Misija, Vizija

Mokyklos vizija

Mokykla ugdo mokinio prigimtines galias, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, kritinį mąstymą; padeda moksleiviui rinktis polinkius, interesus ir gabumus atitinkantį ugdymosi kelią, stiprinti mokymosi motyvaciją, tinkamai pasiruošti tolimesniam mokslui, studijoms bei mokymuisi visą gyvenimą.

Mokykla atvira vaikui ir jo individualioms ypatybėms, ugdo išprususią, kūrybingą, veiklią asmenybę, gebančią būti naudinga valstybei.

Mokykla ugdo asmens komunikacinius gebėjimus, bendradarbiavimo kultūrą ir demokratinei visuomenei būtinas vertybines orientacijas.

Mokykla siekia Europos mokyklos standartų, kad taptų bendruomene, kurios kiekvienas narys su pasididžiavimu skelbtų: „Aš esu iš „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos”.

Mokyklos misija

Mokykla vykdo bendrojo lavinimo mokyklos pradinio ir pagrindinio mokslo programą.

Tenkina mokyklos ugdytinių ir mokytojų poreikius įgyti siekiamą standartais ar norminiais aktais apibrėžtą išsilavinimą, kvalifikaciją.

Padeda žmogui integruotis į informacinę visuomenę, moko ugdytinius kelti sau maksimalius reikalavimus, kritiškai save vertinti, išlaikyti žmogiškąjį orumą.

Padeda brandinti vertybines nuostatas,  sutvirtinančias   tautos išlikimui būtinus dorovės, patriotizmo, demokratinės gyvensenos pamatus.

Orientuoja ugdymo turinį į praktiką, rengia ugdytinius  pozityviai veiklai, šeimai, tobulinimuisi visą gyvenimą.