkymas.Naujų leidinių įsigijimas knygyne už vartotojų prarastus ir sugadintus bibliotekos fondo leidinius.Vadovėlių užsakymas.

 

Fondo papildymas naujais leidiniais.

 

Vadovėlių nurašymas.

Fondo leidinių nurašymas.

 

Periodikos prenumerata.

 

Vadovėlių fondo apskaitos tvarkymas.

 

Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas.

rugsėjis-rugpjūtis

balandis-gegužė

rugsėjis-rugpjūtis

vasaris

spalis,

balandis

gruodis, birželis

rugsėjis-rugpjūtis

rugsėjis-rugpjūtis

L.Žmuidaitė

A.Mykolaitienė, dalykų mokytojai

L.Žmuidaitė

 

A.Mykolaitienė

L.Žmuidaitė

 

L.Žmuidaitė

 

A.Mykolaitienė

 

L.Žmuidaitė

 

8.

8.1.

8.2.

8.3.

Informacijos priemonių tvarkymas.Elektroninis katalogavimas.Abėcėlinio katalogo redagavimas.

 

Kraštotyros kartotekos papildymas.

rugsėjis-rugpjūtis

rugsėjis-rugpjūtis

rugsėjis-rugpjūtis

L.ŽmuidaitėL.Žmuidaitė

 

L.Žmuidaitė

 

9.

9.1.

9.2.

9.3.

Fondų tvarkymas.Inventoriaus knygų pildymas, redagavimas.Pamestų leidinių dokumentų tvarkymas.

 

Naujų leidinių bibliotekinis tvarkymas.

 

 

rugsėjis-rugpjūtis rugsėjis-rugpjūtis rugsėjis-rugpjūtis

L.ŽmuidaitėL.Žmuidaitė,A.Mykolaitienė L.Žmuidaitė

 

 

10.

10.1.

Fondų atskleidimas, statistika.Dienos, mėnesio, metų statistika.

rugsėjis-rugpjūtis

L.Žmuidaitė

11.

11.1.

11.2.

11.3.

Administracinis darbas.Bibliotekos darbo planavimas.Ataskaitos rengimas.

Apsilankymų registravimas.

rugsėjis-rugpjūtis

sausis

rugsėjis-rugpjūtis

L.ŽmuidaitėL.Žmuidaitė

L.Žmuidaitė

 

12.

12.1.

Ūkinė veikla.Bibliotekos interjero tvarkymas.

rugsėjis-rugpjūtis

A.Mykolaitienė, L.Žmuidaitė

 

 

 

Bibliotekos vedėja                                                                                         Laimutė Žmuidaitė

 

 

Komentuoti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML kalbos žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>